Oznamovací povinnost

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Pokud pojištěnec vykonává samostatnou výdělečnou činnost (dále jen výdělečná činnost), tzn. je osobou samostatně výdělečně činnou, má vůči své zdravotní pojišťovně podle zákona řadu povinností:

  1. Je povinen nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy začne vykonávat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.
  2. Je povinen odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně měsíčně zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh zákonem osvobozen.
  3. Je povinen nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit každé zdravotní pojišťovně, u které byl ve zdaňovaném období pojištěn, vyplněný formulář PŘEHLED o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné.  Pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je pojištěnec vykonávající samostatnou výdělečnou činnost povinen tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně, a to do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou pojištěnec zmocňuje daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládá ji na finanční úřad.
  4. Lhůta pro úhradu doplatku pojistného je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet ZPŠ u ČNB, č. účtu 209 210 1181/ 0710, konstantní symbol 0558.Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo - uvádějte bez lomítka. Neopomeňte jej ve vlastním zájmu přesně a čitelně vyplnit. Na stejný účet poukazujte i zálohy na zdravotní pojištění, kde je opět variabilním symbolem Vaše rodné číslo.
  5. Na vyžádání zdravotní pojišťovny je povinen předložit účetní doklady, které jsou potřebné pro provedení kontroly odvodu pojistného.
  6. V případě opravy v daňovém přiznání je povinen do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly
    k opravě daňového přiznání, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byl ve zdaňovaném období pojištěn, opravný PŘEHLED a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.
  7. Pokud osoba samostatně výdělečně činná změní zdravotní pojišťovnu, je povinna předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.