Práva pojištěnce

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištěnec má právo zejména na:

Výběr zdravotní pojišťovny

Právo výběru zdravotní pojišťovny neplatí při narození dítěte - narozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna v den porodu matka. Není-li matka dítěte v ČR zdravotně pojištěná, stává se dítě pojištěncem pojišťovny otce.

Výběr lékaře

Pojištěnec má právo vybrat si lékaře, který je ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišťovnou, a to jednou za 3 měsíce. Zvolený lékař může přijetí pojištěnce odmítnout dle § 11 odst. 1 písm. b) výše zmíněného zákona.

Výběr dopravní služby

Pojištěnec má právo vybrat si dopravní službu, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.

Zdravotní péči bez přímé úhrady

Pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady

Ve všech rozhodujících skupinách léčiv existuje možnost volby přípravku plně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, který má stejné léčivé účinky jako léčivo částečně nebo zcela hrazené pojištěncem.

Kontrolu poskytnuté zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění

Na vyžádání lze získat od zdravotní pojišťovny 1x ročně bezplatně individuální účet, který informuje o zdravotní péči uhrazené pojištěnci za posledních 12 měsíců, i o zaplacených regulačních poplatcích a doplatcích na léky.