Poskytování služeb občanům EU

Poskytování služeb občanům EU

Vstupem České republiky do Evropské unie se k 1. květnu 2004 změnily nároky na zdravotní služby při pohybu v rámci zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska.

Tyto nároky jsou od 1. května 2010 upraveny novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcím nařízením č. 987/2009.  Tyto nároky se řídí právem EU, které má přednost před českým zákonem.

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

ČR se stala 1. 5. 2004 členem EU. Proto považujeme za nezbytné, aby byli čeští poskytovatelé zdravotních služeb informováni o změnách i o důsledcích, které s sebou toto členství přináší. Právo EU je pro nás od 1. 5. 2004 závazné a má přednost před českými právními předpisy.

Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, dovolujeme si zde stručně uvést, co musí čeští lékaři zajistit, aby nebyla práva evropských pojištěnců porušena, a aby tak nedocházelo v ČR k porušování práva. Stejný přístup musí samozřejmě zajistit i ostatní státy pro české pojištěnce.

 • Pojištěnci ze zemí EU, EHP a Švýcarska mají během přechodného pobytu v ČR nárok na lékařsky nezbytné zdravotní služby s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané délce jejich pobytu v ČR.
 • Rozsah zdravotních služeb musí být takový, aby zahraniční pojištěnec nemusel odcestovat do země pojištění dříve, než původně zamýšlel.
 • Pojištěnci z výše uvedených zemí mají nárok na zdravotní služby za stejných podmínek jako čeští pojištěnci, tedy zejména se stejnou dostupností, ve stejné kvalitě a ve stejných cenách jako u českých pojištěnců. To se týká i poskytování léků. Poskytnuté zdravotní služby (i léky) vám budou hrazeny ZPŠ.
 • Platbu v hotovosti bude možné vyžadovat pouze v tom případě, kdy by ji bylo možné vyžadovat i od českého pojištěnce, tedy typicky v případě léčiv nebo stomatologického ošetření.
 • Od 1. 7. 2004 mají pojištěnci z výše uvedených zemí nárok na přímý přístup k lékaři bez toho, aby předtím museli zkontaktovat ZPŠ a nechat si vystavit Potvrzení o registraci. Znamená to, že se u lékaře prokazují Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo příslušným evropským formulářem vystaveným jejich zahraniční zdravotní pojišťovnou.
  • Potvrzení o registraci (vydaným ZPŠ)
  • Průkaz pojištěnce bydlícího v ČR, takzvaný žlutý EHIC
  • E-formulář, Potvrzení nahrazující EHIC, Průkaz EHIC
  • Neprokáže se žádným z výše uvedených dokladů
  • Formulář E112
  • Český průkaz pojištěnce

Informace pro lékárny

Cizímu pojištěnci, kterému byl v rámci ošetření českým poskytovatelem zdravotních služeb (na účet ZPŠ) předepsán léčivý přípravek, bude léčivý přípravek uhrazen ZPŠ do výše dané českými právními předpisy.

Léčivý přípravek je cizímu pojištěnci vydán za stejných podmínek jako českému pojištěnci. Zejména musí zaplatit stejnou částku spoluúčasti, kterou by musel zaplatit český pojištěnec. Pokud jde o léčivý přípravek hrazený z českého veřejného zdravotního pojištění, obrací se lékárna se žádostí o úhradu tohoto léčivého přípravku v rozsahu daném českými právními předpisy na ZPŠ (ZPŠ musí být uvedena v té části lékařského předpisu, kam se uvádí kód zdravotní pojišťovny).

K převzetí nákladů ZPŠ může dojít pouze v tom případě, že se cizí pojištěnec v lékárně prokáže lékařským předpisem vydaným českým poskytovatelem zdravotních služeb. Spolu s předpisem se musí prokázat Potvrzením o registraci nebo Potvrzením o nároku vyplněným v části A i B nebo kopií některého z dokladů (EHIC, Potvrzení dočasně nahrazující EHIC).

Pokud cizí pojištěnec předloží Potvrzení o nároku vyplněné v části A i B nebo kopii některého dokladů (EHIC, Potvrzení dočasně nahrazující EHIC), lékárna si tuto kopii nebo Potvrzení o nároku ponechá. Pro účely vypořádání nákladů se ZPŠ předá (zašle) tyto dokumenty spolu s předpisem.

V případě nedodržení výše uvedených postupů bude po cizím pojištěnci vyžadována platba v hotovosti, přičemž tato cena bude odpovídat ceně běžné v českém systému.

Informace pro záchranné služby

Cizí pojištěnec má nárok na převoz záchrannou službou za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet ZPŠ.

V případě převozu pacienta do nemocnice zjistí lékař v nemocnici, pokud je to možné, osobní údaje a údaje o zdravotní pojišťovně cizího pojištěnce a vyplní část A Potvrzení o nároku. Fakturu za poskytnuté zdravotní služby zašle spolu s takto vyplněným Potvrzením o nároku ZPŠ (kterou si pojištěnec zvolí v nemocnici). Pokud není možné zjistit potřebné údaje, spojí se záchranná služba s nemocnicí později po převozu a uplatní nárok na úhradu nákladů podle údajů zjištěných nemocnicí. Náklady na převoz a zdravotní služby v nemocnici by měly být účtovány pokud možno stejné zdravotní pojišťovně.

Pokud jde o ambulantní ošetření v rámci výjezdu záchranné zdravotnické služby, požádá ošetřující lékař cizího pojištěnce o předložení dokladu o jeho nároku na zdravotní služby v ČR, tedy o Potvrzení o registraci nebo některý z příslušných E-formulářů, Potvrzení dočasně nahrazující EHIC, EHIC. Pokud cizí pojištěnec disponuje některým z výše uvedených dokladů, je ošetřen za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet ZPŠ.

Pokud se cizí pojištěnec prokáže Potvrzením o registraci, je třeba zaznamenat především jeho jméno, příjmení a přidělené číslo pojištěnce v ČR. Na základě těchto údajů vykáže zdravotnická záchranná služba poskytnutou péči zvlášť a výkonově ZPŠ (která vystavila Potvrzení o registraci).

Pokud se cizí pojištěnec prokáže některým z výše uvedených dokladů, je třeba na základě v něm uvedených údajů vyplnit část A Potvrzení o nároku nebo zajistit údaje potřebné pro pozdější vyplnění části A Potvrzení o nároku nebo zajistit kopii některého z předložených dokladů. Vyplnění části B Potvrzení o nároku není nutné.

Poskytnuté zdravotní služby jsou ZPŠ (kterou si zvolil pacient) vykázány zvlášť a výkonově. Spolu s vykázáním zdravotních služeb je třeba doručit ZPŠ buď Potvrzení o nároku vyplněné v části A, nebo jednu kopii výše uvedených dokladů.

Pokud se cizí pojištěnec v případě ambulantního ošetření záchrannou službou neprokáže Potvrzením o registraci nebo některým z výše uvedených dokladů, bude po něm vyžadována platba v hotovosti podle platných českých právních předpisů.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz