Regulační a registrační poplatky

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Má lékař právo požadovat tzv. "registrační poplatek" nebo platbu za nadstandardní služby přímo od pojištěnce a má pacient povinnost tyto poplatky hradit? 

Platná legislativa pojištěnci zdravotní pojišťovny nestanoví povinnost hradit poplatky formou registračních či jiných plateb za poskytnutou nadstandardní péči. Termín nadstandardní zdravotní péče ani není k  dnešnímu dni definován. Je tedy pouze osobní volbou každého pojištěnce, zda se zdravotnickým zařízením dohodne, že poplatek za nadstandardní služby poskytované zdravotnickým zařízením uhradí či nikoliv. V žádném případě by však nemělo dojít ze strany zdravotnického zařízení k odmítnutí ošetření, případně převzetí do péče nebo k jinému podmiňování přístupu ke službám jinak hrazených ze veřejného zdravotního pojištění jen  proto, že pojištěnec požadovaný registrační poplatek neuhradil, popřípadě neuzavřel dohodu se zdravotnickým zařízením o úhradě takového poplatku. Jestliže k takovému případu dojde, pojištěnec se může obrátit na zdravotní pojišťovnu, u které je registrován, s žádostí o prošetření. V případě, že jste již poplatek uhradil, tak nejlépe i s účetním dokladem vystaveným za účelem této platby.    

 

REGULAČNÍ POPLATKY

(1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen "pohotovostní služba").

(2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,

a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením  nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu 57),

b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu 10), ne starším 30 dnů,

c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu 58) poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo

d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

(3) Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací zdravotnického zařízení, ve kterém byla pohotovostní služba podle odstavce 1 poskytnuta.

(4) Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.

 (5) Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle odstavce 2.