Základní informace

Autor: Markéta Hlaváčková

Příspěvek můžete čerpat od 1. 2. 2019 průběžně během celého roku, nejpozději však do 13. 12. 2019. Zdravotní programy 2019 jsou určeny pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Výjimku tvoří příspěvky na zlepšené služby pro matku a novorozence, kdy dětem narozeným v prosinci 2019 se prodlužuje vyzvednutí příspěvku do 31. 1. 2020. 

Podmínky proplácení příspěvků

ZPŠ preferuje proplácení příspěvků na účet

  • vyplňte Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2019, přiložte originální doklad o zaplacení a zašlete buď poštou na jednu z našich poboček, nebo odevzdejte osobně na našich pobočkách nebo kontaktních místech

Proplácení příspěvků v hotovosti

  • vyplnění Žádosti o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2019, která je k dispozici na pobočkách a kontaktních místech ZPŠ nebo na www.zpskoda.cz v sekci "Pro pojištěnce"/Tiskopisy
  • předložení dokladu totožnosti a průkazu pojištěnce
  • předložení prokazatelného dokladu o zaplacení z roku 2019: doklad musí obsahovat IČO organizace, účel platby, datum, razítko a podpis
  • splnění podmínek uvedených u konkrétních zdravotních programů
  • zastupitelnost: rodiče mohou čerpat příspěvek za děti,v případě zástupu jinou osobou než jsou rodiče, požadujeme předložení plné moci (nemusí být ověřená notářem)

Příspěvek nebude proplacen pojištěnci, který je v době předložení žádosti dlužníkem vůči ZPŠ nebo který podepsal přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně.

Finanční příspěvky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale ZPŠ je hradí z fondu prevence.

Příspěvky ze zdravotních programů nelze poskytnout na žádné služby, léčivé přípravky či zdravotnické prostředky, které jsou zcela nebo i jen částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a ani na jejich doplatky.

ZPŠ si vyhrazuje právo na změnu zdravotních programů v průběhu roku 2019.

 

Termíny přeregistrace pojištěnce k ZPŠ:

Chcete-li se stát pojištěncem ZPŠ od 1. 7. 2019, pak je nutno podat přihlášku v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

V případě podání přihlášky v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 se stanete pojištěncem ZPŠ od 1. 1. 2020.