Samotesty COVID-19 - proplácení zaměstnavatelům

Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 pro zaměstnavatele

 

Příspěvek je určen pro zaměstnavatele, kteří využijí doplňkový pilíř antigenního testování ve firmách a využijí k tomuto účelu samotesty na SARS-CoV-2. 

Příspěvek je hrazen z Fondu prevence všech zdravotních pojišťoven. 

Hlavní pilíř je antigenní testování prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. To je možné několika způsoby - metodika Ministerstva zdravotnictví zde

 

Podmínky čerpání tohoto příspěvku a formulář žádosti jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR a najdete je na společné webové stránce 

 www.samotesty-covid.cz

 

Základní informace

Nový příspěvek zdravotních pojišťoven z fondu prevence na „Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19" je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Testy lze použít laickou osobou (dále jen “samoodběrových testů“) u vybraných subjektů, které nemají objektivní možnost zajistit u svých zaměstnanců testování antigenními testy prostřednictvím hlavního pilíře antigenního testování prováděného v síti poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Pro koho je příspěvek určen?

Čerpat příspěvek z Fondu prevence mohou jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesením vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021, tedy

 • společnost podnikající v České republice,
 • osoba samostatně výdělečně činná,
 • spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Subjekty (dále jen „zaměstnavatel“) mohou čerpat za své zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“). OSVČ mohou čerpat i za sebe. 

Za zaměstnavatele vždy žádá pověřená osoba, která se registruje do systému za využití aktivačního kódu zaměstnavatele.

 

Doba trvání programu

Datum zahájení: 1. 3. 2021 - do odvolání

 

Termíny pro podání žádosti o příspěvek

 • žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc, nejdříve od 1. dubna 2021 (tedy za testování provedené v průběhu měsíce března 2021), a to vždy nejpozději poslední den daného měsíce
 • žádosti jsou odesílány prostřednictvím on-line webového formuláře dostupného na webu www.samotesty-covid.cz

 

Výše příspěvku                      

 • příspěvek na jednoho zaměstnance / pojištěnce vychází z vynaložených / uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL) maximálně však 4 x 60 Kč včetně DPH za kalendářní měsíc (240 Kč vč. DPH za 4 testy)
 • povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 testu za 7 kalendářních dní

 

Jak požádat o příspěvek?

 • Zaměstnavatel může žádat o příspěvek pouze elektronicky, a to on-line webovým formulářem přístupným na webových stránkách www.samotesty-covid.cz
 • Pro první přihlášení do systému je potřeba mít aktivační kód zaměstnavatele, který mu byl zaslán do datové schránky, a zaregistrovat pověřenou osobu, která bude za zaměstnavatele žádosti podávat.
 • Po registraci se musí pověřená osoba do systému přihlásit a do formuláře může následně zadávat jednotlivé žádosti o příspěvky. V žádosti se vyplňují požadované informace a výsledky provedených testů za předchozí kalendářní měsíc a přikládají se doklady o nákupu testů
 • v případě, že OSVČ nemá datovou schránku, je možné o aktivační kód požádat svou zdravotní pojišťovnu (bližší informace viz níže)
 • v rámci procesu autorizace oprávnění k žádosti o příspěvek bude zaměstnavatel schvalovat základní Obchodní podmínky

 

Podklady pro úhradu příspěvku

Žadatel při žádosti uvede obecné identifikační a kontaktní informace o zaměstnavateli a dále:

 1. jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
 2. příslušnost ke zdravotní pojišťovně
 3. číslo pojištěnce (rodné číslo), případně datum narození
 4. datum provedení testu
 5. celkový počet provedených testů v rámci jednoho měsíce
 6. pozitivní/ negativní výsledek každého test

 

Dále žadatel musí doložit účetní/ daňový doklad za nakoupené testy (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL)

Doklady a podklady v elektronické podobě (skenované, ofocené apod.) k žádosti podané webovým formulářem musí být dobře čitelné.

 

Podmínky čerpání příspěvků

 • příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona,
 • z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, tj. že zaměstnavatel  může mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění,
 • zaměstnavatel je povinen sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat o provedených testech a jejich výsledcích,
 • zaměstnavatel je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami,
 • zaměstnavatel je odpovědný za to, že nevykáže v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti,
 • zaměstnavatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office),
 • zaměstnavatel je povinen v rámci podání příspěvku informovat ZP o výsledcích jednotlivých testů,
 • zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence kontrolují, že zaměstnanci/OSVČ, na které zaměstnavatel požaduje příspěvek, byli v době provedení testu na přítomnost COVID-19 jeho zaměstnanci a pojištěnci dané zdravotní pojišťovny. ZP neproplatí neoprávněně vyúčtovanou výši příspěvku,
 • v případě, že zaměstnavatel nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při své autorizaci, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.

 

Forma vyplácení příspěvku

 • příspěvky jsou vypláceny v české měně, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společností podnikajících v České republice a OSVČ, který byl uveden při registraci na www.samotesty-covid.cz
 • splatnost příspěvku je do 30 dnů ode dne doručení bezvadně podané žádosti

 

Jaké typy samotestů lze použít?

Pouze testy uvedené v seznamu Ministerstva zdravotnictví - zde
 

⇒ ⇒ ⇒ POZOR - jiné testy, než jsou ty uvedené v seznamu, nebudou proplaceny! 

Seznam je průběžně aktualizován.

 

Co dělat, když subjekt nemá datovou schránku?

OSVČ, která datovou schránkou nedisponuje a zároveň je pojištěncem ZPŠ, má několik možností, jak získat aktivační kód:

 1. Zřídí si datovou schránku a požádá o aktivační kód znovu prostřednictvím webu www.samotesty-covid.cz
 2. Navštíví pobočku ZPŠ a požádá si o aktivační kód 
 3. Požádá o zaslání kódu poštou s uvedením jména, příjmení, rodného čísla, IČ, telefonního kontaktu a adresy pro zaslání přístupového kódu. Aktivační kód bude zaslán doporučeně do vlastních rukou.
 4. Zašle požadavek na e-mail samotesty@zpskoda.cz s uvedením jména, příjmení, rodného čísla, IČ, telefonního kontaktu a adresy pro zaslání přístupového kódu. Aktivační kód bude zaslán doporučeně do vlastních rukou.

 

TIP: podívejte se na leták Průvodce samotestováním pro zaměstnavatele a OSVČ.

Máte dotaz? Podívejte se na nejčastější Otázky a odpovědi.

 

Další užitečné odkazy

Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele - web o koronaviru MZ ČR

Průvodce samotestováním ve firmách - web MPO ČR