Informace pro Poskytovatele zdravotních služeb

Autor: Markéta Hlaváčková

ČR se stala 1.5.2004 členem EU. Proto považujeme za nezbytné, aby byli čeští poskytovatelé zdravotních služeb informováni o změnách i o důsledcích, které s sebou toto členství přináší.

Právo EU je pro nás od 1.5.2004 závazné a má přednost před českými právními předpisy.

Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, dovolujeme si zde stručně uvést, co musí čeští lékaři zajistit, aby nebyla práva evropských pojištěnců porušena a aby tak nedocházelo v ČR k porušování práva. Stejný přístup musí samozřejmě zajistit i ostatní státy pro české pojištěnce.

1) Pojištěnci ze zemí EU, EHP a Švýcarska mají během přechodného pobytu v ČR nárok na lékařsky nezbytné zdravotní služby s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané délce jejich pobytu v ČR. 

Rozsah zdravotních služeb musí být takový, aby zahraniční pojištěnec nemusel odcestovat do země pojištění dříve než původně zamýšlel.

2) Pojištěnci z výše uvedených  zemí mají nárok na zdravotní služby za stejných podmínek jako čeští pojištěnci, tzn. zejména se stejnou dostupností, ve stejné kvalitě a ve stejných cenách jako u českých pojištěnců. To se týká i poskytování léků. Poskytnuté zdravotní služby (i léky) Vám budou hrazeny ZPŠ.

3) Platbu v hotovosti bude možné vyžadovat pouze v tom případě, kdy by ji bylo možné vyžadovat i od českého pojištěnce, tedy typicky v případě léčiv, nebo stomatologického ošetření.

4) Od 1.7.2004 mají pojištěnci z výše uvedených zemí nárok na přímý přístup k lékaři bez toho, aby předtím museli zkontaktovat ZPŠ a nechat si vystavit Potvrzení o registraci. Znamená to, že se u lékaře prokazují Evropským průkazem zdravotního pojištění, nebo příslušným evropským formulářem vystaveným jejich zahraniční zdravotní pojišťovnou.

  • Potvrzení o registraci (vydaným ZPŠ)
  • Průkaz pojištěnce bydlícího v ČR, tzv. žlutý EHIC
  • E-formulář, Potvrzení nahrazující EHIC, Průkaz EHIC
  • Neprokáže se žádným z výše uvedených dokladů
  • Formulář E112
  • Český průkaz pojištěnce