header_povinne_informace

Povinné informace o subjektu

1. Název

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

2. Důvod a způsob založení

Na základě žádosti ze dne 30. 9. 1992 zakladatelského subjektu ŠKODA, automobilová a.s. (dnes Škoda Auto a.s.), o zřízení zaměstnanecké pojišťovny ŠKODA podle § 3 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., byla zřízena listinou ze dne 19. 10. 1992 č.j.: 23-23400/92 - 9 ke dni 15. 10. 1992 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, která byla v souladu s právními předpisy dne 21. 12. 1992 zapsána do obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Praha 1 (dnes Městského soudu v Praze), do oddílu A, vložka 7541 pod obchodním jménem Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu pojišťovny tvoří úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na organizačním diagramu. Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku.

4. Kontaktní spojení

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

4. 1. Kontaktní poštovní adresa

Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvy     

 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - kontaktní místo, poradenství pro pracovníky areálu ŠKODA AUTO, a. s., hlavní budova Odbory KOVO MB, č. dveří 106, Areál ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav, 293 01
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - kontaktní místo Nymburk, Poliklinika Sídliště, Okružní 2160, Nymburk, 288 02
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - kontaktní místo Vrchlabí, Dělnická 531, areál ŠKODA AUTO, a. s., Vrchlabí, 543 18
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - kontaktní místo Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1580, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - kontaktní místo Kvasiny, Zdravotní středisko ŠKODA AUTO a. s., Kvasiny, 517 02
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - kontaktní místo Jilemnice, Jana Harracha 132, Jilemnice, 514 01

4.3.  Úřední hodiny

Všechny údaje o kontaktních místech včetně otevírací doby najdete na stránce Kontakt.

4.4.    Telefonní čísla

+420 326 579 111

Telefonní čísla na další pracoviště: 

 • Areál Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav: +420 (326 8)17 801
 • Nymburk: +420 325 879 251
 • Vrchlabí: +420 498 779 261
 • Rychnov nad Kněžnou: +420 498 779 281
 • Kvasiny: +420 498 779 271
 • Jilemnice: +420 498 779 265

4.5. Číslo faxu

326 579 009

4.6. Adresa internetové stránky

www.zpskoda.cz, www.pojistovnamehosrdce.cz

4.7.    Adresa e -podatelny 

zpskoda@zpskoda.cz

4.8.    Další elektronické adresy 

(...)

4.9.    Číslo datové schránky

5kpadkp

5. Případné platby lze poukázat        

1) ČNB č. účtu 2092101181/0710 platba pojistného, VS IČ, RČ,  KS - 0558

2) ČNB č. účtu 2090309181/0710 platby související s poskytováním zdravotních služeb, náhrady škod, VS - číslo stanovené ZPŠ 

3) ČNB č. účtu 2091504181/0710  platba penále, VS IČ, RČ, KS - 0558

Jiné způsoby platby: ve všech případech výše uvedených plateb složenkou.

Pojistné a penále - v hotovosti na pokladním místě ZPŠ.

6. IČO

46354182

7. DIČ

CZ46354182

8. Dokumenty

Výroční zprávy

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Výroční zprávy

Financování zdravotních služeb

Zdravotně pojistné plány

8.2. Rozpočet

Výroční zprávy

9. Žádosti o informace 

Žádosti o informace se podávají písemně na adrese kontaktní poštovní adresy nebo elektronicky prostřednictvím e - podatelny ZPŠ a datové schránky. Odpovědi na žádosti o informace jsou zveřejněny na webových stránkách. 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“ nebo „InfZ“), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Neobsahuje-li žádost údaj o tom, komu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle tohoto zákona, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat:

 • písemně:
  • poštou na adresu sídla ZPŠ, Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01,
  • elektronicky do datové schránky 5kpadkpt,
  • prostřednictvím naší elektronické adresy zpskoda@zpskoda.cz, (v případě, že žadatel disponuje elektronickým certifikátem uznané certifikační autority) 
 • ústně:
  • v sídle ZPŠ

Dle zákona může žadatel podat u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení stížnost na postup při vyřizování žádosti.  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Pokud ZPŠ žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo části žádosti), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí musí obsahovat povinné náležitosti dle správního řádu. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou. 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli, který postoupí odvolání k projednání odvolacímu orgánu. O odvolání rozhoduje ředitel ZPŠ ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání tím, kdo rozhodoval v prvním stupni. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací je uveden níže, konkrétně v bodu 15. 1.

10. Příjem žádostí a dalších podaní

Podatelna nebo e-podatelna ZPŠ v případech, kdy je možno jí použít (žádost o odstranění tvrdosti zákona musí být podle ustanovení § 53a odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů vždy podána písemně nebo prostřednictvím datové schránky).

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí ZPŠ o právech a povinnostech osob rozhoduje ZPŠ podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a opravné prostředky lze podávat na adresu sídla ZPŠ, písemně, s podpisem napadeným rozhodnutím dotčené osoby (u právnické osoby s podpisem statutárního zástupce), v případech řídících se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem též ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxi nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Odvolání je nutno podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, které je napadáno. Žádost o odstranění tvrdosti zákona podle § 53 a zákona č. 48/1997 Sb., lze podat do právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále, jesliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.

12. Formuláře

Formuláře pro pojištěnce

Formuláře pro pojištěnce - pobyt v zahraničí

Formuláře pro plátce - zaměstnavatel / zaměstnanec

Formuláře pro plátce - podnikatel (OSVČ)

Formuláře pro zdravotníky

13.  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

Práva a povinnosti pojištěnce

Životní situace a jejich řešení

14. Předpisy       

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

14.2.   Vydané právní předpisy

ZPŠ není oprávněna vydávat právní předpisy.

15.     Úhrady za poskytování informací  

15.1.   Sazebník úhrad za poskytování informací 

a) Pořízení kopií

 • Jednostranná A4: 1 Kč
 • Oboustranná A4: 1,80 Kč
 • Jednostranná A3: 1,80 Kč
 • Oboustranná A3: 3,60 Kč
 • 1 strana výtisku z tiskárny: 1 Kč

b) Technické nosiče dat – dle pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat

c) Odeslání informací – náklady na poštovní služby dle ceníku provozovatele poštovních služeb

d) Vyhledání informací - za každou započatou hodinu 400 Kč

Pokud je vyhledávání informací kratší než 2 hodiny, hodinová sazba za vyhledání se neúčtuje.

Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je ZPŠ požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 300 Kč.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nebylo přijato - sazebník úhrad nebyl stanoven.

16. Licenční smlouvy     

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou k dispozici – nepoužívají se.