Minimální měsíční záloha pro rok 2013

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Minimální vyměřovací základ v roce 2013 je 155 304 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 12 942  Kč.
Minimální měsíční záloha na pojistné je stanovena na 1 748 Kč.

Záloha na pojistné se platí za celý kalendářní měsíc a je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Všichni plátci pojistného na zdravotní pojištění musí své platby přizpůsobit novému pojetí definice dne platby pojistného. Není to již den odepsání z účtu plátce, ale den připsání částky na účet příjemce.

Dne 1. srpna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 138/2011 Sb., který novelizuje zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle tohoto novelizovaného znění je doplatek pojistného na zdravotní pojištění splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Došlo tak ke sjednocení termínů podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.