Minimální měsíční záloha pro rok 2014

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Minimální vyměřovací základ v roce 2014 je 155 652 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 12 971  Kč.
Minimální měsíční záloha na pojistné je stanovena na 1 752 Kč.

Záloha na pojistné se platí za celý kalendářní měsíc a je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce (např. za leden 2014: od 1. 1. 2014 do 8. 2. 2014).

Všichni plátci pojistného na zdravotní pojištění musí své platby přizpůsobit novému pojetí definice dne platby pojistného. Není to již den odepsání z účtu plátce, ale den připsání částky na účet příjemce.

Dne 1. srpna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 138/2011 Sb., který novelizuje zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle tohoto novelizovaného znění je doplatek pojistného na zdravotní pojištění splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Došlo tak ke sjednocení termínů podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.


OSVČ má povinnost předložit ZPŠ Přehled nebo Čestné prohlášení o nulových příjmech i v případě, že finančnímu úřadu daňové přiznání nepředkládá. Přehled předkládá i OSVČ, která má stanovenou daň paušální částkou. OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce (má výjimku v datu podání DP udělenou finančním úřadem), je povinna oznámit ZPŠ nejpozději do 31. 3. 2014, ke kterému datu bude DP podávat.

Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2013 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet ZPŠ vedený u ČNB, č. účtu 209 210 1181/ 0710, variabilním symbolem je Vaše rodné číslo.


Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se zde jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového řiznání,  nebo od daně z příjmů osvobozené, a nezáleží ani na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.

Ze zdravotního pojištění jsou vyloučeni OSVČ, které mají příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 6, zákona o daních z příjmů, a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (zdaněno zvláštní sazbou daně). Tato částka je zvýšena od 1. 1. 2014 oproti původním 7 000 Kč.

Povinnost předložení Přehledu vyplývá z ustanovení §24 zák. č. 592 /1992 Sb., v platném znění. Není proto vázána ani na výši dosažených příjmů a výdajů, ani na délku trvání samostatné výdělečné činnosti v daném roce, ale jen na evidenci Vaší platební povinnosti jako OSVČ. Rovněž, pokud samostatnou výdělečnou činnost ukončujete či přerušujete, máte ze zákona povinnost sdělit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně písemně nejpozději do osmi dnů poté, co k ukončení došlo, nejlépe doručením kopie rozhodnutí příslušného orgánu v této věci.

Platby pojistného v roce 2014 pro OSVČ

Minimální roční vyměřovací základ:

155 652,-

Maximální roční vyměřovací základ:

NEPLATÍ

Minimální měsíční vyměřovací základ:

12 971,-

Minimální měsíční záloha na pojistné:

1 752,-

Splatnost záloh na pojistné: Nezměněna - od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.  

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ není stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:

 

  1. plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené atd.),
  2. v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
  3. OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),
  4. OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,
  5. OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

Změna zálohy je možná pouze v těchto případech:  

  • plátci je schválena "Žádost o snížení zálohy"
  • dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu - OSVČ musí platit zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu
  • změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu 
  • změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh

Snížení zálohy není možné bez podání "Žádosti o snížení zálohy" a jejího kladného vyřízení ZPŠ. Zálohy lze při splnění zákonných podmínek snížit maximálně do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je, resp. bude, podán přehled o příjmech a výdajích. 

Povinností OSVČ je ohlásit zdravotní pojišťovně všechny změny údajů, rozhodných pro stanovení či výpočet pojistného, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je (od roku 2006) 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z dosaženého vyměřovacího základu, nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu. Je-li dosažený vyměřovací základ nižší, než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.