Snižování penále a přirážek k pojistnému a promíjení pokut

Autor: Ing. Petra Hlaváčová
Číslo Uvozovací text Obsah položky Zařazení informace

1.

Identifikační číslo

 

úplná

2.

Kód

 

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Odstraňování tvrdosti při předepsání penále, uložení pokuty a vyměření přirážky k pojistnému = snižování penále a přirážek k pojistnému a promíjení pokut 

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdost u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti.  U penále přesahujícího 20 tis. Kč, u pokut a u přirážek k pojistnému může odstranit tvrdost Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo vyměřeno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci).

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí ve věci, na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh nebo plátce pojistného (právnická osoba) vstoupil do likvidace. Dále musí plátce splnit podmínky podle platného nařízení Komise ES o podpoře de minimis. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v Čestném prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti zákona, které ZPŠ v konkrétním řízení plátcům zasílá.

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která  musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost podána do 3 let od právní moci rozhodnutí.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o odstranění tvrdosti je třeba podat Zaměstnanecké pojišťovně Škoda.

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řízení o odstranění tvrdosti zákona je vedeno Ekonomickým odborem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, kontaktní osoby JUDr. Vlasta Vávrová, právník ZPŠ tel. 326 579 006, administrativní úkony a evidenci podání zajišťuje paní Luďka Hrušková, specialista pro evidenci pohledávek ZPŠ tel. 326 579 347.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Kromě písemné žádosti je nutné v případě podnikatelských subjektů vyplnit formulář "Čestné prohlášení" ke skutečnostem uvedeným v bodě 6 a doplatit veškeré splatné pojistné.

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Od podnikatelských subjektů je nezbytné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" a tento zaslat kontaktním osobám v ZPŠ.

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je nezbytné podat ve lhůtě uvedené v bodě 7. S ohledem na množství podaných žádostí o odstranění tvrdosti zákona se lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci pohybují v řádech měsíců.

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Kromě žadatele nejsou další účastníci.

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prokázání skutečností, kterými je odůvodněna podaná žádost o prominutí  (např. zprávy o kontrole placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud odváděl pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního důchodu, atd.)

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle ustanovení § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

18.

Jaké jsou související předpisy

Co se týče základních zásad řízení použije se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona nejsou přípustné opravné prostředky.

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě opožděného podání žádosti nebo jestliže plátce neuhradí splatné pojistné či pokud podnikatelský subjekt nepředloží vyplněný formulář "Čestné prohlášení" nebude o jeho žádosti rozhodováno a žádost bude odložena. 

O prominutí penále nelze rovněž rozhodnout, byl-li na plátce pojistného podán insolvenční návrh, či vstoupil-li plátce do likvidace.

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

 

úplná

22.

Další informace

 

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace lze získat z internetových stránech jednotlivých zdravotních pojišťoven. V případě dotazů k podpoře de minimis doporučujeme kontaktovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

rozšířená

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále; předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků; rozhodování o přirážce k pojistnému; rozhodování o uložení pokuty

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomický odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.12.2016

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

16.12.2016

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nestanoveny.

úplná