Přeshraniční pracovníci (pendleři)

Autor: Tomáš Rutar

Čeští pendleři, bydlící v ČR a pracující v jiném členském státě, mají na základě Nařízení Rady (EEC) 883/04 nárok na plnou zdravotní péči v České republice i v zemi, kde pracují. Tato péče je hrazena zahraniční pojišťovnou, u níž jsou z titulu výkonu práce pojištěni. Jejich nezaopatření rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají také nárok na plnou péči v České republice i v zemi pojištění na účet zahraniční pojišťovny pendlera. Pracuje-li však pendler v Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku nebo ve Velké Británii, mají jeho rodinní příslušníci ve státě pojištění nárok pouze na nutnou zdravotní péči.

Definice:

Za pendlera je považován pracovník, který je pojištěn v jiném členském státě, kde je zaměstnán, nebo kde podniká, přičemž nadále bydlí v České republice, kam se nejméně jednou týdně vrací. 
Za nezaopatřeného rodinného příslušníka pendlera je považována jeho manželka ( manžel ) bez vlastních příjmů z výdělečné činnosti, která nepobírá důchod, ani dávky v nezaměstnanosti. Dále se za něj považuje nezaopatřené dítě ve smyslu zákona o státní sociální podpoře.       

Postup, který je třeba dodržet:

Pokud pracujete v jiném členském státě, ale vracíte se pravidelně alespoň jednou týdně do ČR, obraťte se na svou zahraniční pojišťovnu a požádejte ji o vystavení dvou vyhotovení formuláře E106. Formulář v době co nejkratší doneste, zašlete, nebo jinak doručte české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl dosud pojištěn (formulář lze doručit i prostřednictvím jiné osoby, např. rodinného příslušníka). Pokud tento formulář předložíte, nebudete povinen hradit pojistné v České republice. Česká zdravotní pojišťovna vám na základě formuláře E106 vystaví Potvrzení o registraci. Toto Potvrzení vám bude vystaveno na dobu vašeho pracovního poměru v zahraničí, uvedenou na formuláři E106, zpravidla však nejdéle na 6 měsíců. Pokud bude váš zahraniční pracovní poměr trvat, bude vám na žádost vystaveno Potvrzení na další období.
S Potvrzením se v případě potřeby obracejte na ošetřujícího lékaře. Na jeho základě budete mít v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec.

Upozornění:   

Jakoukoliv změnu situace (například že vaše pojištění v jiném členském státě skončilo, nebo že jste se naopak stal cizím pojištěncem) je třeba neprodleně do osmi dnů nahlásit české zdravotní pojišťovně.

Nezaopatření rodinní příslušníci:

Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří odpovídají výše uvedené definici předložte české zdravotní pojišťovně spolu s formulářem E106 i oddací list, nebo rodný list dítěte. Na základě těchto dokumentů budou zaregistrováni spolu s vámi a bude jim vydáno samostatné Potvrzení o registraci. Na jeho základě budou mít v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec. Manžel(ka), která doposud musela hradit pojistné sama, nebude od chvíle registrace povinna toto pojistné platit.
Pokud manželka (manžel), nebo osoba pečující o dítě vykonává v ČR výdělečnou činnost, pobírá důchod, nebo dávky v nezaměstnanosti, zůstane i dítě pojištěno v ČR.

Pendleři, kteří jsou již registrovaní na základě mezistátní Smlouvy s Německem.

Pokud jste u české pojišťovny již dnes zaregistrován jako pendler na základě mezinárodní Smlouvy s Německem, předložte prosím této pojišťovně v období duben-květen 2004 doklady o svých nezaopatřených rodinných příslušnících (oddací list, popřípadě rodné listy svých dětí). Vaši rodinní příslušníci budou registrováni spolu s vámi. Pokud jde o manželku(manžela), který byl doposud plátcem pojistného, nebude muset nadále toto pojistné hradit.