OBZP

Autor: Kadlecová Gabriela

Osoby bez zdanitelných příjmů

 

Pojistné pro rok 2023

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb., dochází od 1. 1. 2023 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 16 200 Kč na 17 300 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 336 Kč. 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 2 336 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2023.

 

Zařazení pojištěnce mezi Osoby bez zdanitelných příjmů

Za Osoby bez zdanitelných příjmů jsou považováni pojištěnci s trvalým pobytem na území České republiky, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVČ. Vyměřovacím základem pro platbu pojistného je platná minimální mzda.

Pokud se pojištěnec stane osobou bez zdanitelných příjmů, je povinen oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Do kategorie Osob bez zdanitelných příjmů se může zařadit:

  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, to znamená, ani za ni není plátcem stát z jiného důvodu;
  • student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let;
  • zaměstnanec, který pracuje jen na dohodu o provedení práce a příjem činí maximálně 10 000 Kč měsíčně;
  • osoba, která pracuje jen na základě dohody o pracovní činnosti a nedosáhla započitatelného příjmu v daném měsíci;
  • člen náboženského řádu bez příjmu;
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce;
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat;
  • osoba, která ukončí pracovní poměr a nevznikne jí okamžitě (plynule) v novém zaměstnání účast v nemocenském pojištění a nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ni není plátcem pojistného stát;
  • chovanec psychiatrické léčebny, který nepobírá žádný důchod., atd.

pokud tyto skutečnosti trvají (ať už samostatně nebo v přímé návaznosti na sebe), po celý kalendářní měsíc.

Pojištěnec, za kterého nebude plátcem pojistného zaměstnavatel, ani stát, ani on sám jako OSVČ, a tyto skutečnosti budou trvat po celý kalendářní měsíc, bude povinen oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně a do osmého dne následujícího měsíce sám zaplatit pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z platné minimální mzdy, po zaokrouhlení na korunu nahoru.

Pojištěnec, u kterého budou výše uvedené skutečnosti (není plátce pojistného) trvat jen po část kalendářního měsíce, nebude povinen platit sám za tuto část měsíce pojistné.

Placení pojistného

OBZP je povinna hradit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce pojistné ve výši 13,5 % z minimální mzdy, platné v daném roce.

OBZP platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění na účet zdravotní pojišťovny. Tato osoba platí pojistné měsíčně. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Do 31.12.2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.

Od 1.1.2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Žádost o vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění

Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění. Možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ.

Žádost o vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění

Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění. Možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ.