Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti

Autor: Kadlecová Gabriela
Číslo Uvozovací text Obsah položky

1.

Identifikační číslo

 

2.

Kód

 

3.

Pojmenování (název) životní situace

 Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti

4.

Základní informace k životní situaci

Zákon stanoví, kdy může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci nebo zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení povinnosti podle v  § 44 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nebo § 26 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. 

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Zaměstnavatel a pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V sídle ZPŠ - oddělení kontroly a příjmu pojistného

Pokud již byla pokuta uložena platebním výměrem je nutno postupovat ve smyslu poučení uvedeném v závěru rozhodnutí.

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Uložení pokuty obvykle předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti nebo oznámení o zahájení správního řízení. V tomto stádiu je nutno reagovat, splnit požadovanou povinnost a orgánu, který výzvu nebo oznámení odeslal, oznámit  její dodatečné splnění. V případě, že požadovaná povinnost byla splněna již dříve, doložit její splnění. 

8.

Na které instituci životní situaci řešit

Přednostně se obrátit na oddělení kontroly a příjmu pojistného ZPŠ, které platební  výměr vydálo. Zde dostane příslušné informace o dalším postupu

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na adrese pracoviště, které platební výměr vydalo - oddělení kontroly a příjmu pojistného ZPŠ, Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01. S referentem, který je uveden na platebním výměru. V pracovní době ZPŠ. Na webových stránkách ZPŠ v sekci Kontakty.

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, příslušný doručený dokument, doklady dokazující Vaše tvrzení. 

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 K dodatečnému splnění povinnosti plátce pojistného jsou formuláře k dispozici na kontaktních místech ZPŠ nebo na internetových stránkách ZPŠ v sekci Pro plátce pojištění / podnikatel (OSVČ) / formuláře

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokutu uloženou podle § 44 zák.č. 48/1997 Sb. lze uložit do dvou let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila neplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejpozději do pěti let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Pokutu uloženou podle § 26 zák.č. 592/1992 Sb. lze uložit do dvou let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plátce může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu ZPŠ -  jen při opatření zprávy zaručeným elektronickým podpisem. Datové schránky.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zák.č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

18.

Jaké jsou související předpisy

Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád 

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla pokuta uložena k rozhodčímu orgánu ZPŠ na adresu sídla.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Za nesplnění  nebo porušení povinnosti plátce pojistného může zdravotní pojišťovna uložit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zák.č. 48/1997 Sb. pojištěnci do výše 10.000,-- Kč a zaměstnavateli do výše 200.000,-- Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena ve dvojnásobné výši.

Pojištěnci může být uložena pokuta za nesplnění povinnosti uvedené v § 12 písm.e, i) až k) uvedeného zákona až do výše 500,-- Kč a za prokázání se při poskytování zdravotní péče průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem pokutu až do výše 5.000,-- Kč. Za nesplnění povinnosti podle § 45 odst. 4 zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii hlášení o pracovním úraze, až do výše 100.000,-- Kč. 

Za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22, předávání přehledu o platbách pojistného § 24 a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 28 zák. č. 592/1992 Sb., lze uložit pokutu do výše 50.000,-- Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti. Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se o porušení nebo nesplnění povinnosti zdravotní pojišťovna dozvěděla, nejpozději však do pěti let, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo

21.

Nejčastější dotazy

Obdržel jsem platební výměr, kterým mi byla uložena pokuta, můžu se proti němu odvolat? Za porušení povinnosti plátce pojistného  mi byla uložena pokuta ve výši 10.000,-- Kč. Porušení  povinnosti uznávám, ale výše pokuty se mi jeví vysoká, můžu požádat o její prominutí nebo alespoň snížení?

22.

Další informace

 

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Obecné informace lze získat na internetových stránkách ostatních ZP

24.

 Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyměření dlužného pojistného platebními výměry nebo výkazy nedoplatků,  odvolání, prominutí penále

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomický odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Oddělení kontroly a příjmu pojistného 

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí oddělení kontroly a příjmu pojistného

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

28.

Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2022

29.

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace