SMLUVNÍ VZTAHY

Autor: Markéta Hlaváčková

Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům uzavírá ZPŠ s poskytovateli zdravotních služeb smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tyto smlouvy je možné uzavřít pouze na ty druhy péče, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. 

ZPŠ uzavírá smlouvy, které se řídí rámcovou smlouvou, která byla jako výsledek dohodovacího řízení zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb publikována  v platné vyhlášce o rámcových smlouvách.

Před uzavřením nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se musí konat  pro ZPŠ výběrové řízení, které se nekoná:

  • pro poskytovatele lékárenské péče,
  • je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,
  • v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
  • při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb,
  • jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče,

V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

Podle z.č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 52 odst. 2, přihlíží ZPŠ k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo poskytovatele zdravotních služeb na uzavření smlouvy. ZPŠ je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Máte-li zájem o uzavření smluvního vztahu se ZPŠ, seznam dokumentů, potřebných k uzavření smluvního vztahu naleznete v sekci "Podmínky pro uzavření smluvního vztahu".

V případě potřeby kontaktujte pracovnice oddělení smluvní politiky:

vedoucí oddělení smluvní politiky 

Bc. Ivanu Kovandovou, tel.: 326 579 640, email: ivana.kovandova@zpskoda.cz, jedná-li se o smlouvu nemocnic a ostatních poskytovatelů lůžkové péče.

referent oddělení smluvní politiky
Bc. Michaelu Vybíralovou, tel.: 326 579 642, email: vybiralova@zpskoda.cz, jedná-li se o smlouvu pro stomatologii, praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, diagnostickou péči nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, oční optiky či lékárny a výdejny.

referent oddělení smluvní politiky
Alenu Fryčovou, tel.: 326 579 641, email: frycova@zpskoda.cz, jedná-li se o smlouvu pro lékaře ambulantních specializovaných zdravotních služeb včetně gynekologie, ergoterapie, porodní asistenci.

referent oddělení smluvní politiky 

Markétu Hlaváčkovou, tel.: 326 579 643, email: hlavackova@zpskoda.cz, jedná-li se o smlouvu pro poskytovatele domácí péče, fyzioterapie, zdravotnické záchranné služby, dopravy a zvláštní smlouvy.