Minimální měsíční záloha pro rok 2017

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Od 1. 1. 2017 se mění minimální vyměřovací základ. Vychází se z průměrné měsíční mzdy, která činí pro rok 2017 částku ve výši 28 232 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 14 116 Kč, z toho představuje (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha částku ve výši 1 906 Kč. Zálohu ve výši 1 906 Kč je nutné uhradit již za leden 2017. Tato výše zálohy je platná pro OSVČ, které podle Přehledu za rok 2015 hradily v roce 2016 zálohy nižší než 1 906 Kč, s vyjímkou těch OSVČ, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha za leden je splatná nejpozději do 8. února 2017. Zálohu v této výši budou muset hradit i OSVČ, které záhájí v roce 2017 výdělečnou činnost.

Zde najdete Přehledy OSVČ

Informace související s odevzdáním Přehledu:

Lhůta k předložení Přehledu je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 2. května následujícího roku. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, mají povinnost předložit Přehled do 8. dubna následujícího roku. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad; pro tyto OSVČ je posledním termínem pro odevzdání Přehledu 1. 8. 2017.

Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2016 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet  ZPŠ, č. účtu 209 210 1181/ 0710, konstantní symbol 0558. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo.