Podmínky proplácení a náležitosti dokladů

Autor: Magda Doležalová

Zdravotní programy 2020 jsou určeny pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. 

Příspěvky ze Zdravotních programů 2020 můžete čerpat od 1. 2. 2020 do 11. 12. 2020. Výjimku tvoří příspěvek pro matku  a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku do 31. 1. 2021. 

Finanční příspěvky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale ZPŠ je hradí z Fondu prevence. Příspěvky nejsou nárokové ze zákona.

ZPŠ si vyhrazuje právo na změnu Zdravotních programů v průběhu roku 2020.

Na vyřízení Žádosti o příspěvek na zdravotní programy 2020 má ZPŠ 30 dní.

 

Požadujeme:

 • vyplnění formuláře Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2020 s originálním podpisem (formulář si můžete vyplnit online výše, nebo je k dispozici na všech pracovištích ZPŠ), odevzdat ho můžete osobně nebo poslat poštou, příspěvky proplácíme v hotovosti nebo je zasíláme na bankovní účet
 • předložení dokladu totožnosti v případě proplacení v hotovosti,
 • doložení prokazatelného dokladu o zaplacení,
 • u očkování prokazatelný doklad o úhradě očkování, očkovací průkaz nebo jiný písemný doklad o provedeném očkování,
 • za dítě či osobu omezenou ve svéprávnosti může podat žádost o příspěvek pouze zákonný zástupce těchto osob, jiná osoba může žádost podat na základě předložení písemné plné moci vydané zákonným zástupcem této jiné osobě k podání žádosti o příspěvek.

 

Prokazatelný doklad o zaplacení:

Dokladem o zaplacení může být pokladní doklad, paragon, potvrzení, faktura.

Náležitosti dokladů:

 • potvrzení a pokladní doklad musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, částku, datum zaplacení, účel, razítko nebo název vystavovatele, popř. IČO,
 • paragon musí obsahovat název poskytovatele, datum vystavení, popis produktů,
 • faktura musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce či  rodiče, opatrovníka, poručníka, zplnomocněného zástupce, částku, datum vystavení, účel, název a adresu vystavovatele, IČO. Pokud bude hrazena bezhotovostně, je nutné doložit platbu částí výpisu z účtu.

Příspěvek nebude proplácen pojištěnci, který v době předložení žádosti:

 • je dlužníkem vůči ZPŠ,
 • podepsal přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně,
 • má přerušené pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • je držitelem průkazu výpomocné pojišťovny (žlutý EHIC),
 • nesplnil oznamovací povinnost ohledně pojistných dob.