Platba pojistného a penále

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Plátci pojistného:

  • zaměstnanec,
  • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
  • osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Vyměřovací základ stanovuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Minimální vyměřovací základ je minimální mzda.
Od 1. 1. 2004 změnou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je pro osoby samostatně výdělečně činné minimálním vyměřovacím základem 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanoven.