o nás

O nás

Úvodní slovo ředitelky

Vážené dámy, vážení pánové,

ZPŠ je otevřená a důvěryhodná pojišťovna, která citlivě reaguje na požadavky svých partnerů, a to pojištěnců, poskytovatelů zdravotních služeb i plátců pojistného.

Dlouhodobě usilujeme o to, aby naše pojišťovna uspokojila požadavky svých pojištěnců a zároveň byla stabilní a ekonomicky silná. Pro naši pojišťovnu je tedy jednou z priorit bezvýhradné respektování platných právních předpisů, veškerých interních norem a Etického kodexu ZPŠ. Jsem přesvědčená, že i to je jeden z důvodů, proč úspěšně existujeme už více než tři desítky let.

Věřím, že naše internetové stránky Vám umožní najít potřebné informace, ať už půjde o údaje týkající se činnosti ZPŠ, cenné rady, jak se má pojištěnec zachovat v nejrůznějších životních situacích, informace související s cestováním do zahraničí, nebo informace o široké nabídce preventivních programů, kterými se snažíme motivovat pojištěnce dbát na zdravý životní styl.

Budu velmi ráda za jakékoliv Vaše připomínky, které nám pomohou k dalšímu zlepšení našich služeb.

Ing. Darina Ulmanová, MBA
ředitelka ZPŠ

30
let na trhu
zdravotní pojišťovna roku
8444
poskytovatelů zdravotních služeb
144
tisíc pojištěnců

Něco málo o ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) byla zřízena ke dni 15. 10. 1992 na základě žádosti podané firmou ŠKODA, automobilová akciová společnost (nyní Škoda Auto, a.s.) Mladá Boleslav a postupně se vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou firmu Škoda Auto, a.s.. Sídlo ZPŠ se nachází v Mladé Boleslavi a kromě klientského centra v hlavní budově ZPŠ jsou klientům k dispozici kontaktní místa v regionech působnosti společnosti Škoda Auto a.s. a nejbližším okolí.

Již od okamžiku svého vzniku si ZPŠ získala dobré jméno díky maximálnímu úsilí poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a zdravotně pojistným plánem na příslušný rok. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na úhradu zdravotních výkonů, tak i na zdravotní programy, jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění a tím i poškození zdraví. Pro pojištěnce máme také k dispozici bohatý slevový program zaměřený na péči o zdraví, vzhled či sport s nabídkou zvýhodněných cen u našich partnerů.

 

Cíle ZPŠ

 • Garance dostupnosti, kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům.
 • Optimální síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. 
 • Udržení finančního zdraví ZPŠ.
 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií za účelem zkvalitnění služeb pro pojištěnce a smluvní poskytovatele zdravotních služeb.
 • Poctivé jednání, respektování platných právních předpisů, interních norem a Etického kodexu ZPŠ.
 • Pro pojištěnce zajímavá nabídka adresných, cíleně zaměřených preventivních programů, orientovaných zejména na motivaci ke zdravému životnímu stylu a posílení uvědomění o hodnotě zdraví.
 • Dosažení těchto cílů je prostředkem k tomu, aby náš pojištěnec byl vždy spokojen s úrovní poskytovaných služeb a to jak přímo v ZPŠ, tak i u našich smluvních partnerů a aby ZPŠ byla ze strany svých smluvních partnerů vnímána jako stabilní a ekonomicky silná zdravotní pojišťovna.
   

Zdravotní politika

Záměrem zdravotní politiky ZPŠ je profilovat se jako silná regionální zdravotní pojišťovna zabezpečující potřebné, dostupné a kvalitní zdravotní služby pro své pojištěnce.

Největší pozornost v této oblasti je věnována:

 • dostupnosti potřebných zdravotních služeb,
 • kvalitě poskytovaných zdravotních služeb,
 • informovanosti pojištěnců,
 • nákladovosti zdravotních služeb.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Škoda Auto, a.s.: Co nás spojuje?

Společnost Škoda Auto a.s. sehrála při vzniku ZPŠ zcela klíčovou roli, což je patrné i z názvu naši zdravotní pojišťovny. Důvodem zájmu největšího zaměstnavatele u nás byla skutečnost, že zaměstnanecké pojišťovny měly v německém systému zdravotního pojištění dlouhou tradici a byly také jeho stabilizujícím prvkem. Škoda Auto a.s. proto již v roce 1992 aktivně vstoupila do procesu formování legislativy, prostřednictvím svých konzultantů využila bohaté zkušeností z Německa a podílela se tak aktivně na vzniku pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Významným datem bylo 27. 8. 1992, kdy představenstvo Škoda Auto a.s. rozhodlo o zřízení ZPŠ. Na to navázalo samotné zřízení naší pojišťovny k 15. 10. 1992, právě na základě žádosti podané společností Škoda Auto, a.s. (tehdy ŠKODA, automobilová akciová společnost).

V současnosti je společnost Škoda Auto a.s. prostřednictvím ZPŠ v podstatě dominantním plátcem zdravotních služeb v regionu, a proto vyvíjí neustálou snahu o účelnost a hospodárnost při užití jí poskytnutých finančních prostředků formou pojistného.

Image
výroba
Karta mého srdce

Naše certifikace

Systém managementu jakosti podle norem ISO využívá ZPŠ jako jedna z mála zdravotních pojišťoven již od roku 2005 a tento systém se významně projevuje v neustálém zlepšování služeb, které jsou poskytovány našim, nyní již téměř 145 000 pojištěncům.

Aktuálně disponuje ZPŠ certifikátem jakosti podle normy ISO 9001:2015, který je platný do roku 2026, a to na základě jeho obhájení v rámci auditu provedeného na podzim roku 2023. Tento certifikát potvrzuje, že ZPŠ stále poskytuje služby, které odpovídají velmi přísným měřítkům kvality a v tomto směru je tedy významným oceněním kvalitní práce všech zaměstnanců ZPŠ.

Vlastnictví certifikátu ISO je podmíněno absolvováním každoročního velmi důkladného kontrolního auditu. Jednou za tři roky se pak jedná o audit recertifikační, což byl právě případ auditu provedeného v roce 2023. Tento audit mj. velmi pozitivně ocenil orientaci ZPŠ na zákazníky.  

chci se stát pojištěncem

Nejste naším pojištěncem?

Přidejte se k nám!

Text

Jsme členy důležitých organizací

logo SZP ČR
logo KZP
logo Portál ZP

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022 (dosud neschváleno Poslaneckou sněmovnou)
Výroční zpráva 2021 (dosud neschváleno Poslaneckou sněmovnou)
Výroční zpráva 2020 (dosud neschváleno Poslaneckou sněmovnou)
Výroční zpráva 2019 (dosud neschváleno Poslaneckou sněmovnou)
Výroční zpráva 2018 (dosud neschváleno Poslaneckou sněmovnou)
Výroční zpráva 2017 (dosud neschváleno Poslaneckou sněmovnou)

Zdravotně pojistné plány

organizační struktura

Organizační struktura a orgány ZPŠ

Organizační strukturu pojišťovny tvoří úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na organizačním diagramu. Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny.

Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku.

Organizační struktura a orgány ZPŠ

Compliance (soulad s pravidly)

 • Snaha zajistit, aby veškeré rozhodování a jednání managementu ZPŠ a všech zaměstnanců bylo vždy v souladu jak s právními normami, tak i s přijatými etickými a morálními principy. Pro případné zasílání podnětů či dotazů týkajících se této problematiky můžete využít kontaktní adresu compliance@zpskoda.cz.

Ochrana oznamovatelů u ZPŠ –  WHISTLEBLOWING

ZPŠ zavedla poctivý přístup ke svým zaměstnancům v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing) a možnost kdykoliv nahlásit podezření z protiprávního jednání. Takovým jednáním může na pracovišti být trestný čin, například vyhrožování, sexuální obtěžování, zpronevěra, zneužití osobních údajů, manipulace s veřejnými zakázkami nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, dále pak i přestupky, postižené pokutou s horní hranicí alespoň 100 000 Kč. ZPŠ zavedla vnitřní oznamovací systém, v jehož rámci může zaměstnanec podezření nahlásit následujícími způsoby: 

 • Prostřednictvím e-mailové schránky: whistleblowing@zpskoda.cz.
 • Prostřednictvím telefonního čísla 326 579 079.
 • Písemně s označením „Porušení práva Unie“ na adresu: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302/5, Mladá Boleslav 293 01.
 • Osobně u příslušné osoby, kterou je právník ZPŠ a v jeho nepřítomnosti SŘLZ.
 • Dále je oznámení možno podat také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, což není oznámení podle vnitřního oznamovacího systému ZPŠ.

ZPŠ, jako povinný subjekt, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písmeno b), bod 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ZPŠ nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost či nevykonává práva a povinnosti ze smlouvy na dodávky služeb, staveních prací nebo obdobného plnění.

 

 

tým

Rozšiřte tým zaměstnanců ZPŠ

Prozkoumejte aktuální volná místa, možná vám některé padne jako ulité.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz