životní situace

Životní situace a jejich řešení

Zdravotní pojištění a narození dítěte

Narození dítěte oznamuje zdravotní pojišťovně do 8 dnů jeho zákonný zástupce. Dítě se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna v den porodu matka. Není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, dítě je pojištěncem ZP, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Registraci novorozence můžete provést osobně na některém z našich pracovišť, kde vyplníte tištěný evidenční list. S sebou si vezměte, prosím, rodný list dítěte.

On-line registrace dítěte

Registraci můžete provést také z pohodlí domova on-line přes elektronický formulář (níže Online přihláška). Evidenční list poté nezasíláme k podpisu kurýrem jako u klasických registrací dospělých pojištěnců. Miminko je u nás dle §10 písm. 6 zákona č. 48/1997 Sb. registrováno automaticky a pojištěno okamžitě. Evidenční list vám poté zašleme spolu s kartičkou pojištěnce klasickou poštou.

On-line registrace dítěte

Zdravotní pojištění a studium

Za pojištěnce do 26. roku věku, který se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje na střední nebo vysoké škole), platí zdravotní pojištění stát. Že jste nebo už nejste studentem, musíte zdravotní pojišťovně doložit, stejně tak i jakékoliv změny.

Co musí student vždy doložit?

 • zahájení, přerušení, přestup a ukončení studia na SOU/SŠ/VŠ,
 • zahájení a ukončení doktorandského studia po dovršení věku 26 let.

Co když student maturuje až v září?

 • za pojištěnce hradí zdravotní pojištění stát z titulu studenta SOU/SŠ pouze do 31. srpna!
 • Potřebné doklady (potvrzení ze školy) je třeba předložit na pobočce nebo zaslat na sídlo ZPŠ, a to do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.
 • Nejjednodušší je ale zaslat nám je emailem na zpskoda@zpskoda.cz.

Jak doložit ukončení studia?

 • potvrzením o ukončení, zanechání nebo přerušení studia
 • závěrečným vysvědčením, maturitním vysvědčením nebo dokladem o vykonání závěrečné zkoušky

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám na infolinku 800 209 000, rádi vám poradíme.

Zdravotní pojištění a zaměstnání

Zaměstnanec v pracovním poměru, který je účastněn nemocenského pojištění, je plátcem pojistného prostřednictvím svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel má povinnosti oznámit příslušné zdravotní pojišťovně začátek nebo ukončení pracovního poměru do 8 dnů od vzniku této skutečnosti. 

Zaměstnanec by si měl na své zdravotní pojišťovně ověřit, zda jeho zaměstnavatel svoji oznamovací povinnost splnil. Pokud tato změna nebyla na zdravotní pojišťovnu oznámena, pojištěnec by měl doložit začátek nebo ukončení zaměstnání příslušnými doklady.

Jaké doklady budete potřebovat?

 • začátek pracovního poměru – pracovní smlouva
 • ukončení pracovního poměru – zápočtový list nebo potvrzenou výpověď

Zdravotní pojištění a nezaměstnanost

Kdo platí zdravotní pojištění za pojištěnce po dobu evidence na úřadu práce?

Za pojištěnce, který je evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, platí zdravotní pojištění stát.

Je třeba oznámit zdravotní pojišťovně začátek nebo ukončení evidence za úřadu práce?

Ano, je to jedna z povinností, které ukládá zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 12, a to do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Jak doložit evidenci na úřadu práce?

Začátek a ukončení evidence na úřadu práce je třeba doložit potvrzením o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Zdravotní pojištění a nemocenské dávky v ochranné lhůtě

Kdo platí zdravotní pojištění za pojištěnce s trvalým pobytem na území ČR po dobu, kdy je příjemcem dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání?

Za tyto pojištěnce platí zdravotní pojištění stát.

Je třeba oznámit zdravotní pojišťovně začátek nebo ukončení této skutečnosti?

Ano, je to jedna z povinností, které ukládá zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 12, a to do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Jak doložit, že je pojištěnec příjemcem dávek nemocenského pojištění?

Začátek (pokud tak neučinil poslední zaměstnavatel) a ukončení je nutné doložit potvrzením Správy sociálního zabezpečení o vyplácení nemocenských dávek v ochranné lhůtě. 

Zdravotní pojištění a pobyt v zahraničí na více než 6 měsíců

Plánujete-li cestu do zahraničí, kdy budete nepřetržitě mimo území České republiky déle než 6 měsíců, pak se jedná o takzvaný dlouhodobý pobyt v zahraničí.

Po tuto dobu není pojištěnec povinen platit pojistné a nemá nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním za podmínky, že tuto skutečnost předem oznámí ZPŠ a po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí bude pojištěnec v cizině zdravotně pojištěn.

Co udělat před odjezdem do zahraničí?

Je nezbytně nutné váš dlouhodobý pobyt v zahraničí oznámit zdravotní pojišťovně a vrátit průkaz pojištěnce. Jedná se o zákonnou povinnost dle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Žádosti vyřizujeme individuálně. Prosím navštivte nejbližší kontaktní místo ZPŠ nebo s námi záležitost telefonicky konzultujte.

Co udělat po návratu ze zahraničí?

Co nejdříve se dostavte na kontaktní místo ZPŠ, proveďte opětovné přihlášení a vyzvedněte si průkaz pojištěnce.

Je třeba doložit, pokud jste tak již neučinil/a před odjezdem do zahraničí, doklad

o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce.

Co se stane, pokud návrat ze zahraničí bude dříve než za 6 měsíců, popřípadě pojištěnec nepředloží doklad o zdravotním pojištění v zahraničí?

Pokud jedna z těchto zákonných podmínek nebude splněna, bude odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině stornováno. Za vzniklé období je tedy pojištěnec povinen zpětně doplatit pojistné.

Zdravotní pojištění a důchod

Kdo platí zdravotní pojištění za poživatele důchodu?

Za pojištěnce pobírající důchod z důchodového pojištění platí zdravotní pojištění stát.

Jakých důchodů se to týká?

Invalidních, starobních, vdovských.

Co je potřeba k doložení pobírání důchodu?

Doručit na zdravotní pojišťovnu rozhodnutí o přiznání důchodu. V případě odejmutí důchodu je třeba předložit rozhodnutí o jeho odebrání.

Zdravotní pojištění a úmrtí

Úmrtím pojištěnce zaniká zdravotní pojištění. Informaci o úmrtí pojištěnce získá pojišťovna automaticky z registru obyvatel. Je pouze nutné zneplatnit průkaz zemřelého pojištěnce, a to buď přestřižením průkazu, nebo předáním průkazu pojištěnce.

Změna osobních údajů a její hlášení na pojišťovnu

Informaci o změně adresy trvalého pobytu získá pojišťovna automaticky z registru obyvatel.

Při změně osobních údajů, jako je změna jména, příjmení nebo rodného čísla, je nutné do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předložit doklad o této skutečnosti na kontaktním místě ZPŠ nebo kopii tohoto dokladu zaslat na adresu pojišťovny: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav.

Jaké doklady budete potřebovat?

Změna jména nebo příjmení:

 • rodný list
 • občanský průkaz (popřípadě potvrzení o změně příjmení)
 • oddací list

Změna rodného čísla:

 • doklad o přidělení rodného čísla (vydává ČSSZ nebo statistický úřad)

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz