Financování zdravotních služeb

Financování zdravotních služeb

Vykazování a úhrada zdravotních služeb

Vykazování a úhrada hrazených služeb se řídí aktuálně platnou vyhláškou o stanovení hodnot bodu,
výše úhrady hrazených služeb a o regulačních omezeních.

Platná vyhláška pro rok 2023, platná od 1.1.2023 do 31.12.2023 č. 315/2022 Sb.
Platná vyhláška pro rok 2024, platná od 1.1.2024 do 31.12.2024 č. 319/2023 Sb.

Aktuality a novinky k vykazování

Retinopatie
 

Praktické lékařství

Do 15. března 2024 musí poskytovatelé v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost doložit ZPŠ svůj nárok na navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby v roce 2023.

V souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2023 (č. 315/2022 Sb.) bude úhrada navýšena poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, který do 15. 3. 2024 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Navýšení bude ze strany ZPŠ realizováno výhradně u poskytovatelů, kteří měli v roce 2023 platnou smlouvu se ZPŠ a jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou. Pro realizaci navýšení je rozhodující, že poskytovatel, který zajišťuje LPS, doloží potvrzení, že se zúčastnil prostřednictvím svých lékařů alespoň 10 služeb LPS, kterou organizuje kraj, tedy u poskytovatele LPS, který má na poskytování LPS uzavřenou smlouvu s krajem, respektive je organizací LPS pověřen. Můžete využít připravený formulář ZPŠ.

ZPŠ proplácí navýšenou úhradu za LPS poskytnutou ve Středočeském kraji.

Dohoda o základním souboru výkonů odbornosti 001

Dohoda o základním souboru výkonů odbornosti 002

Základní soubor výkonů odb. 001

Základní soubor výkonů odb. 002

Gynekologie

Úhrada probíhá v souladu s Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 319/2023 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2024, a to dvěma způsoby: výkonovým způsobem bez limitace, nebo výkonovým způsobem do limitu (počet unikátně ošetřených pojištěnců vynásoben hodnotou PURO, tato hodnota je součástí smluvního Dodatku pro daný rok).

Motivační systém pro poskytovatele v oboru gynekologie

Stomatologie

Zde najdete podmínky a výši úhrady ambulantních hrazených služeb, které se nabízejí poskytovateli v oboru zubní lékařství, a také příslušná regulační omezení pro rok 2024. 

Výše a podmínky úhrady pro rok 2024 

Číselník stomatologických výrobků

Základní soubor kódů LPS

Lůžková péče

Úhrada hrazených služeb probíhá dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 319/2023 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2024, a to buď zálohovým nebo výkonovým způsobem.

Specializovaná ambulantní péče

Úhrada probíhá v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 319/2023 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2024, a to dvěma způsoby: výkonovým způsobem bez limitace, nebo výkonovým způsobem do limitu (počet unikátně ošetřených pojištěnců vynásoben hodnotou PURO, tato hodnota je součástí smluvního Dodatku pro daný rok).

Ostatní zdravotní péče

Informované souhlasy u dialyzovaných pacientů

Poskytovatelé, kteří zasílají data do Registru dialyzovaných pacientů (dále jen RDP) a kteří se účastní projektu vyhodnocení kvality dialyzační péče, musí získat od jimi léčených pacientů informovaný souhlas, kterým pacient souhlasí se zasláním dat do RDP, a to jak ze strany poskytovatele, tak ze strany jeho zdravotní pojišťovny. 

Informované souhlasy – technické řešení zasílání na ZPŠ

Hrazené zdravotní služby poskytované v souladu s Nařízením rady (EHS) č. 1408/71

Uvedené zdravotní služby budou hrazeny v jednotlivých skupinách poskytovatelů ve srovnatelných podmínkách jako péče pro pojištěnce ZPŠ, a to při financování dle výkonové varianty s hodnotami bodu platnými pro konkrétní segment - poskytovatele zdravotních služeb dle § 3 úhradové vyhlášky. Tyto služby nebudou zahrnuty do regulačního omezení u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

Úhrada léků a zdravotnických prostředků lékárnám, výdejnám léků a výdejnám a prodejnám zdravotnických prostředků

Úhrada bude probíhat průběžně na základě vyúčtování faktur dle smluvně dohodnutých podmínek v rámci harmonogramu vyúčtování.

Ještě nejste smluvním poskytovatelem?

Staňte se smluvním partnerem ZPŠ

Ještě nejste smluvním poskytovatelem ZPŠ?