Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

Autor: Kadlecová Gabriela
Číslo Uvozovací text Obsah položky Zařazení informace

1.

Identifikační číslo

 

úplná

2.

Kód

 

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem.

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Zákon stanoví povinnost zdravotním pojišťovnám vymáhat dlužné pojistné a penále - dle § 8 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb. Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhodují ZP platebními výměry - § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zaměstnavatel, pojištěnec, nebo zákonný zástupce

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení platebního výměru má plátce povinnost vyměřený dluh uhradit ve lhůtě zde stanovené a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru. Dodržení bankovního spojení, lhůty a výměřené částky dluhu.

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Obraťte se písemně nebo osobně na oddělení kontroly a příjmu pojistného ZPŠ, které platební výměr vydalo. Můžete využít rovněž i elektronickou podatelnu ZPŠ či její datové schránky.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

Přednostně se obrátit na oddělení kontroly a příjmu pojistného ZPŠ, které platební  výměr vydálo. Zde dostane příslušné informace o dalším postupu.

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na adrese pracoviště, které platební výměr vydalo - kontrolní a vyměřovací oddělení ZPŠ, Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01. S referentem, který je uveden na platebním výměru. V pracovní době ZPŠ. Na webových stránkách ZPŠ v sekci Kontakty.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, platební výměr a ostatní doklady rozhodné pro dlužné pojistné a penále.

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici.

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V platebním výměru je jednak stanovená lhůta k zaplacení vyměřeného dluhu a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví správní řád tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pro vyřízení žádosti o prominutí penále zákon nestanoví lhůtu.

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být odvolacím orgánem nebo orgánem rozhodujicím o prominutí pokuty vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo k předložení důkazů o tvrzené skutečnosti

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu ZPŠ - při úkonech dle správního řádu jen při opatření zprávy zaručeným elektronickým podpisem. Datové schránky.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno  v zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zák. č. 500/2004 Sb. - správní řád.

rozšířená

18.

Jaké jsou související předpisy

Nejsou

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vyměření dlužného pojistného a penále, lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. Odvolání se podává prostřednictvím orgánů, který platební výměr vydal, k Rozhodčímu orgánu ZPŠ

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve lhůtě stanovené je ZPŠ povinna vyměřené dluhy vymáhat exekučně

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

 

úplná

22.

Další informace

Můžete požádat o odstranění tvrdosti zákona ve věci vyměření penále, žádost je nutno podat do právní moci platebního výměru na penále - podmínky viz životní situace odstraňování tvrdosti zákona.

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Obecné informace lze získat na internetových stránkách ostatních ZP.

rozšířená

24.

 Související životní situace a návody, jak je řešit

Řízení o odstranění tvrdosti zákona, předepisování pojistného a penále výkazem nedoplatků

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomický odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Oddělení kontroly a příjmu pojistného 

úplná

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2022

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

úplná