Minimální měsíční záloha pro rok 2016

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Minimální záloha pro rok 2016

Od 1. 1. 2016 se mění minimální vyměřovací základ. Vychází se z průměrné měsíční mzdy, která činí pro rok 2016 částku ve výši 27 006 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 13 503 Kč, z toho představuje (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha částku ve výši 1 823 Kč. Zálohu ve výši 1 823 Kč je nutné uhradit již leden 2016. Tato výše zálohy je platná pro OSVČ, které podle Přehledu za rok 2014 hradily v roce 2015 zálohy nižší než 1 823 Kč, s vyjímkou těch OSVČ, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha za leden je splatná nejpozději do 8. února 2016. Zálohu v této výši budou muset hradit i OSVČ, které záhájí v roce 2016 výdělečnou činnost.

Zde najdete Přehledy OSVČ

Informace související s odevzdáním Přehledu:

Lhůta k předložení Přehledu je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 2. května následujícího roku. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, mají povinnost předložit Přehled do 8. dubna následujícího roku. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad; pro tyto OSVČ je posledním termínem pro odevzdání Přehledu 1. 8. 2016.

Přehled nebo Čestné prohlášení je nutné opatřit vlastnoručním podpisem pojištěnce.

OSVČ má povinnost předložit ZPŠ Přehled nebo Čestné prohlášení o nulových příjmech i v případě, že finančnímu úřadu daňové přiznání nepředkládá. Přehled předkládá i OSVČ, která má stanovenou daň paušální částkou. OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce (má výjimku v datu podání DP udělenou finančním úřadem), je povinna oznámit ZPŠ nejpozději do 31. 3. 2016, ke kterému datu bude DP podávat.

Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2015 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet  ZPŠ, č. účtu 209 210 1181/ 0710, konstantní symbol 0558. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo.  Na stejný účet poukazujte i zálohy na zdravotní pojištění, kde je opět variabilním symbolem Vaše rodné číslo.

Opravný Přehled: Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto Přehledu, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Nebyl-li Přehled opraven na základě dodatečně zjištěných skutečností (např. opravné nebo dodatečné daňové přiznání, kontrola FÚ apod.), ale pouze se opravuje nepřesně nebo chybně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu řádného Přehledu.

Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem,
a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).

Osvobození od platby záloh je možné jen u zákonem vyjmenovaných skupin OSVČ:

-       v celých kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku.

 -       zálohy na pojistné neplatí také OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů (nutno předložit kopii neschopenky, potvrzení zda pobírala, nebo měla nárok na dávky nemocenského pojištění).

Osvobození od platby záloh nemusí znamenat, že se v Přehledu nestanovuje minimální vyměřovací základ.

Splatnost záloh na pojistné: Nezměněna - od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že na osmý den následujícího měsíce připadá víkend nebo svátek, pak je záloha splatná první následující pracovní den (např. záloha na pojistné za leden 2015 musí být zaplacena do 9. 2. 2015).

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2015 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:

-       plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené atd.),

-       v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,

-       OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),

-       OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,

-       OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

 

Změna zálohy je možná pouze v těchto případech:

-       plátci je schválena "Žádost o snížení zálohy"

-      dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu - OSVČ musí platit zálohy vypočtené    alespoň z minimálního vyměřovacího základu

-       změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu 

-       změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh 

Snížení zálohy není možné bez podání "Žádosti o snížení zálohy" a jejího kladného vyřízení ZPŠ. Zálohy lze při splnění zákonných podmínek snížit maximálně do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je, resp. bude, podán přehled o příjmech a výdajích. Žádost o snížení záloh lze podat nejdříve 1. 4. 2016.

Povinností OSVČ je ohlásit zdravotní pojišťovně všechny změny údajů, rozhodných pro stanovení či výpočet pojistného, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl.