Brexit

Autor: Josef Novotný

Brexit - informace pro pojištěnce

Spojené království (UK) sice vystoupilo z Evropské unie (EU) k 31.1.2020, ale nakonec  bylo dne 24.12.2020 dosaženo dohody mezi UK a EU o obchodu a spolupráci. Tato dohoda, kromě jiného, obsahuje i protokol o sociálním zabezpečení, který zahrnuje i pravidla pro zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb, která téměř zcela kopírují dosud aplikovaná evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Dohoda se bude předběžně aplikovat od 1.1.2021.

Veškeré běžné situace jsou tedy upraveny stejným způsobem, jakoby UK z EU nevystoupilo.

Nezbytná péče

Čeští pojištěnci v UK během krátkodobého pobytu budou pro čerpání nezbytné péče nadále využívat Evropské průkazy zdravotního pojištění.

Britští pojištěnci se budou v ČR (a jinde v EU) prokazovat stávajícími evropskými průkazy vystavenými britskými institucemi i před koncem roku 2020, neboť zůstávají v platnosti a není třeba žádat o jiný doklad. Nicméně Spojené království začalo od 11.1.2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC). 

Bližší informace o GHICu naleznete zde: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

Plná péče

Nadále je možné čerpat plnou péči na základě formuláře S1 pokud osoba bydlí mimo stát pojištění. Všechny formuláře S1 zaručující nárok na plnou péči zůstávají v platnosti.

Plánovaná péče

Rovněž je možné s formulářem S2 cestovat za plánovanou péčí.

Princip jednoho pojištění

Stejně tak zůstává princip jednoho pojištění nebo určování aplikovatelné legislativy formulářem A1.

Z pohledu pojištěnce tak nedochází k zásadním změnám.

Oproti očekávání tak již neplatí scénář vypracovaný na základě výstupové dohody, který počítal pouze se zachováním získaných práv u vybrané skupiny osob.

Informace UK k možné refundaci zdravotního poplatku pro imigranty
(Immigrantion Health Surcharge – IHS)

S vystoupením Velké Británie z EU dochází ke změnám v přístupu ke zdravotní péči pro občany z jiných členských států EU žádající o dlouhodobý pobyt v UK (nebo o prodloužení pobytu).
V Dohodě o obchodu a spolupráci (Ch.SSC.4) je stanoveno, že Protokolem o koordinaci sociálního zabezpečení (dále jen „Protokol“) není dotčeno právo zúčastněného státu účtovat si zdravotní poplatek podle jeho vnitrostátních předpisů v souvislosti s žádostí ke vstupu, pobytu a práci v daném státě.

Imigrační zdravotní poplatek – IHS

Od 1. ledna 2021 se na občany EU a EEA vztahují pravidla imigračního systému UK. Součástí žádosti o vízum (při pobytu delším než 6 měsíců) za účelem práce, studia, spojení rodiny je nově i imigrační zdravotní poplatek (IHS). Tento poplatek se vztahuje rovněž na občany EU a EEA, kteří již v UK jsou a žádají o prodloužení pobytu.
Poplatek IHS se platí najednou a předem na celou dobu plánovaného pobytu při žádosti o vízum. V současné době je poplatek stanoven na 624 liber za dospělou osobu na rok. Snížený poplatek ve výši 470 liber je stanoven pro studenty, nezaopatřené rodinné příslušníky a žadatele mladší 18 let. Na britských internetových stránkách je rovněž kalkulátor, díky němuž žadatelé o vízum či prodloužení pobytu zjistí, zda musí hradit zdravotní poplatek a v jaké výši.
Zároveň články Protokolu (SSCI.21 a SSCI22) stanovují, že pokud daný poplatek zaplatí:
- držitelé nárokového dokladu S1 a jejich nezaopatření rodinní příslušníci,
- vysokoškolští studenti s platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (European Health Insurance Card, dále EHIC), kteří nepracují v UK, a jejich nezaopatření rodinní příslušníci,
bude jim poplatek na základě žádosti plně nebo částečně refundován.

Držitelé S1

Nárok na refundaci imigračního zdravotního poplatku mají osoby, kterým bylo uděleno vízum od 1. ledna 2021 nebo později a jejich nárokový doklad S1 je registrován u NHS Business Services Authority (NHSBSA). Bude jim refundována poměrná část podle období, na kterou byl dokument S1 vydán. Žádosti o refundaci je možné podávat od 1. ledna 2021 a je potřeba kontaktovat NHSBSA:
Overseas Health care Services
NHS Business Services Authority
Bridge House
152 Pilgrim Street
Newcastel upon Tyne
NE1 6SN
e-mail: nhsbsa.faregistrationsohs@nhs.net
phone: 0191 218 1999, nebo +44 191 218 1999 (ze zemí mimo UK).
Případně více informací na GOV.UK

Studenti studující déle než 6 měsíců

Studenti studující v UK mají nárok na vrácení imigračního zdravotního poplatku pokud:
- mají UK vízum platné od 1. ledna 2021 a později
- jsou studenty VŠ
- jsou držiteli platného průkazu EHIC
- v UK během studia nepracují.
Za pracujícího studenta je považován student v placeném zaměstnání nebo student vykonávající samostatně výdělečnou činnost bez ohledu na příjem nebo dobu trvání.
Za pracující studenty se nepovažují, pokud vykonávají neplacenou dobrovolnickou činnost.

Spojené království očekává, že většina žadatelů budou držitelé studentských víz. Avšak mohou nastat i situace, kdy se někdo přistěhuje za držitelem studentského víza (přistěhuje se jako závislý na jiném držiteli víza), který teprve později začne plně
studovat. Aby bylo zajištěno, že členský stát, který mu vydal EHIC, bude nadále odpovědný za zdravotní péči, bude UK požadovat potvrzení z členského státu od orgánu, který EHIC vydal, že pojištění zůstává stále platné.

Žádosti o refundaci u studentů budou přijímány od 1. ledna 2022 a budou refundovány všechny IHS pro pokrytí víza od 1. ledna 2021. Výše refundace bude závislá na době platnosti EHIC, proto se studentům doporučuje, aby jejich EHIC byl platný po celou dobu jejich pobytu v UK, jinak může být refundace krácená podle délky platnosti EHIC.

Zároveň UK doporučuje, aby studenti se studentským vízem požádali o vrácení IHS co nejdříve po příjezdu do země, aby jejich nárok byl správně posouzen a dostalo se jim důležitých informací, jak vyhledat lékařskou péči. Studenti, kteří přijedou mezi 1. lednem a 31. prosincem 2021 budou mít čas na podání žádosti o vrácení IHS do 31. prosince 2022. Studenti, kteří přijedou do UK od 1. ledna 2022 budou mít nárok zažádat si o vrácení poplatku do jednoho roku od začátku platnosti jejich studentského víza.

Pokud dojde v budoucnu ke zkrácení této lhůty, budou o tom studenti informování prostřednictvím vysokých škol v UK a budou poskytnuty tyto informace členským státům EU a EEA.
Postup, jak mají studenti žádat o vrácení zaplaceného IHS bude zveřejněn na stránkách GOV.UK blíže termínu začátku refundačního procesu pro studenty (1. ledna 2022).
Žádost o refundaci mohou podat i rodinní příslušníci studentů, kteří splňují výše uvedená kritéria.

UK zároveň upozorňuje, že podle odstavce Protokolu (odst. 18 SSCI.22) mohou být studenti požádáni o úhradu takové zdravotní péče, která není kryta EHICem. UK doporučuje, aby se studenti informovali u své pojišťovny, jaká rizika jsou EHICem krytá a jaká nikoli.

Studenti studující v UK po dobu kratší 6 měsíců

Tito studenti nemusejí žádat o studentské vízum a nemusejí platit IHS, pokud přicestují s EHICem, mají nárok na nezbytnou zdravotní péči.