pro pojištěnce v zahraničí

Pro pojištěnce v zahraničí

Evropská unie

Evropská unie je integračním seskupením 27 evropských států. Vstupem České republiky do Evropské unie se k 1. květnu 2004 změnily nároky na zdravotní péči při pohybu v rámci zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Tyto nároky jsou od 1. května 2010 upraveny novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcím nařízením č. 987/2009.

Nároky čerpání zdravotních služeb v rámci zemí Evropské unie jsou dále od 22. 4. 2014 upraveny Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Směrnice přináší nové možnosti náhrady nákladů na zdravotní péči, za kterou osoba cíleně vycestovala do zahraničí bez udělení předchozího souhlasu zdravotní pojišťovnou.

Tyto nároky se řídí právem EU, které má přednost před českým zákonem.

Švýcarsko

Kde získat více informací

Instututioncommune LAMal (KVG)
Gibelinstrasse 25, CH-4503 Soleure (německy Solothurn),
Švýcarsko
tel:  +41 32 625 30 30 , fax: +41 32 625 30 90,www.kvg.org
Tato emailová adresa je chráněna předspamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Před odjezdem

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Švýcarsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokudu sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Švýcarsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte nejbližšího smluvního lékaře a předložte formulář Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotníhopojištění).
V některých kantonech si však pojištěnec musí hradit náklady nejdříve sám.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) při předložení receptu, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Pokud je onemocnění závažné, doporučí ošetřující lékař hospitalizaci.

V akutních případech je možné se přímo obracet na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Ošetřenív max. délce 30 dnů paušální spoluúčast - do 18 let 33 CHF, nad 18 let 92 CHF

Stomatologická péče – spoluúčast 100 %

Úhrada nákladu

V případě, že jste musel zaplatit za péči v hotovosti, obraťte se na pobočku KVG,Gemeinsame Einrichtung KVG, Gibelingstraße 25, 4503 Solothurn.

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nemohli kontaktovat místní pobočku KVG - institucí LAMal , uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se s nimi obraťte na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila švýcarská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo se můžete obrátit na svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

 

Velká Británie

Spojené království (UK) sice vystoupilo z Evropské unie (EU) k 31. 1. 2020, ale nakonec bylo dne 24. 12. 2020 dosaženo dohody mezi UK a EU o obchodu a spolupráci. Tato dohoda, kromě jiného obsahuje i protokol o sociálním zabezpečení, který zahrnuje i pravidla pro zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb, která téměř zcela kopírují dosud aplikovaná evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Dohoda se bude předběžně aplikovat od 1. 1. 2021.

Veškeré běžné situace jsou tedy upraveny stejným způsobem, jakoby UK z EU nevystoupilo.

Nezbytná péče

 • Čeští pojištěnci v UK během krátkodobého pobytu budou pro čerpání nezbytné péče nadále využívat Evropské průkazy zdravotního pojištění.
 • Britští pojištěnci se budou v ČR (a jinde v EU) prokazovat stávajícími evropskými průkazy vystavenými britskými institucemi i před koncem roku 2020, neboť zůstávají v platnosti a není třeba žádat o jiný doklad. Nicméně Spojené království začalo od 11. 1. 2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC).
 • Bližší informace o GHICu naleznete zde: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/.

Plná péče

 • Nadále je možné čerpat plnou péči na základě formuláře S1, pokud osoba bydlí mimo stát pojištění. Všechny formuláře S1 zaručující nárok na plnou péči zůstávají v platnosti.

Plánovaná péče

 • Rovněž je možné s formulářem S2 cestovat za plánovanou péčí.

Princip jednoho pojištění

 • Stejně tak zůstává princip jednoho pojištění nebo určování aplikovatelné legislativy formulářem A1.
 • Z pohledu pojištěnce tak nedochází k zásadním změnám.
 • Oproti očekávání tak již neplatí scénář vypracovaný na základě výstupové dohody, který počítal pouze se zachováním získaných práv u vybrané skupiny osob.

Informace UK k možné refundaci zdravotního poplatku pro imigranty

(Immigrantion Health Surcharge – IHS)

 • S vystoupením Velké Británie z EU dochází ke změnám v přístupu ke zdravotní péči pro občany z jiných členských států EU žádajících o dlouhodobý pobyt v UK (nebo o prodloužení pobytu).
 • V Dohodě o obchodu a spolupráci (Ch.SSC.4) je stanoveno, že Protokolem o koordinaci sociálního zabezpečení (dále jen „Protokol“) není dotčeno právo zúčastněného státu účtovat si zdravotní poplatek podle jeho vnitrostátních předpisů v souvislosti s žádostí ke vstupu, pobytu a práci v daném státě.

Imigrační zdravotní poplatek – IHS

 • Od 1. ledna 2021 se na občany EU a EEA vztahují pravidla imigračního systému UK. Součástí žádosti o vízum (při pobytu delším než 6 měsíců) za účelem práce, studia, spojení rodiny je nově i imigrační zdravotní poplatek (IHS). Tento poplatek se vztahuje rovněž na občany EU a EEA, kteří již v UK jsou a žádají o prodloužení pobytu.
 • Poplatek IHS se platí najednou a předem na celou dobu plánovaného pobytu při žádosti o vízum. V současné době je poplatek stanoven na 624 liber za dospělou osobu na rok. Snížený poplatek ve výši 470 liber je stanoven pro studenty, nezaopatřené rodinné příslušníky a žadatele mladší 18 let. Na britských internetových stránkách je rovněž kalkulátor, díky němuž žadatelé o vízum či prodloužení pobytu zjistí, zda musí hradit zdravotní poplatek a v jaké výši.
 • Zároveň články Protokolu (SSCI 2021 a SSCI 2022) stanovují, že pokud daný poplatek zaplatí:
  • držitelé nárokového dokladu S1 a jejich nezaopatření rodinní příslušníci,
  • vysokoškolští studenti s platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (European Health Insurance Card, dále EHIC), kteří nepracují v UK,
  • a jejich nezaopatření rodinní příslušníci,
  • bude jim poplatek na základě žádosti plně nebo částečně refundován.

Držitelé S1

 • Nárok na refundaci imigračního zdravotního poplatku mají osoby, kterým bylo uděleno vízum od 1. ledna 2021 nebo později a jejich nárokový doklad S1 je registrován u NHS Business Services Authority (NHSBSA). Bude jim refundována poměrná část podle období, na niž byl dokument S1 vydán.
 • Žádosti o refundaci je možné podávat od 1. ledna 2021 a je potřeba kontaktovat NHSBSA:

Overseas Health care Services

NHS Business Services Authority

Bridge House

152 Pilgrim Street

Newcastel upon Tyne

NE1 6SN

e-mail: nhsbsa.faregistrationsohs@nhs.net

phone: 0191 218 1999, nebo +44 191 218 1999 (ze zemí mimo UK).

Případně více informací na GOV.UK

Studenti studující déle než 6 měsíců

 • Studenti studující v UK mají nárok na vrácení imigračního zdravotního poplatku pokud:
  • mají UK vízum platné od 1. ledna 2021 a později
  • jsou studenty VŠ
  • jsou držiteli platného průkazu EHIC
  • v UK během studia nepracují.
 • Za pracujícího studenta je považován student v placeném zaměstnání nebo student vykonávající samostatně výdělečnou činnost bez ohledu na příjem nebo dobu trvání.
 • Za pracujícího studenta se nepovažuje ten student, jenž vykonává neplacenou dobrovolnickou činnost.
 • Spojené království očekává, že většina žadatelů budou držitelé studentských víz. Avšak mohou nastat i situace, kdy se někdo přistěhuje za držitelem studentského víza (přistěhuje se jako závislý na jiném držiteli víza), který teprve později začne plně studovat. Aby bylo zajištěno, že členský stát, který mu vydal EHIC, bude nadále odpovědný za zdravotní péči, bude UK požadovat potvrzení z členského státu od orgánu, který EHIC vydal, že pojištění zůstává stále platné.
 • Žádosti o refundaci u studentů budou přijímány od 1. ledna 2022 a budou refundovány všechny IHS pro pokrytí víza od 1. ledna 2021. Výše refundace bude závislá na době platnosti EHIC, proto se studentům doporučuje, aby jejich EHIC byl platný po celou dobu jejich pobytu v UK, jinak může být refundace krácená podle délky platnosti EHIC.
 • Zároveň UK doporučuje, aby studenti se studentským vízem požádali o vrácení IHS co nejdříve po příjezdu do země, aby jejich nárok byl správně posouzen a dostalo se jim důležitých informací, jak vyhledat lékařskou péči. Studenti, kteří přijedou mezi 1. lednem a 31. prosincem 2021, budou mít čas na podání žádosti o vrácení IHS do 31. prosince 2022. Studenti, kteří přijedou do UK od 1. ledna 2022, budou mít nárok zažádat si o vrácení poplatku do jednoho roku od začátku platnosti jejich studentského víza.
 • Pokud dojde v budoucnu ke zkrácení této lhůty, budou o tom studenti informováni prostřednictvím vysokých škol v UK a budou poskytnuty tyto informace členským státům EU a EEA.
 • Postup, jak mají studenti žádat o vrácení zaplaceného IHS, bude zveřejněn na stránkách GOV.UK blíže termínu začátku refundačního procesu pro studenty (1. ledna 2022).
 • Žádost o refundaci mohou podat i rodinní příslušníci studentů, kteří splňují výše uvedená kritéria.
 • UK zároveň upozorňuje, že podle odstavce Protokolu (odst. 18 SSCI.22) mohou být studenti požádáni o úhradu takové zdravotní péče, která není kryta EHICem. UK doporučuje, aby se studenti informovali u své pojišťovny, jaká rizika jsou EHICem krytá a jaká nikoli.

Studenti studující v UK po dobu kratší 6 měsíců

 • Tito studenti nemusejí žádat o studentské vízum a nemusejí platit IHS, pokud přicestují s EHICem, mají nárok na nezbytnou zdravotní péči.

Česká republika jako člen Evropské unie

ČR se 1. 5. 2004 stala členským státem EU. Členství s sebou přineslo i změnu v zajištění nároků na zdravotní péči při pohybu v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska. Tyto nároky se po vstupu do EU řídí právem EU, které má přednost před českým právem.

Změny se netýkají pouze těch, kteří cestují do zemí EU jako turisté. Nové nároky přináší dalším skupinám osob:

 • pracovníci vyslaní do EU za účelem splnění pracovního úkolu
 • českým studentům, kteří se v jiném členském státě připravují na výkon povolání
 • uchazečům o zaměstnání
 • pracovníkům v mezinárodní dopravě
 • pojištěncům žádajícím o vyžádanou zdravotní péči

Změnily se i nároky těch, kteří bydlí nebo budou bydlet v jiném státě, než je stát výdělečné činnosti nebo stát, odkud pobírají důchod. Nová práva a povinnosti mají po vstupu ČR do EU:

 • pracovníci vykonávající výdělečnou činnost v jiném členském státě, přičemž i nadále mají bydliště v ČR
 • pracovníci vykonávající výdělečnou činnost v ČR, přičemž mají bydliště v jiném členském státě
 • čeští důchodci pobírající důchod pouze z ČR a bydlící v jiném členském státě
 • cizí důchodci pobírající důchod z jiného členského státu a bydlící v ČR
 • žadatelé o český důchod bydlící v jiném členském státě
 • žadatelé o důchod z jiného členského státu bydlící v ČR
 • nezaopatření rodinní příslušníci výše uvedených osob
 • Zásadním způsobem je ovlivněna příslušnost k českému zákonnému systému zdravotního pojištění. V rámci EU platí pravidlo, že je každý pojištěn v zákonném systému pouze jednoho státu. Pouze v této zemi pak má povinnost platit pojistné. Pouze právní předpisy této země pak určují, jaké má v rámci pojišťovacího systému dané země práva a povinnosti.

Při nesplnění oznamovací povinnosti může vůči vám ZPŠ uplatnit přiměřenou sankci.

Evropský průkaz zdravotního pojištěnce

Od 1. 7. 2004 vydává ZPŠ Evropské průkazy zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – dále jen EHIC). Nové průkazy vystavujeme po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu pojištěnce.

EHIC je vydáván novým pojištěncům, jelikož slouží jako český národní průkaz. Zároveň je vydáván osobám přechodně cestujícím do zemí EU, EHP a Švýcarska, protože slouží i jako doklad, na jehož základě vám vzniká nárok na lékařsky nezbytnou péči v zemích EU. Tato péče vám bude poskytnuta za stejných podmínek jako místním pojištěncům. To znamená, že místní systém za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, abyste se nemusel/a vracet do ČR dříve, než jste zamýšlel/a. Musí se jednat o zdravotní péči, kterou z lékařského hlediska vyžaduje váš zdravotní stav. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou byste do zahraničí vycestoval/a, nebo o péči, kterou by váš zdravotní stav nevyžadoval (například kosmetická operace či preventivní prohlídky).

Nevýhody nároku z evropského nařízení oproti komerčnímu připojištění:

 • Při ošetření v zemích EU musíte hradit stejnou výši spoluúčasti za ošetření jako místní pojištěnci. Tuto výši spoluúčasti vám ZPŠ nebude po návratu do ČR refundovat.
 • Dále nemáte nárok na převoz zpět do ČR a musíte si jej hradit sami. Nevztahuje se ani na převoz ostatků.
 • Zdravotní péče musí být čerpána ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém veřejného zdravotního pojištění.
 • Při potřebě ošetření nelze využít možnosti asistenční služby.

Pokud se chcete vyhnout platbě za spoluúčast nebo za převoz do ČR, doporučujeme vám uzavřít komerční cestovní pojištění. V takovém případě je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním pojištění.

Důchodci a zdravotní péče v Evropské unii

Čeští důchodci a jejich rodinní příslušníci bydlící v jiných zemích Evropské unie mají na základě Nařízení Rady (EEC) 883/04 nárok na plnou zdravotní péči v ČR i v zemi bydliště na účet ZPŠ. Podmínkou je, že nepobírají důchod také v zemi bydliště. Nárok se vztahuje také na nečlenské země Norsko, Lichtenštejnsko a Island, přičemž v těchto případech mají v ČR nárok pouze na lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

Postup, který je třeba dodržet:

Na českém území:

Pokud jste českým důchodcem a hodláte se sám nebo spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky přestěhovat na území jiného členského státu, musíte ZPŠ požádat o vystavení formuláře E121. Na pracovišti ZPŠ uvedete, odkdy hodláte začít bydlet na území jiného členského státu EU. Dále uvedete, zda se s vámi stěhují i vaši rodinní příslušníci a jaká je jejich situace z hlediska zdravotního pojištění. Uvedete zejména, zda za ně hradí pojistné stát (děti) nebo zda si musí hradit pojistné sami (žena v domácnosti). Formulář vám nebude vystaven okamžitě, neboť ZPŠ jej musí zaslat okresní správě sociálního zabezpečení, která vyplní část týkající se vašeho nároku na důchod.

Pokud chcete celou administrativní proceduru urychlit, obraťte se nejdříve na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vyplnění části formuláře týkající se nároku na důchod. Takto částečně vyplněný formulář poté předložte na pobočce své zdravotní pojišťovny, která potvrdí část týkající se vašeho nároku na zdravotní péči.

Stejný formulář E121 obdrží i vaši nezaopatření rodinní příslušníci, kteří se s vámi do jiného členského státu stěhují. Pokud se s vámi stěhuje do jiného členského státu rodinný příslušník, který doposud musel v ČR hradit pojistné jako samoplátce, bude jej muset hradit dál i ze země nového bydliště.

Na území státu, kde hodláte bydlet:

Potvrzený formulář E121 předložte na území státu vašeho nového bydliště instituci, která je uvedena na poslední straně formuláře E121 pod bodem a). Tato instituce vás zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu. Bude vás také informovat o tom, jakým způsobem a s jakým dokladem uplatníte svůj nárok u lékaře. Předtím, než budete zaregistrován, může od vás tato cizí instituce vyžadovat doklady o bydlišti nebo jinou součinnost. O tom, co je po vás pro účely registrace vyžadováno, vás bude informovat tato instituce.

Nárok na zdravotní péči v zemi, kde hodláte bydlet

Na základě formuláře E121 vám bude na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům. Zůstanete nadále pojištěn v ČR, kde za vás bude státem placeno pojistné. ZPŠ, u níž jste byl pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která vás registrovala, hradit náklady na vaši zdravotní péči.

Žadatelé o zdravotní péči v jiném státě

Se souhlasem ZPŠ můžete v určitých případech čerpat zdravotní služby v jiném členském státě i v případě, že jste onemocněl již na území ČR.

Muže jít o tyto situace: 

 • kdy jste českým pracovníkem-pojištěncem, ale bydlíte v jiném členském státě. V tomto případě vám pojišťovna vydá souhlas na formuláři E112, případně přenositelném dokumentu S2
 • kdy jste českým pojištěncem, potřebujete specifickou zdravotní službu a žádáte o souhlas s jejím poskytnutím v jiném členském státě. Udělení takového souhlasu záleží na vůli zdravotní pojišťovny. Svolení by nemělo být odmítnuto v případech, kdy jde o léčení, které vám v ČR nemůže být poskytnuto ve lhůtě, která je zde obvyklá a s přihlédnutím k vašemu současnému zdravotnímu stavu a k pravděpodobnému dalšímu průběhu nemoci. V případě udělení souhlasu vám ZPŠ vystaví formulář E112 (případně S2), který předložíte u poskytovatele zdravotních služeb, kam jste se odebral/a k ošetření, popřípadě v instituci, která v místě poskytnutí hradí zdravotní služby. O vystavení formuláře je třeba požádat Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda před vycestováním prostřednictvím Žádosti o udělení souhlasu s vycestováním za zdravotní službou do zahraničí.

Vycestování za zdravotní službou bez souhlasu ZPŠ

Směrnice o možnosti vycestování pojištěnce za plánovanou zdravotní službou do jiného státu Evropské unie bez nutnosti předchozího udělení souhlasu ZPŠ v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči umožňuje náhradu nákladů na zdravotní péči, za níž osoba cíleně vycestovala do zahraničí.

Pro získání náhrady je však nutné splnit následující podmínky:

 • Náhradu nákladů lze získat jen za léčbu, která je v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění!
 • Určitá péče je v ČR hrazena, jen pokud je doporučena ošetřujícím lékařem. Proto bude nutné v některých případech prokázat, že jste dané ošetření absolvovali na základě předchozího lékařského doporučení.
 • Za plánovanou péči musíte v zahraničí zaplatit a až následně můžete žádat svou zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů. Výše náhrady se stanovuje dle českého sazebníku, a proto se může podstatně lišit od skutečně vynaložených nákladů!

Co zvážit před cestou za zdravotní péčí v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí za plánovanou péčí pečlivě zvažte všechny důsledky. Důsledky mohou být následující:

 • Vaše náklady vám mohou být nahrazeny pouze u léčby, která je v ČR hrazená a většinou tedy i dostupná. Jste si jistí, že péči, kterou můžete získat bez zbytečného odkladu v ČR, chcete čerpat v jiném státě EU?
 • Pokud nelze hrazenou péči poskytnout bez zbytečného odkladu v ČR, máte nárok na odsouhlasení úhrady nákladů Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda v ceně státu léčení (formulář S2/E112).
 • ZPŠ nemá žádnou možnost kontrolovat kvalitu péče poskytnuté v zahraničí. Dbejte tedy vždy o to, abyste byli co nejlépe informováni o kvalifikaci zahraničního poskytovatele.
 • Vzájemná důvěra a porozumění je základem účinné léčby. Jazyková bariéra mezi lékařem a pacientem (a jeho příbuznými) se může výrazně projevit při řešení nečekaných situací.
 • Vždy je nutné důkladně propočítat finanční stránku věci. Cenu vámi přímo placené péče si musíte domluvit se zahraničním poskytovatelem. Nezapomeňte si nechat vystavit co nejpodrobnější doklad o zaplacení.
 • Pomyslete na případné zdravotní komplikace, které mohou léčbu prodražit. Dopředu nelze znát rozsah skutečně poskytnutých služeb. Proto ZPŠ nedokáže předem garantovat, jakou částku vám v budoucnu nahradí.
 • Před odjezdem za péčí do zahraničí se o léčbě důkladně poraďte se svým ošetřujícím lékařem, který vám poradí další možnosti léčení. Dohodněte si s ním také předání potřebné lékařské dokumentace před odjezdem i po návratu. Váš lékař bude řešit případnou následnou péči a měl by být plně informován.
 • Poskytování péče v zahraničí se řídí tamními právními předpisy. Víte třeba, jaká jsou vaše práva v případě sporu v zahraničí?

Žádost o proplacení péče po návratu ze zahraničí

Po návratu se obraťte na ZPŠ s žádostí o proplacení péče v zahraničí. K vyplněné žádosti přiložte:

 • originál účetního nebo jiného dokladu o zaplacení zahraničnímu poskytovateli zdravotních služeb,
 • lékařskou zprávu (nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem), z níž je patrné, jaká péče vám byla poskytnuta.

Zdravotní pojištění pro rodinné příslušníky zaměstnance z jiného státu

Pracujete-li v ČR a vaši nezaopatření rodinní příslušníci bydlí v jiném členském státě EU, obraťte se na ZPŠ se žádostí o vydání formuláře E109.

Tento formulář je třeba předložit nebo zaslat instituci, která hradí zdravotní péči v místě bydliště vašich nezaopatřených rodinných příslušníků. Na základě tohoto formuláře budou vaši nezaopatření rodinní příslušníci ve státě svého bydliště zaregistrováni. Budou mít nárok na veškerou zdravotní péči jako místní pojištěnci. Náklady na tuto péči však ponese ZPŠ.

 

Zdravotní pojištění a přeshraniční pracovníci (pendleři)

Čeští pendleři, bydlící v ČR a pracující v jiném členském státě, mají na základě Nařízení Rady (EEC) 883/04 nárok na plnou zdravotní péči v České republice i v zemi, kde pracují. Tato péče je hrazena zahraniční pojišťovnou, u níž jsou z titulu výkonu práce pojištěni. Jejich nezaopatření rodinní příslušníci bydlící v ČR mají také nárok na plnou péči v České republice i v zemi pojištění na účet zahraniční pojišťovny pendlera. Pracuje-li však pendler v Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku nebo ve Velké Británii, mají jeho rodinní příslušníci ve státě pojištění nárok pouze na nutnou zdravotní péči.

Kdo je pendler?

Za pendlera je považován pracovník, který je pojištěn v jiném členském státě, kde je zaměstnán nebo kde podniká, přičemž nadále bydlí v České republice, kam se nejméně jednou týdně vrací.

Za nezaopatřeného rodinného příslušníka pendlera je považována jeho manželka (manžel) bez vlastních příjmů z výdělečné činnosti, která nepobírá důchod ani dávky v nezaměstnanosti. Dále se za něj považuje nezaopatřené dítě ve smyslu zákona o státní sociální podpoře.

Nárok na zdravotní péči u pendlera

Pokud pracujete v jiném členském státě, ale vracíte se pravidelně alespoň jednou týdně do ČR, obraťte se na svou zahraniční pojišťovnu a požádejte ji o vystavení dvou vyhotovení formuláře E106. Formulář v co nejkratší době doneste, zašlete nebo jinak doručte české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl/a dosud pojištěn/a (formulář lze doručit i prostřednictvím jiné osoby, například rodinného příslušníka). Pokud tento formulář předložíte, nebudete povinen/povinna hradit pojistné v České republice. Česká zdravotní pojišťovna vám na základě formuláře E106 vystaví Potvrzení o registraci. Toto Potvrzení vám bude vystaveno na dobu vašeho pracovního poměru v zahraničí uvedenou na formuláři E106, zpravidla však nejdéle na 6 měsíců. Pokud bude váš zahraniční pracovní poměr trvat, bude vám na žádost vystaveno Potvrzení na další období.

S Potvrzením se v případě potřeby obracejte na ošetřujícího lékaře. Na jeho základě budete mít v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec.

Upozornění: Jakoukoliv změnu situace (například že vaše pojištění v jiném členském státě skončilo nebo že jste se naopak stal cizím pojištěncem) je třeba neprodleně do osmi dnů nahlásit české zdravotní pojišťovně.

Nezaopatření rodinní příslušníci pendlera

Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří odpovídají výše uvedené definici, předložte české zdravotní pojišťovně spolu s formulářem E106 i oddací list nebo rodný list dítěte. Na základě těchto dokumentů budou zaregistrováni spolu s vámi a bude jim vydáno samostatné Potvrzení o registraci. Na jeho základě budou mít v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec. Manžel/ka, který/á doposud musel/a hradit pojistné sám/sama, nebude od chvíle registrace povinen/povinna toto pojistné platit.

Pokud manžel/manželka nebo osoba pečující o dítě vykonává v ČR výdělečnou činnost, pobírá důchod nebo dávky v nezaměstnanosti, zůstane i dítě pojištěno v ČR.

Mezistátní smlouva s Německem

Pokud jste u české pojišťovny již dnes zaregistrován/a jako pendler na základě mezinárodní smlouvy s Německem, předložte prosím této pojišťovně v období duben–květen předchozího roku doklady o svých nezaopatřených rodinných příslušnících (oddací list, popřípadě rodné listy svých dětí). Vaši rodinní příslušníci budou registrováni spolu s vámi. Pokud jde o manžela/manželku, který/á byl/a doposud plátcem pojistného, nebude muset nadále toto pojistné hradit.

Zdravotní pojištění vyslaných pracovníků

Na základě Nařízení Rady (EEC) 883/04 mají pracovníci vyslaní na území druhého členského státu Evropské unie nárok na veškerou nutnou zdravotní péči. Tento nárok se vztahuje i na Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

Kdo je vyslaný pracovník

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který je zaměstnán v České republice a je svým zaměstnavatelem v rámci svého pracovněprávního vztahu vyslán na území druhého členského státu, aby tam pro něj vykonával práci. V takovém případě tento zaměstnanec po určitou dobu podléhá českým právním předpisům o pojistné povinnosti, což znamená, že je zde zdravotně, nemocensky a důchodově pojištěn. To platí pouze po dobu stanovenou Nařízením, tedy na 24 měsíců. Vyslaným pracovníkem je i osoba samostatně výdělečně činná, která dočasně pracuje na určitém úkolu v jiné zemi, přičemž těžiště její činnosti nadále zůstává v ČR.

Kdy se jedná o vyslání

O vyslání ve smyslu evropského práva jde tehdy, jestliže zaměstnanec, který je zaměstnán v ČR:

 • má pravidelné místo výkonu práce v ČR (to znamená, že je pojištěn v tomto státě),
 • vykonává přechodně práci ve druhém členském státě,
 • pracovněprávní vztah k původnímu zaměstnavateli trvá po celou dobu vyslání,
 • práci vykonává pro svého původního zaměstnavatele v ČR, takže pracovník je rovněž odměňován tímto zaměstnavatelem (nejde o situaci, kdy ve svém zaměstnání v prvním smluvním státě čerpá pracovní volno bez náhrady mzdy a ve druhém členském státě pracuje v pracovněprávním vztahu k jinému zaměstnavateli),
 • zaměstnavatel provádí své aktivity normálně na území ČR, respektive provádí zde podstatnou část svých aktivit.

Po dobu vyslání je pojistné odváděno v ČR.

Nárok na zdravotní péči u vyslaného pracovníka

Pokud jste vyslaným pracovníkem, je vaše zdravotní péče v jiném členském státě kryta z vašeho českého zdravotního pojištění. Pro tento účel se musíte v jiném členském státě prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění vystaveným vaší českou zdravotní pojišťovnou (ZPŠ).

Doklad o platbě zdravotního pojištění v České republice

Abyste nemusel/a platit pojištění ve státě, kam jste vyslán/a, musíte mít doklad, že nadále podléháte českým právním předpisům, kde jste pojištěn/a. Takovým dokladem je formulář E 101 nebo Přenositelný dokument (PD) A1, který lze získat následujícím způsobem:

 • zaměstnavatel nebo OSVČ podá písemně žádost na předepsaném tiskopise u příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici na OSSZ nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení
 • při splnění podmínek nutných pro vyslání Česká správa sociálního zabezpečení vystaví formulář E 101 nebo PD A1 a zašle jej žadateli

Abyste měl/a během vyslání zajištěnou zdravotní péči na účet ZPŠ, musí vám být vystaven Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Po vycestování na území členského státu, kam jste byl/a vyslán/a, si ponechejte formulář E101, příp. PD A1 u sebe a prokažte se s ním v případě kontroly plnění pojistné povinnosti ze strany tamních úřadů.

Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění budete ošetřen/a za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Máte nárok na všechnu lékařsky nezbytnou zdravotní péči, kterou váš zdravotní stav vyžaduje. Náklady na tuto péči nese ZPŠ. Pokud je v daném státě na některé typy péče předepsaná spoluúčast (připlácení), kterou musí hradit i místní pojištěnci, vztahuje se tato povinnost i na vás.

Rodinní příslušníci vyslaného pracovníka

Pokud vás do členského státu, kam jste vyslán/a, doprovází i vaši nezaopatření rodinní příslušníci, mají zde stejný nárok na zdravotní péči jako vy. Aby mohli tuto péči v cizině čerpat, musí jim být také vystaven Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

 

Zdravotní pojištění pro české zaměstnance a podnikatele v jiném státě

Z titulu svého zaměstnání nebo podnikání se stáváte pojištěncem toho státu, v němž jste zaměstnáni nebo v němž podnikáte (i když máte bydliště na území jiného členského státu).

Čeští občané vykonávající zaměstnání (nebo podnikatelskou činnost) v zemích EU jsou zdravotně pojištěni v zemi výkonu svého zaměstnání bez ohledu na svůj trvalý pobyt v ČR.

Po dobu, kdy jsou tyto osoby pojištěny z titulu výdělečné činnosti v zemi EU, jsou s nimi zdravotně pojištěni v EU i jejich nezaopatření rodinní příslušníci.

Příklad: Čech pojede pracovat do Německa, kde bude z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Zároveň se však jeho pojištění vztáhne i na jeho nezaopatřenou manželku a děti, protože jim od počátku zaměstnání muže končí účast na českém systému zdravotního pojištění. (Pokud bude manželka zaopatřená, zůstává jí i dětem pojištění v ČR.)

Před odjezdem do zahraničí máte následující možnosti:

a) vyplnit Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině

Pokud odjíždíte hledat práci do zahraničí nebo ji máte „tak napůl“ zajištěnou, je třeba vyplnit toto Oznámení s tím, že pokud nezačnete pracovat, je třeba dodržet nepřetržitý pobyt po dobu 6 měsíců v cizině. Pokud nebude tato doba dodržena, budete muset doplatit zpětně pojistné na zdravotní pojištění v ČR. Pokud v průběhu 6 měsíců začnete pracovat, není třeba dodržet 6 měsíců.

b) vyplnit Oznámení o výkonu výdělečné činnosti v EU

Pokud víte, kde a od jakého data budete vykonávat výdělečnou činnost (odjíždíte do zahraničí s ujištěním, že tam opravdu budete zaměstnán/a), vyplníte a podepíšete toto Oznámení. Vrátíte svůj průkaz pojištěnce. Místo něj můžete na pár dní, než začnete pracovat a budete ještě kryti českým systémem, obdržet Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Odhlášení z českého pojištění až po výjezdu do zahraničí

Pokud jste si nestihl/a před výjezdem zařídit potřebné záležitosti, je třeba nyní zpětně ohlásit ZPŠ, od jakého data jste v zahraničí zaměstnán/a. A dále jste povinen/povinna vrátit průkaz pojištěnce.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě jste povinen/povinna oznámit ZPŠ, že opět podléháte českým právním předpisům a zároveň jste povinen/povinna doložit doby pojištění v jiném státě. Pokud tyto doby nebudou doloženy, bude po vás vyžadováno doplacení pojistného.

Pokud se pravidelně vracíte do ČR, máte nárok na vystavení formuláře E106 zahraniční pojišťovnou. Na základě tohoto formuláře máte nárok na plnou zdravotní péči v ČR i v zemi zaměstnání. Tento formulář je třeba ve dvou vyhotoveních doručit ZPŠ zároveň s údaji o vašich rodinných příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo). ZPŠ vyplní formulář E106 v díle B, kde potvrdí vaši registraci v ČR jako cizího pojištěnce a zároveň do dílu B vyplní nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří budou pojištěni spolu s pracovníkem v zahraničí. Některé státy však tyto formuláře nevystavují, a jakmile jednou na jejich území pracujete, tak tam dle jejich názoru i bydlíte.

Pokud vám formulář E106 nebude vystaven, požádejte o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění, na základě kterého budete mít v ČR nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči po dobu vašeho pobytu v ČR.

V každém případě jste povinen/povinna obstarat si po ukončení pracovní činnosti přehled pojistných dob v EU, nejlépe na formuláři E104. Pokud vám nebude vystaven, tak alespoň nějaké potvrzení, kde bude uvedeno, odkdy dokdy jste u dané pojišťovny byl/a pojištěn/a.

Zdravotní pojištění při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Pokud odjíždíte na dlouhodobý pobyt v cizině, můžete využít možnosti přerušení pojištění v ČR podle §8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., splníte-li následující tři podmínky:

 1. nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců,

 2. po celou dobu pobytu v cizině jste zdravotně pojištěn/a,

 3. doručíte písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině (viz tiskopis Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině) Zaměstnanecké pojišťovně Škoda před odjezdem spolu s podepsanými podmínkami přerušení zdravotního pojištění (viz tiskopis Dlouhodobý pobyt v zahraničí – podmínky přerušení pojištění).

Povinnost pojištěnce platit pojistné zaniká dnem, který pojištěnec uvedl ve výše zmíněném oznámení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto oznámení doručeno ZPŠ. Povinnost platit pojistné vzniká opět dnem návratu z ciziny.

Povinnost ZPŠ hradit lékařskou péči končí dnem předcházejícímu dni, kdy zanikla pojištěnci povinnost hradit pojistné. Lékařskou péči opět hradí ZPŠ ode dne, kdy se pojištěnec po návratu z ciziny opět přihlásí u naší pojišťovny.

Po návratu z ciziny se pojištěnec musí opět pojistit u stejné pojišťovny, které musí předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění (například komerční pojištění) a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zdravotní pojišťovně zpětně pojistné tak, jako by nepostupoval podle výše uvedeného ustanovení příslušného zákona.

Zdravotní pojištění pro přechodný pobyt v zahraničí

Pod pojmem „přechodně pobývající v jiném státě EU“ se rozumí například turisté, studenti, vyslaní pracovníci a tak dále.

Před vycestováním zkontrolujte, že váš Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí. Pokud ne, pak požádejte ZPŠ o vystavení nového.

Pokud nebude možné vydat Evropský průkaz zdravotního pojištění, bude vám vystaveno papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění v jiném státě EU budete mít nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči po dobu svého pobytu v zahraničí.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (například dialýzu), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Pokud jste pracovníkem vyslaným na území jiného členského státu, obraťte se vy nebo váš zaměstnavatel ještě před vycestováním na okresní správu sociálního zabezpečení. Zde požádejte o vystavení formuláře E101 (doklad o tom, že nadále podléháte českým předpisům a nemusíte ve státě, kam jste vyslán/a, platit pojistné).

Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění předložte v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v jiném členském státě lékaři. V některých státech je vhodnější před návštěvou lékaře předložit Evropský průkaz či Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění místní zdravotní pojišťovně. Ta vám dá seznam svých smluvních lékařů a doklad, s nímž se poté na lékaře obrátíte. Tato předchozí registrace u místní zdravotní pojišťovny však po vás nesmí být od 1. 7. 2004 vyžadována.

Dodatečné zaslání potvrzení o pojištění

Pokud u sebe při pobytu v jiném státě z nějakého důvodu nemáte žádný z výše uvedených dokladů, můžete požádat místní pojišťovnu o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace (například v důsledku dopravní nehody) můžete požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici. ZPŠ můžete kdykoliv kontaktovat i sám/sama a požádat ji o dodatečné zaslání Potvrzení do země, kde pobýváte. V každém případě vám musí být Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění na vyžádání dodatečně zasláno.

Čerpání zdravotní péče

Pokud lékaři v jiném členském státě předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To  znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti (takzvaná spoluúčast). Zaplacenou výši spoluúčasti vám ZPŠ nebude po návratu refundovat!

Případný převoz zpět na území České republiky není kryt a musíte si jej sami zaplatit!

V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (například ve Francii) – viz postupy u jednotlivých zemí.

Komerční zdravotní a cestovní pojištění

Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste na svůj účet nesl/a náklady na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, můžete před odjezdem uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění. V takovém případě je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním připojištění.

Nároky českých pojištěnců v zahraničí

Poskytování zdravotní péče v rámci EU je upraveno Nařízeními Rady EHS. Tato nařízení jsou přímo platná ve všech státech EU.

Nároky vyplývající z členství ČR v EU lze uplatnit ve státech:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Kypr
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie

Státy, v nichž má občan ČR nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění na základě Mezistátních smluv o sociálním zabezpečení:

 • Makedonie
 • Srbsko
 • Černá Hora
 • Turecko

Existuje celá řada mezivládních dohod sjednaných před rokem 1989. Na jejich základě má pojištěnec nárok na bezplatnou nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet těchto států. Uplatnění nároku bývá v praxi komplikované, proto je lepší uzavřít komerční připojištění na cesty.

Státy, s nimiž má Česká republika dohodu o bezplatném poskytování zdravotní péče:

 • Afghánistán
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Makedonie
 • Irák
 • Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
 • Kambodža
 • Kuba
 • Kypr
 • Libye
 • Maroko
 • Mosambik
 • Gruzie
 • Arménie
 • Moldavsko
 • Tádžikistán
 • Kyrgyzstán
 • Ázerbájdžán
 • Súdán
 • Sýrie
 • Tunisko

Základní pravidla pro čerpání zdravotního pojištění

 • Pokud se v rámci svého aktivního života pohybujete mezi státy EU (například v jednom státě bydlíte a v druhém pracujete), měli byste být pojištěni pouze v jednom státě. Tímto státem je zpravidla stát, v němž pracujete. Toto pravidlo stanoví evropské právní předpisy platné pro všechny státy EU včetně ČR.
 • Pokud pracujete ve dvou či více státech zároveň a v jednom z těchto států bydlíte, jste pojištěni ve státě bydliště.
 • Pokud pracujete pro jednu firmu ve dvou zemích, z nichž ani jedna není zemí bydliště, jste pojištěni v té zemi, v níž má firma své sídlo. Pokud jde o dvě nezávislá zaměstnání pro dvě nezávislé firmy, které mají svá sídla ve dvou různých zemích odlišných od země bydliště, budete pojištěn/a v zemi bydliště. Pokud jste pracovníkem vyslaným do jiného členského státu, zůstáváte pojištěn v ČR, musíte však zažádat o udělení výjimky (žádost na ČSSZ o formulář E101).
 • Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává svou výdělečnou činnost na území dvou a více členských států, je pojištěna v zemi bydliště za předpokladu, že zde vykonává alespoň část své činnosti. Pokud tomu tak není, podléhá právním předpisům státu, kde vykonává hlavní činnost.
 • Osoba samostatně výdělečně činná na území jednoho členského státu, která vykonává nějakou práci na území druhého členského státu, podléhá předpisům prvého státu.
 • Osoba, která je zaměstnána na území jednoho státu a zároveň je samostatně výdělečně činná na území druhého členského státu, podléhá právním předpisům země, kde pracuje v placeném zaměstnání. Toto však neplatí, pokud je v příloze Nařízení uvedeno jinak.

Ve výše uvedených státech máte nárok na zdravotní péči na účet ZPŠ, a to za stejných podmínek jako občané místního systému zdravotního pojištění. Tento princip znamená:

 • budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci,
 • musíte čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů,
 • musíte se prokázat u lékaře Evropským průkazem zdravotního pojištění (popřípadě Potvrzením nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) vystaveným českou zdravotní pojišťovnou,
 • nejsou kryty náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriace ostatků.

Oznamovací povinnost českých pojištěnců

Pojištěnec má oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně veškerých rozhodných skutečností souvisejících se zdravotním pojištěním vymezenou §10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

ZPŠ oznamuje všem svým pojištěncům, kteří pracují nebo se chystají pracovat v jiném členském státě EU, že od 1. 5. 2005 je přísněji posuzováno nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení výkonu výdělečné činnosti v jiném státě EU.

Evropské právní předpisy platné v ČR stanovují, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě. Tímto státem je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřená sankce.

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním ZPŠ. Odhlaste se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti a informujte se o podmínkách přerušení pojištění.

Pokud jste již zahájil/a výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně – do 8 dnů – ZPŠ. Zároveň s odhlášením vraťte ZPŠ svůj průkaz pojištěnce!

Vaší povinností je také informovat ZPŠ o tom, zda máte nezaopatřené rodinné příslušníky. Tito rodinní příslušníci budou pojištěni s vámi z titulu vašeho zaměstnání ve státě výkonu vaší výdělečné činnosti.

Po svém návratu do ČR jste povinen/povinna doložit ZPŠ vaše pojištění v zahraničí. Nebude-li tato skutečnost písemně doložena, budete si muset doplatit pojistné na zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (od 1. 1. 2022 je výše pojistného 2187 Kč/měsíc).

Při výkonu výdělečné činnosti pouze v jiném státě EU nemůžete být zároveň pojištěn/a ve veřejném systému zdravotního pojištění ČR. To je možné pouze za předpokladu, že by vám byla udělena výjimka z příslušnosti k právnímu systému státu bydliště. Jedná se o formulář A1, který vám vystaví OSSZ v místě bydliště.

Formuláře

Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině
Dlouhodobý pobyt v zahraničí - podmínky přerušení pojištění

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz