Lékový audit a indukovaná péče

Autor: Markéta Hlaváčková

Jako významnou informační podporu nabízí ZPŠ i v roce 2013 pro sledování efektivního využívání předepisovaných léků informační systém „lékový audit“. Tento systém hodnotí preskripci pojištěnců u konkrétního poskytovatele ve vazbě na celé spektrum předepsaných léků pojištěnce i jinými poskytovateli ve čtyřech dimenzích:

  • lékové interakce (pouze stupně č. 5 a 6)
  • lékové přesahy (nadzásoba léků u pojištěnců nad 8 týdnů)
  • polypragmazii (počet souběžně užívaných léků 12 a více, minimální délka souběžného užívání 14 dní)
  • optimalizaci doplatků (pracuje s informacemi uveřejněnými na stránkách www.mzcr.cz o průměrných doplatcích)

Jak může poskytovatel využívat lékový audit?

Lékový audit bude distribuován v měsíčních intervalech elektronickou poštou v heslem zabezpečených dokumentech. Rozesílání musí předcházet registrace poskytovatele na e-mailové adrese: zpskoda@zpskoda.cz s uvedením předmětu zprávy „LÉKOVÝ AUDIT“.

Pro registraci je třeba uvést IČZ, e-mailovou adresu a heslo pro zabezpečení dokumentu. V případě, že poskytovatel tuto službu užíval již v roce 2012, není nutné se znovu registrovat a lékový audit mu bude zasílán pravidelně i v roce 2013.

 

ZPŠ v roce 2013 nabízí rovněž detailní přehledy o indukované zdravotní péči.

Pro průběžnou informaci poskytovatele o jím indukované péči jím ošetřených pojištěnců bude mu ZPŠ zasílat e-mailovou cestou pravidelnou týdenní sumární informaci.

 Jak může poskytovatel využívat přehledy o indukované zdravotní péči?

Poskytovatel zašle svou e-mailovou adresu pro zasílání týdenních sumárních zpráv na adresu zpskoda@zpskoda.cz, s uvedením předmětu zprávy „INDUKOVANÁ PÉČE“.

 Pro registraci je třeba uvést IČZ, e-mailovou adresu. V případě, že poskytovatel tuto službu užíval již v roce 2012, není nutné se znovu registrovat a přehledy o indukované zdravotní péči mu budou zasílány pravidelně i v roce 2013.

 

V případě zájmu o obě informační podpory poskytovatel zašle svou e-mailovou adresu, uvede IČZ a heslo pro zabezpečení na adresu zpskoda@zpskoda.cz, s uvedením předmětu zprávy „LÉKOVÝ AUDIT - INDUKOVANÁ PÉČE“.