Minimální měsíční záloha pro rok 2015

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Minimální vyměřovací základ v roce 2015 je 159 666 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ 13 305,50  Kč.
Minimální měsíční záloha na pojistné je stanovena na 1 797 Kč.

Záloha na pojistné se platí za celý kalendářní měsíc a je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Maximální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění byl v letech 2008 až 2012 stanoven pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné nejdříve jako 48násobek, později jako 72násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, došlo od 1. ledna 2013 k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, a to na období 2013 až 2015.

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 však došlo kezrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu.

 

Termíny pro předložení Přehledu OSVČ za rok 2014

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce předkládají zdravotní pojišťovně Přehled nejpozději do 4. 5. 2015.
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce předkládají zdravotní pojišťovně Přehled nejpozději do  3. 8. 2015.
Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí OSVČ zdravotní pojišťovně oznámit do 30. 4. 2015.
OSVČ, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání předkládají zdravotní pojišťovně Přehled nejpozději  do 8. 4. 2015.

Zde najdete Přehledy OSVČ na rok 2014.

Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ

Povinnost předložení Přehledu vyplývá z ustanovení §24 zák. č. 592 /1992 Sb., v platném znění. Není proto vázána ani na výši dosažených příjmů a výdajů, ani na délku trvání samostatné výdělečné činnosti v daném roce, ale jen na evidenci Vaší platební povinnosti jako OSVČ. Rovněž, pokud samostatnou výdělečnou činnost ukončujete či přerušujete, máte ze zákona povinnost sdělit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně písemně nejpozději do osmi dnů poté, co k ukončení došlo, nejlépe doručením kopie rozhodnutí příslušného orgánu v této věci.

Poučení k vyplnění jednotlivých částí Přehledu naleznete v dokumentu Poučení k formuláři Přehled OSVČ za rok 2014.

Platbu případného nedoplatku, který Vám vyjde výpočtem na řádku 43 Přehledu (se zaokrouhlením na celé koruny nahoru), poukazujte pro její správnou identifikaci přesně ve vypočtené výši  samostatně, nikoliv zahrnutou do celkové částky s jinými platbami.

Pokud Vám na řádku 43 Přehledu vyjde přeplatek na pojistném, věnujte zvýšenou pozornost volbě způsobu, jak má být s přeplatkem naloženo, a zvolte při vyplňování formuláře jednu z nabízených možností.

Níže uvádíme doplňující informace související s odevzdáním Přehledu:

Lhůta k předložení Přehledu je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 4. května následujícího roku. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, mají povinnost předložit Přehled do 8. dubna následujícího roku. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad; pro tyto OSVČ je posledním termínem pro odevzdání Přehledu 3. 8. 2015. Přehled nebo Čestné prohlášení je nutné opatřit vlastnoručním podpisem pojištěnce.

OSVČ má povinnost předložit ZPŠ Přehled nebo Čestné prohlášení o nulových příjmech i v případě, že finančnímu úřadu daňové přiznání nepředkládá. Přehled předkládá i OSVČ, která má stanovenou daň paušální částkou. OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce (má výjimku v datu podání DP udělenou finančním úřadem), je povinna oznámit ZPŠ nejpozději do 31. 3. 2015, ke kterému datu bude DP podávat.

Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2014 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na č. účtu 209 210 1181/ 0710, konstantní symbol 0558. Variabilním symbolem je rodné číslo plátce.

Opravný Přehled: Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto Přehledu, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Nebyl-li Přehled opraven na základě dodatečně zjištěných skutečností (např. opravné nebo dodatečné daňové přiznání, kontrola FÚ apod.), ale pouze se opravuje nepřesně nebo chybně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu řádného Přehledu.

Osvobození od platby záloh nemusí znamenat, že se v Přehledu nestanovuje minimální vyměřovací základ.

Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled  a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem, a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).

Osvobození od platby záloh je možné jen u zákonem  vyjmenovaných skupin OSVČ:

- v celých kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku,

- zálohy na pojistné neplatí také OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů (nutno předložit kopii neschopenky, potvrzení zda pobírala, nebo měla nárok na dávky nemocenského pojištění).

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2014 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento  kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:

- plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené atd.),

-v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,

- OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),

- OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,

- OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Změna zálohy je možná pouze v těchto případech: 

- plátci je schválena "Žádost o snížení zálohy" dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ musí platit zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu,

- změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu,

- změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh.

Snížení zálohy není možné bez podání "Žádosti o snížení zálohy" a jejího kladného vyřízení ZPŠ. Zálohy lze při splnění zákonných podmínek snížit maximálně do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je, resp. bude, podán přehled o příjmech a výdajích.Žádost o snížení záloh lze podat nejdříve 1. 4. 2015.