Vyslaní pracovníci

Autor: Tomáš Rutar

Na základě Nařízení Rady (EEC) 883/04 mají pracovníci vyslaní na území druhého členského státu Evropské unie nárok na veškerou nutnou zdravotní péči. Tento nárok se vztahuje i na Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

Definice

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který je zaměstnán v České republice a je svým zaměstnavatelem v rámci svého pracovněprávního vztahu vyslán na území druhého členského státu, aby tam pro něj vykonával práci. V takovém případě tento zaměstnanec po určitou dobu podléhá českým právním předpisům o pojistné povinnosti, tzn. že je zde zdravotně, nemocensky a důchodově pojištěn. To platí pouze po dobu stanovenou Nařízením, tedy na 24 měsíců. Vyslaným pracovníkem je i osoba samostatně výdělečně činná, která dočasně pracuje na určitém úkolu v jiné zemi, přičemž těžiště její činnosti nadále zůstává v ČR

O vyslání ve smyslu evropského práva jde tehdy, jestliže zaměstnanec, který je zaměstnán v ČR:

má pravidelné místo výkonu práce v ČR (tj. je pojištěn v tomto státě),
vykonává přechodně práci ve druhém členském státě,
pracovněprávní vztah k původnímu zaměstnavateli trvá po celou dobu vyslání,
práci vykonává pro svého původního zaměstnavatele v ČR, tzn. pracovník je rovněž odměňován tímto zaměstnavatelem (nejde o situaci, kdy ve svém zaměstnání v prvním smluvním státě čerpá pracovní volno bez náhrady mzdy a ve druhém členském státě pracuje v pracovněprávním vztahu k jinému zaměstnavateli),
zaměstnavatel provádí své aktivity normálně na území ČR, resp. provádí zde podstatnou část svých aktivit.

Po dobu vyslání je pojistné odváděno v ČR.

Nárok na zdravotní péči

Pokud jste vyslaným pracovníkem, je vaše zdravotní péče v jiném členském státě kryta z vašeho českého zdravotního pojištění. Pro tento účel se musíte v jiném členském státě prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění, vystaveným vaší českou zdravotní pojišťovnou (ZPŠ).

Postup, který je třeba dodržet

Abyste nemusel platit pojištění ve státě, kam jste vyslán, musíte mít doklad o tom, že nadále podléháte českým právním předpisům, kde jste také pojištěn. Dokladem o tom, že vyslaný pracovník nadále podléhá českým právním předpisům je formulář E 101 nebo Přenositelný dokument (PD) A1, který lze získat následujícím způsobem:

zaměstnavatel nebo OSVČ podá písemně žádost na předepsaném tiskopise u příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici na OSSZ nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení  
při splnění podmínek nutných pro vyslání  Česká správa sociálního zabezpečení  vystaví formulář E 101 nebo PD A1 a zašle jej žadateli.

Abyste měl během vyslání zajištěnu zdravotní péči na účet ZPŠ, musí vám být vystaven Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Po vycestování na území členského státu, kam jste byl vyslán, si ponechejte formulář E101, příp. PD A1 u sebe  a prokažte se s ním v případě kontroly plnění pojistné povinnosti ze strany tamních úřadů.  

Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění budete ošetřen za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Máte nárok na všechnu lékařsky nezbytnou zdravotní péči, kterou váš zdravotní stav vyžaduje. Náklady na tuto péči nese ZPŠ. Pokud je v daném státě na některé typy péče předepsaná spoluúčast (připlácení), kterou musí hradit i místní pojištěnci, vztahuje se tato povinnost i na vás.

Rodinní příslušníci vyslaného pracovníka      

Pokud vás do členského státu, kam jste vyslán, doprovází i vaši nezaopatření rodinní příslušníci, mají zde stejný nárok na zdravotní péči, jako vy. Aby mohli tuto péči v cizině čerpat, musí jim být také vystaven Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.