Pravidla FB soutěže

Základní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01 IČO: 46354182 (dále též „pořadatel“ nebo „ZPŠ“).

2. Soutěž probíhá na Facebookovém profilu ZPŠ v období od 10. prosince 2021 do 3. ledna 2022

3. Účastníkem soutěže může být každá osoba ve věku nejméně 16 let s adresou pobytu na

území České republiky, která je ke dni, ve kterém se do soutěže přihlásí, registrována jako

pojištěnec ZPŠ, případně podepsala přihlášku k ZPŠ pro následující období, a je

zaregistrována na FB profilu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

 

Účast v soutěži

4. K přihlášení účastníka do soutěže dojde automaticky, jakmile přidá básničku na téma „Vánoce a ZPŠ“ pod příspěvek soutěže na Facebooku ZPŠ.

5. Soutěžní příspěvky musejí splňovat následující požadavky:

a) Každý autor má právo zaslat do soutěže pouze jednu básničku

b) Básnička musí být v rozmezí 2-4 slok

6. Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

7. Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže

zařazeny.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků

8. Tři výherní básničky vybere porota ZPŠ a to nejpozději do 10. ledna 2022.

 

Výherci, ceny

9. Třemi výherci se stanou osoby vybrané porotou ZPŠ.

10. Výhrou jsou balíčky reklamních předmětů. (Modrá sportovní taška, ručník, zelená káva a vitamín C, pálky na stolní tenis, a drobné propagační předměty)

11. Výhry budou předány osobně v sídle ZPŠ (Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01) případně po domluvě na jiné z poboček.

12. Výhra je osvobozena od daně z příjmů.

13. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou a výhru také nelze vyplatit v hotovosti.

14. ZPŠ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla soutěže, případně též soutěž

zrušit. V takovém případě nevzniká soutěžícímu nárok na jakékoliv odškodnění nebo náhradu

nákladů vynaložených v souvislosti s jeho účastí v soutěži.

 

Předání cen

15. Výherci budou zveřejněni na FB profilu ZPŠ nejpozději do 7 dnů od ukončení

soutěže, které je stanoveno na 3. 1. 2022. Výherci soutěže budou o výhře informováni na Facebooku ZPŠ.

16. Výhra bude předána osobně.

17. V případě, že výhru nebude možné výherci doručit, propadne ve prospěch ZPŠ.

18. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se průběhu nebo vyhodnocení soutěže

rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

 

Prohlášení pořadatele

19. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

 

Finanční plnění výher není možné.

20. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn

užít jméno soutěžícího a soutěžní příspěvky na Facebooku ZPŠ.

21. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, ztrácí vítěz nárok na

cenu a cena propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

22. Plné znění pravidel je uloženo na internetové adrese www.zpskoda.cz

23. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a

předání cen a poté budou předepsaným způsobem skartovány.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

24. Souhlasím s tím, aby Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01 IČO: 46354182, jako správce osobních údajů shromažďovala,

zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem ověření

oprávněnosti účasti v předmětné soutěži.

25. Souhlasím s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se

soutěžícím v průběhu soutěže.

26. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa

bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v

soutěži nebo čerpáním výhry poskytnu, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, a

předání výhry v soutěži a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 3 měsíce.

27. Souhlas ke zpracování osobních údajů uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám

možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých

práv vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného

nařízení o ochraně osobních údajů, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, a to zejména

práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů ZPŠ jako správce

osobních údajů, práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu a omezení zpracování

osobních údajů, práva požádat ZPŠ jako správce o vysvětlení a požadovat odstranění

závadného stavu.

28. Okamžikem doručení písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je

soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li

doručen před jejím předáním.

29. Stane-li se soutěžící výhercem, dává pořadateli soutěže, v souladu s ust. § 12 Občanského

zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů,

obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo

jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a

předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních

médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich

následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do

souborného díla. Účastník soutěže uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez

věcného, časového, množstevního a územního omezení.

 

9.12.2021