Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

Magda Doležalová -

 

V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci v souvislosti s nákazou COVID-19, se rozhodla ZPŠ pro úpravu následujících opatření:

 1. Komunikace se ZPŠ – informace o aktuální provozní době, sběrných boxech a telefonních číslech najdete zde
 2. Doručování Žádanky o schválení (Povolení) výkonu-léčivého přípravku-ZP-ostatní, tiskopis VZP -21/2013, popřípadě jiné žádosti o schválení revizním lékařem a s tímto související komunikaci s poskytovateli zdravotních služeb umožňuje ZPŠ přes Portál ZP, nebo datovou schránku

na těchto adresách:

Datová schránka:          5kpadkp
Portál ZP:                     viz informaci v bodě 16)

S účinností od 1. 6. 2020 ZPŠ obnovuje fyzické kontroly revizními lékaři ZPŠ u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci kontroly vykázaných služeb mohou být tolerovány zdůvodněné a řádně dokumentované výjimky překročení frekvenčního a časového omezení výkonů, preskripčních omezení apod. z důvodu této vzniklé situace.

 

S účinností od 1. 6. 2020 se ruší platnost následujících bodů:

 

      3. V souladu s mimořádnými organizačními opatřeními související s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 umožňuje ZPŠ realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference apod.), která bude zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci pacienta. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci ZPŠ nebude po přechodnou dobu trvat na fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci, např. v souvislosti s předepsáním e-receptu, poukazu na PZT, vystavením e-neschopenky, žádanky na další vyšetření, případně při provedení výkonů, které lze poskytovat prostřednictvím vzdáleného přístupu. Při kontaktu lékaře s pacientem vzdáleným přístupem preferujeme vykázání výkonů, které tomuto způsobu nejvíce odpovídají - tzn. zejména výkon telefonické konzultace, nebo klinického vyšetření (určeno pro všechny klinické odbornosti). V případě, že bude vykázáno klinické vyšetření, současně budeme akceptovat i vykázání výkonu č. 09543. U odbornosti klinická psychologie lze při komunikaci „na dálku“ vykázat výkon č. 35520 – psychoterapie individuální.

 

      4. Vykazování výkonu č. 00944 - signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře: tento výkon ZPŠ umožní vykázat i v rámci konzultace (tj. telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videokonferencí aj.) lékaře s pacientem bez věkového omezení.

 

      5. Vzhledem k aktuální situaci a pro zajištění ohodnocení náročnější práce lékaře v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 upravuje ZPŠ s účinností od 1. 3. 2020 znění výkonu č. 01543 – Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče tak, aby mohl být tento výkon vykazován i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem, a to bez věkového omezení.

 

        6. Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV‑2 bude umožněno vykazovat výkon cíleného a kontrolního vyšetření ambulantním specialistou na základě konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference apod.). O proběhlé konzultaci bude proveden záznam
ve zdravotnické dokumentaci pacienta. K cílenému vyšetření lze vykazovat výkon č. 09543 - signální výkon klinického vyšetření. K cílenému vyšetření se již nevykazuje výkon č. 09513 – telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem. Dále u fyzioterapeutů bude umožněno vykazování výkonů léčebné tělesné výchovy a kinezoterapie (kódy 21215, 21225), výkon kontrolního kineziologického vyšetření 21003 při poskytnutí těchto služeb distanční formou. U logopedů budou uznávány při distanční formě logopedické terapie tyto kódy výkonů 72016, 72211, 72213 a 72215. U klinické psychologie výkony 37022, 37111 a 37115 a u psychiatrie obdobně kódy výkonů v odbornosti 305 budou uznávány výkony 35022, 35023, 35040, 35050, 35060, 35117, 35203, 35520, 35853, 35884 a v odbornosti 306 výkony 36022, 36023, v odbornosti 309 výkony 39022, 39023 a v odbornosti 919 výkony 38022, 38023 a 38024. V odbornosti 914 - psychiatrická sestra a 350 - Centra duševního zdraví bude také umožněno vykazování výkonu č. 35820 – telefonická konzultace sestry v péči o pacienta.

 

        7. Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 prodlužuje ZPŠ platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně až o 3 měsíce.

 

        8. Pro označení případů COVID-19 prostřednictvím MKN-10 se vyčleňuje:

 • kód U 07.1 – diagnóza potvrzena
 • kód U 69.75 – vykazován při identifikaci pacienta s podezřením COVID-19 laboratorně nepotvrzeno

Aktualizovaná podoba MKN-10

Pokyny pro kódování případů COVID-19

 

S účinností od 1. 6. 2020 zůstávají v platnosti:

V případě poskytnutí zdravotní služby pojištěnci ZPŠ s prokázanou diagnózou COVID-19 (U 07.1 – která bude vykázána na pozici vedlejší diagnózy) bude uhrazena bonifikační platba ve výši 3 000 Kč. Na daného pojištěnce bude bonifikační platba uhrazena 1/1 den.

 

        9. Ambulantní péče: ZPŠ je připravena u konkrétního poskytovatele na základě jeho písemné žádosti jednat o poskytnutí mimořádné zálohové platby. Zejména u případů, kdy poskytovatel (jeho zaměstnanec) je v karanténě a na několik týdnů dojde k poklesu objemu poskytnutých hrazených služeb, nebo v případech, kdy bude potřeba konkrétnímu poskytovateli zohlednit změnu objemu hrazených služeb z důvodu této epidemie. Postup realizace a upřesnění k tomuto bodu je uveden v bodě 15).

 

       10. Akutní lůžková péče: ZPŠ je připravena na základě doručené žádosti poskytnout z důvodu nutnosti zajištění poskytování zdravotních služeb navýšení zálohové platby a při vyúčtování zohlednit zdůvodněné změny v objemu a struktuře hrazených služeb.

 

       11. Rozšiřování zdravotních služeb: na základě žádosti poskytovatele je ZPŠ připravena rozšiřovat seznam hrazených služeb o výkony přepravy infekčních pacientů či přepravy zdravotnických pracovníků ke specializovanému a nezbytnému výkonu. Jsme rovněž připraveni vyhovět odůvodněným žádostem poskytovatelů o změnu struktury lůžkového fondu (infekční lůžka, lůžka v izolaci, ventilovaná lůžka) případně při vyúčtování zohlednit zvýšený počet překladů na lůžka následné a dlouhodobé péče vč. lůžek ventilovaných.


       12. ECMO: v případech, kdy bude zdravotní stav klienta ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 vyžadovat implantaci ECMO, je možné poskytnout tyto služby pacientovi bez nutnosti předchozího schválení revizního lékaře. Následně bude toto administrativě dořešeno úpravou Přílohy č. 2 Smlouvy, případně aktualizací cenového ujednání.  Podmínkou úhrady implantace je vykázání dg. U 07.1 k výkonu č. 55227.

 

        13. V souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 je ZPŠ připravena u oprávněných laboratoří (laboratoře uvedené na webových stránkách Státního zdravotního ústavu) uhradit výkony s tímto související v plném rozsahu výkonovým způsobem, tedy nad rámec limitujících podmínek úhrady daných vyhláškou MZ ČR č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění se provádí na doporučení hygienika a na základě indikace registrujícího všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, poskytovatele akutní lůžkové péče. Pokud je výše uvedené vyšetření pojištěnce provedeno na jeho žádost, bez doporučení hygienika a indikace lékaře zdravotnického zařízení, nejedná se o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pojištěnec si odběr i laboratorní test hradí sám.

 

       14. ZPŠ akceptuje transport dopravy léčivého přípravku k pacientovi na základě indikace lékaře příslušného smluvního centra se zvláštní smlouvou v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit do zdravotnického zařízení. Podmínkou úhrady je vykázání příslušného kódu dopravy a provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Platnost tohoto opatření je do odvolání.

V návaznosti na mimořádné organizační opatření MZ ČR ze dne 15. 4. 2020 a na algoritmus testování COVID-19 k ukončení karantény ze 17.4. 2020 ZPŠ upravuje vykazování zdravotních výkonů souvisejících s vykazování ukončení karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19. Vyšetření v souvislosti s ukončením karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, provádí:

 • registrující všeobecný praktický lékař,
 • registrující praktický lékař pro děti a dorost,
 • jiný všeobecný praktický lékař, ke kterému je vyšetření indikováno registrujícím všeobecným praktickým lékařem,
 • jiný praktický lékař pro děti a dorost, ke kterému je vyšetření indikováno registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost.

Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, který provádí krevní test na přítomnost protilátek - RAPID test, vykazuje zdravotní pojišťovně tuto službu prostřednictvím kombinace výkonů:

 • 09111 – Odběr kapilární krve (dle seznamu zdravotních výkonů),
 • 01543 - (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče (ve výši 55 Kč),
 • 99945 – (VZP) RYCHLOTEST PRO ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 (signální výkon s nulovou bodovou hodnotou sloužící pro potřeby mapování testování COVID-19, prochází bez nasmlouvání, není potřeba výkon nasmlouvávat do přílohy č. 2 Smlouvy se ZPŠ).

 

     15. Postup pro uplatnění žádosti k poskytnutí zálohy pro ambulantní zařízení:

V souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným současnou pandemií onemocnění COVID-19 upravuje ZPŠ způsob financování u vybraných segmentů zdravotních služeb. Cílem je řádně zajistit péči o pojištěnce v této oblasti a zároveň udržet stabilní financování poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen PZS), proto ZPŠ nabízí po zaslaní individuální žádosti PZS poskytnutí předběžné zálohové platby souběžně k současnému průběžnému financování sjednaném v Dodatku typ „A“ č. 1/2020. Vyplácení této zálohové platby se bude uskutečňovat dle níže uvedených podmínek do odvolání bezpečnostních opatření zavedených v souvislosti s COVID-19, a to minimálně do konce měsíce června 2020.

Měsíční předběžná úhrada se poskytne na základě písemné žádosti PZS do maximální částky ve výši jedné dvanáctiny 70 % úhrady za referenční období uzavřeného roku 2018. Následně po skončení hodnoceného období roku 2020 se tyto předběžné úhrady finančně vypořádají v rámci celkového finančního vyhodnocení roku 2020, ve kterém ZPŠ případně zohlední možnosti kompenzace snížené produkce v období mimořádných opatření provedených v souvislosti s COVID-19. U PZS nově vzniklých po roce 2018 se výše zálohových plateb bude stanovovat podle kalkulace srovnatelných PZS.

 

Podmínky poskytnutí této zálohové platby jsou:

 • podání písemné žádosti elektronickou cestou na adresu: zpskoda@zpskoda.cz,
 • do předmětu je nutno uvést text: Vaše příslušné IČZ - Záloha COVID-19,
 • v textu žádosti uveďte procentuální výši požadované předběžné zálohové platby,
 • žádost o tuto zálohovou platbu je možno zaslat v elektronické podobě, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po skončení vykazovaného měsíce, ve kterém došlo k omezení poskytované zdravotní péče,
 • v rámci jedné žádosti lze zažádat o poskytnutí mimořádné zálohy zároveň i na následující měsíce, v nichž se očekává omezení poskytované zdravotní péče v důsledku bezpečnostních pandemických opatření.

Zažádat o mimořádné financování formou měsíčních předběžných úhrad může PZS, který v souvislosti s vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19 musel výrazně omezit nebo dočasně zcela pozastavit provoz zdravotního zařízení.

 

       16. Informace pro komunikaci přes Portál ZP:

Podmínkou pro tento způsob komunikace je schopnost informačního systému PZS připravit elektronickou žádanku ve formě souboru KDAVKA.209 dle definovaného datového rozhraní. Takto připravenou žádost PZS odešle prostřednictvím Portálu ZP včetně naskenovaných případných příloh do formátu pdf uložených do zip souboru.

Po posouzení revizním lékařem PZS obdrží žádanku s reakcí revizního lékaře do schránky na Portál ZP opět v datovém rozhraní pro import do systému PZS. V případě, že jedna KDAVKA bude obsahovat více žádanek ke schválení (povolení), budou jednotlivé žádanky odesílány do schránky PZS na Portál ZP bezprostředně po posouzení revizním lékařem. Po posouzení poslední žádanky PZS obdrží od ZPŠ soubor KDAVKA se všemi žádankami. O stavu zpracování zaslaného souboru KDAVKA bude PZS informován prostřednictvím předmětu podání.

Na základě doručené kopie schválené žádanky následně PZS vystaví recept či poukaz s uvedením čísla žádanky přidělené ZPŠ.

Pokud PZS chce administrovat agendu žádanek prostřednictvím samostatné schránky na Portále ZP s individuálním přístupem pro konkrétní pracovníky (nabídku využijí nemocnice), PZS kontaktuje smluvní oddělení ZPŠ pro nastavení příslušných přístupových práv.

 

       17. V rámci zajištění dostupnosti péče a informovanosti našich pojištěnců o dosažitelnosti Vašich služeb si Vás dovolujeme vyzvat ke spolupráci a v případě změny Vás žádáme o poskytnutí informací o aktuálním rozsahu Vámi poskytovaných zdravotních služeb. Za tímto účelem prosím vyplňte Kontaktní formulář SZP ČR pro poskytovatele, který rovněž naleznete na webu všech zdravotních pojišťoven a Svazu zdravotních pojišťoven. Evidence těchto údajů v reálném čase může být podkladem pro případné úpravy vypořádání vzájemných závazků (poskytnutých zdravotních služeb) po skončení nouzového stavu a smluvního období. Dočasné změny omezení provozu z důvodu současné pandemie COVID 19 není nutno při nahlášení přes tento formulář administrovat formou úpravy digitální Přílohy č. 2.  

 

Formulář je určen pro odbornosti:

 • Praktický lékař
 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • Gynekolog
 • Stomatolog
 • Ambulantní specialista včetně logopedie
 • Fyzioterapeuty

 

Věříme, že se nám podaří tuto vzniklou situaci společně překonat.

Velmi Vám děkujeme za péči o naše pojištěnce i za Vaše nasazení v této době.

 

Aktualizace ze dne 20.5. 2020