Minimální měsíční záloha pro rok 2020

Autor: Kadlecová Gabriela

Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ

V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje ZPŠ  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději 3. srpna 2020
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2020 a přehled za rok 2019 musí podat nejpozději v pondělí 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)
  • ostatní OSVČ musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2019 nejpozději v pondělí 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)

 

Výše minimální zálohy v roce 2020

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2020 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 208 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 352 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2020 byl stanoven ve výši 17 417,50 Kč. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč.

Od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352  Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a hradí současné minimum 2 208 Kč, případně hradí více, ale méně než 2 352 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální zálohu v nové výši 2 352 Kč je nutno odvést od lednové platby pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020.