Profil

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) byla zřízena ke dni 15. 10. 1992 na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní ŠKODA AUTO, a.s.) Mladá Boleslav.
V souvislosti se změnami legislativních podmínek se ZPŠ postupně vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou firmu ŠKODA AUTO, a.s.
 

V současné době má ZPŠ sídlo v Mladé Boleslavi a pobočky v Rychnově nad Kněžnou a Vrchlabí a také kontaktní místa v Jilemnici, Kvasinách a Nymburce. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je otevřená široké veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník firmy se sídlem na území České republiky.
 

Již od okamžiku svého vzniku si ZPŠ získala dobré jméno díky maximálnímu úsilí poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a zdravotně pojistným plánem. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na úhradu zdravotních výkonů, tak i na zdravotní programy a další preventivní akce, jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění a tím i poškození zdraví.
 

ZPŠ postupně vybudovala dostatečnou a kvalitní síť poskytovatelů zdravotních služeb, která zabezpečuje pojištěncům dostupnost zdravotních služeb ve všech odbornostech, včetně specializovaných pracovišť.
 

ZPŠ dbá na včasnou úhradu svých závazků a v rámci zajištění dostatečného množství potřebných finančních prostředků, se ZPŠ zaměřuje na důsledné vybírání pojistného, pravidelné kontroly výběru pojistného a kontroly účtů od smluvních partnerů.
 

Cílem veškerých aktivit ZPŠ je především spokojenost pojištěnce, občana regionu, kde pojišťovna působí a také budování a udržování korektních vztahů se svými smluvními partnery.

Hlavní cíle

 • Garance dostupnosti, kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům.
 • Optimální síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.
 • Udržení finančního zdraví ZPŠ.
 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií za účelem zkvalitnění služeb pro pojištěnce a smluvní poskytovatele zdravotních služeb.
 • Pro pojištěnce zajímavá nabídka adresných, cíleně zaměřených preventivních programů, orientovaných zejména na motivaci ke zdravému životnímu stylu a posílení uvědomění o hodnotě zdraví.


Dosažení těchto cílů je prostředkem k tomu, aby náš pojištěnec byl vždy spokojen s úrovní poskytovaných služeb a to jak přímo v ZPŠ, tak i u našich smluvních partnerů a aby ZPŠ byla ze strany svých smluvních partnerů vnímána jako stabilní a ekonomicky silná zdravotní pojišťovna.

Zdravotní politika

Záměrem zdravotní politiky ZPŠ je profilovat se jako silná regionální zdravotní pojišťovna zabezpečující potřebné, dostupné a kvalitní zdravotní služby pro své pojištěnce.

Největší pozornost v této oblasti je věnována:

 • dostupnosti potřebných zdravotních služeb,
 • kvalitě poskytovaných zdravotních služeb,
 • informovanosti pojištěnců,
 • nákladovosti zdravotních služeb.

Členství v organizacích

 • Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR)
 • Kancelář zdravotního pojištění (KZP)
 • Portál zdravotních pojišťoven (Portál ZP)

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR)

SZP ČR vznikl dne 15. května 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi 26. ledna 1993. Sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. SZP ČR hájí společné zájmy zdravot­ních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovate­lům zdravotní péče s hlavním cí­lem zkvalitňování služeb pro své pojištěnce.

www.szpcr.cz

 

Kancelář zdravotního pojištění (KZP)

Kancelář zdravotního pojištění (KZP) vznikla sloučením Národního referenčního centra (NRC) s Centrem mezistátních úhrad (CMU), které se tak stalo k 1. 1. 2016 nástupnickou právnickou osobou a následně došlo k přejmenování na Kancelář ZP, z.s. Tato organizace je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotního pojištění a zabezpečuje zejména zúčtování nákladů, informační servis a poradenství (pro všechny české zdravotní pojišťovny, české a zahraniční pojištěnce a zaměstnavatele či poskytovatele zdravotních služeb) a dále se také zabývá podporou a rozvojem společných činností v oblasti zdravotního pojištění.

www.kancelarzp.cz

 

Portál zdravotních pojišťoven (Portál ZP)

Portál ZP neboli Portál zdravotních pojišťoven je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům bezplatně pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy s pěti zdravotními pojišťovnami. Členy Portálu ZP jsou kromě Zaměstnanecké pojišťovny Škoda dále Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR. 

www.portalzp.cz