Rok 2024


ZPŠ dne 12. 6. 2024 obdržela žádost o poskytnutí informace, které vyhověla a na tuto odpověděla. Žádost se týkala počtu pacientů s psoriázou v letech 2019 až 2023 s vykázaným kódem L40 - 2019  - 206 pacientů, 2020 - 1175 pacientů, 2021 - 1187 pacientů, 2022 - 1217 pacientů, 2023 - 1264 pacientů. Dále počtu pacientů s psoriázou na systémové léčbě, kteří v roce 2023 měli vykázán kód L40 a zároveň jeden z kódů - D05BB02, L04AX03, L04AD01, H02, A07EC01, L04AX01, L04AA06 - tj. celkem 359 pacientů. Dále počtu pacientů s psoriázou na fototerapii, kteří během roku 2023 měli vykázán kód L40 a zároveň alespoň jeden z následujících výkonů 44235, 44273, 44217, 44285 - tj. celkem 54 pacientů. Dále počtu pacientů s psoriázou na kombinované léčbě, kteří měli v roce 2023 vykázán kód L 40 a zároveň, alespoň dvě z následujících kategorií kódů a výkonů - kat. 1 D06BB02, kat. 2 L04AX03, kat. 3 L04AAD01, kat. 4 44235 nebo 44273 nebo 44217 nebo 44285 - tj. celkem 6 pacientů. Dále počtu pacientů s psoriázou na centrové léčbě, kteří měli v roce 2023 vykázán kód L40 a zároveň alespoň jeden z následujících ATC kódů L01AB01 , L04AB02, L04AB04, L04AB05, L04AC10, L04AC12, L04AC13, L04AC16, L04AC18, L04AC05, R03DX05, L04AC17, L04AC21, L04AX07, L04AA32 - tj. celkem 109 pacientů. Dále počtu pacientů s psoriázou na vybrané systémové léčbě nebo fototerapii, kteří nedostávali biologickou léčbu, v roce 2023 měli vykázán kód L40 a zároveň alespoň jeden z ATC kódů D05BB02, L04AX03, L04AD01, 44235, 44273, 44217, 44285 a zároveň neměli vykázaný žádný z kódů L01AB01, L04AB02, L04AB04, L04AB05, L04AC10, L04AC12, L04AC13 - tj. celkem 154 pacientů.


ZPŠ dne 19. 6. 2024 obdržela žádost o poskytnutí informací ve věci počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z léčivých přípravků LP1-LP9 v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2024 a dále o počtu výkonů a počtu unikátních pojištěnců s výkony 99877, 99878, 99881, 99880, 99895, 99882, 99883, 99872, 99873, 99874 v období leden až březen 2024. Žadateli byly informace poskytnuty formou tabulky č. 1 a č. 2.


Dne 17. 6. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací ve věci počtu a hodnot úhrad léčivých přípravků uhrazených na základě pozitivně schválené žádosti dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. v letech 2022 a 2023, dále o počtu žádostí o výjimečnou úhradu zdravotní služby ve smyslu § 16 zákona č. 48/1997 Sb. v letech 2022 a 2023. Žadateli bylo vyhověno a data mu byla poskytnuta v přehledné tabulce.


Dne 11. 6. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací ve věci objemu uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků od ledna 2020 do března 2024 a dále o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly v období od ledna 2020 do března 2024 vykázány léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou. Žadateli bylo vyhověno a informace mu byly v plném rozsahu poskytnuty formou přehledné tabulky.


Dne 19. 6. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace týkající se dotazu, zda je lékařem indikovaná domácí porodní péče porodní asistenty považována za tzv. ,,indukovanou péče", tzn. zda se tyto výkony odečítají z plateb lékaře, který péči indikuje. Žadateli bylo odpovězeno, že daná péče je regulovaná podle aktuální úhradové vyhlášky č. 319/2023 Sb., konkrétně v příloze č. 4 vyhlášky.  Z tohoto vyplývá, že indikující lékař je regulován na základě vyhodnocení poskytnutých zdravotních služeb podle této vyhlášky smluvní zdravotní pojišťovnou.


ZPŠ dne 13. 6. 2024 obdržela žádost o poskytnutí informace, a to: ,,Existuje ke dni 13. 6. 2024 ohledně kteréhokoliv přípravku s obsahem účinné látky ATC skupin J06BA01 nebo J06BA02 účinné ujednání mezi Vaší pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci takového přípravku

1)    o nejvyšší ceně výrobce podle § 39a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění? Pokud ano, ohledně jakých léčivých přípravků a v jaké výši? Neexistuje.

2)    o úhradě podle § 39c odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění? Pokud ano, ohledně jakých léčivých přípravků a v jaké výši? Informace je dohledatelná v registru smluv.

3)    o úhradě přípravku HIZENTRA? Pokud ano, vypověděla některá ze stran takové ujednání, učinila jiné jednání směřující k ukončení účinnosti smlouvy, případně uzavřely stranu dohodu o ukončení takového ujednání k budoucímu dni a k jakému dni nastávají účinky takového ukončení výpovědí, dohodou, nebo jinak? Ano, existuje dohoda o úhradě na LP HIZENTRA, MAH vypověděl Dohodu o úhradě LP HIZENTRA. Výpovědní lhůta začne 1. 6. 2024 a skončí 30. 11. 2024."


Dne 29. 5. 2024 obdržela ZPŠ žádost o informaci týkající se objemu finančních prostředků v rámci zpětných plateb, jednotlivých či portfoliových bonusů, bonifikací, či jiných finančních plnění v souvislosti se spotřebou a úhradou léčivých přípravků na území ČR v letech 2017, 2018, 2019 a 2023. Vzhledem k tomu, že se jedná o data zveřejňována ve Výročních zprávách na webových stránkách ZPŠ, byla na tyto žadatelka odkázána.


ZPŠ obdržela dne 9. 5. 2024 žádost o poskytnutí informace ve věci pacientské kohorty pojištěnců ZPŠ léčené přípravky z ATC skupin. Žádosti bylo zcela vyhověno. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi obsáhlá data, nelze tyto s ohledem na jejich rozsah zde uveřejnit. Žadateli byla data poskytnuta skrze úložiště.


Dne 22. 4. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace o počtu uhrazených balených přípravků z ATC skupiny J07BM od ledna 2014 do února 2024 a dalších specifik týkajících se této skupiny. Žadateli bylo vyhověno a v požadovaném členění mu byly údaje poskytnuty formou tabulky č. 1 a č. 2.


ZPŠ obdržela dne 8. 4. 2024 žádost o poskytnutí informace o léčivých přípravcích, jimž byla schválena úhrada ze zdravotního pojištění na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., za období od 2018 do 2023. Žadateli bylo vyhověno a požadovaná data byla poskytnuta formou tabulky.


Dne 20. 3. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace ve věci objemu uhrazených léčivých přípravků a objemu uhrazených zdravotnických prostředků v období leden 2020 až prosinec 2023. Dále se žadatel dotazoval na počet pacientů centrové péče za rok 2023 a na počet unikátních pojištěnců, kterým byly v období 2020 až 2023 vykázány léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a počet balení těchto léčivých přípravků. Žadateli bylo vyhověno a požadované údaje mu byly zaslány formou tabulky.


ZPŠ dne 9. 4. 2024 obdržela žádost o poskytnutí informací ve věci odbornosti 913 z roku 2022. ZPŠ žadateli informace poskytla v plném rozsahu, a to v následujícím znění: Počet poskytovatelů, kteří vykázali alespoň jeden výkon 06613 je 77 (dle IČO). Počet unikátních pojištěnců, na které byl vykázán alespoň jeden výkon 06613 je 877. Počet unikátních pojištěnců, na které byl vykázán výkon 06613 v celkovém počtu za rok a) >= 4000 je 6, b) 2000-3999 je 37, c) 500-1999 je 353, d) 50-499 je 268, e) 50 je 213. Konečná celková úhrada podle závěrečného vyúčtování za rok 2022 po uplatnění všech regulací a vypořádání námitek je 53 445 718,23 Kč. Poslední část žádosti byla vzhledem k rozsahu dat poskytnuta formou tabulky.


ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informace ve věci počtu provedených a uhrazených odborných výkonů pod číselným kódem 76213, 76511 a 76531 za kalendářní rok 2023. ZPŠ požadované informace poskytla v plném rozsahu. Za kalendářní rok 2023 proběhlo pod kódem 76511 celkem 845 uhrazených odborných výkonů, pod kódem 76531 celkem 1170 uhrazených odborných výkonů, pod kódem 76213 celkem 2832 uhrazených odborných výkonů.


Dne 10. 3. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace ve věci celkového počtu hospitalizací dětí ve věku od 29 dní do 6 let v letech 2020, 2021, 2022 a počtu z těchto dětí, které byly hospitalizovány bez doprovodu dospělé osoby.  Žádosti bylo zcela vyhověno a žadateli byla zaslána informace, že celkový počet hospitalizací dětí v dotazovaném období ve věku 29 dní až šest let je 2880, kdy z tohoto celkového počtu bylo celkem 294 dětí hospitalizováno bez doprovodu dospělé osoby.


Dne 11. 4. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace, prostřednictvím které se žadatel dotazoval, zda ZPŠ v posledních 3 letech obdržela peněžní plnění od konkrétní v žádosti jmenované společnosti a zda ZPŠ eviduje za danou společností jakoukoli pohledávku. Žadateli o informaci byla zaslána odpověď na požadované informace. ZPŠ od jmenované společnosti neobdržela v posledních třech letech žádné peněžní plnění a tato není vedena v registru plátců zaměstnavatelů ZPŠ.


Dne 25. 3. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace ohledně počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z léčivých přípravků LP1-LP9 v období od 1. 1. 219 do 31. 12. 2023. Žadateli bylo zcela vyhověno a data mu byla poskytnuta formou tabulky.


Dne 5. 3. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace, prostřednictvím které se žadatel dotazoval, zda ZPŠ v posledních 3 letech obdržela peněžní plnění od konkrétní v žádosti jmenované společnosti a zda ZPŠ eviduje za danou společností jakoukoli pohledávku. Žadateli o informaci byla zaslána odpověď na požadované informace. ZPŠ od jmenované společnosti neobdržela v posledních třech letech žádné peněžní plnění a tato není vedena v registru plátců zaměstnavatelů ZPŠ.


Dne 28. 2. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace, ve které se žadatel dotazoval, zda v rámci ZPŠ již došlo k řešení sporů prostřednictvím mediace, jestliže byl uchazeč na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb ve výběrovém řízení doporučen Komisí zdravotním pojišťovnám ČR, aby s ním uzavřely smlouvy a nakonec se tak nestalo. Žádosti bylo zcela vyhověno a žadateli bylo sděleno, že k výše uvedenému během působení ZPŠ nikdy nedošlo.


Dne 20. 2. 2024 obdržela ZPŠ žádost o informace, ohledně počtu unikátních pojištěnců registrovaných u ZPŠ s uhrazeným výkonem 02021 u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v letech 2019 až 2023 a počtu unikátních pojištěnců registrovaných u ZPŠ 13 letých v roce 2023 s uhrazeným výkonem 02032 u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v letech 2023 a 2024. Žádosti bylo zcela vyhověno a žadateli byly informace poskytnuty formou přehledné tabulky.


Dne 20. 2. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace, týkající se vyplacených příjmů ze závislé činnosti včetně odměn vedoucích zaměstnanců ZPŠ. Žádosti bylo zcela vyhověno a požadované informace byly poskytnuty formou tabulky.


Dne 18. 1. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informace, týkající se složení pacientské kohorty pojištěnců ZPŠ dle ATC skupin. Žádosti vedené pod č. 5/2024 bylo zcela vyhověno. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi obsáhlá data, nelze tyto s ohledem na jejich rozsah zde uveřejnit. Žadateli byla data poskytnuta skrze úložiště.


Dne 16. 1. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a dále počtu balení léčivých přípravků uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, obojí v období ledna 2022 až září 2023. Žádosti vedené pod č. 4/2024 bylo zcela vyhověno a požadované údaje byly žadateli poskytnuty formou tabulky č. 1 a č. 2.


Dne 14. 2. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu žadatelů o příspěvek pacientům s diagnózou celiakie v roce 2023 a o výši vyplacených finančních prostředků těmto pacientům. ZPŠ žádosti zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla. Počet pacientů s diagnózou celiakie, kteří čerpali v roce 2023 příspěvek je celkem 531 osob, celkově bylo těmito pacienty čerpáno 2 650 500 Kč.


Dne 4. 1. 2024 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených konkrétních zdravotnických výkonů za období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023, počtu uhrazených léčivých přípravků z ATC skupiny a sdělení počtu pojištěnců ve věku 13 let, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM a počet balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM. ZPŠ žádosti č. 1/2024 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Rok 2023


Dne 22. 11. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se spotřeby a dávkování přípravků referenční skupiny č. 103/1 - protilátky anti-VEGF v oftalmologii. Žádosti bylo zcela vyhověno a data byla žadateli poskytnuta v přehledné tabulce.


Dne 14. 12. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu konkrétních hrazených léčivých přípravků, objemu uhrazených zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, to vše za období leden 2020 až září 2023. Žádosti č. 66/2023 bylo ZPŠ zcela vyhověno, kdy údaje byly žadateli zaslány v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3.


Dne 24. 10. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených přípravků Combair, Combair Nexthaler a Trimbow za roky 2021 až 2023, dále se žádost týkala počtu pojištěnců s vykázanou diagnózou J44 a zároveň výše uvedenými léčivými přípravky v letech 2020 až 2023, počtu unikátní pojištěnců s vykázanou diagnózou J45 a zároveň výše uvedenými léčivými přípravky v letech 2020 až 2023 a celkového počtu pojištěnců, kterým byly vykázány shora uvedené léčivé přípravky v letech 2020 až 2023. ZPŠ žádosti č. 65/2023 zcela vyhověla a údaje žadateli poskytla ve formě tabulky.


Dne 23. 11. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se množství poukazů uplatněných pojištěnci ZPŠ za jednotlivé viskosuplementační ZP v období od 1. 1. 2022 po jednotlivých měsících. ZPŠ žádosti č. 59/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 30. 10. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se pacientské kohorty v rámci pojištěnců ZPŠ pro sledování linií léčby, medikace pro epidemiologické výzkumy. ZPŠ žádosti č. 56/2023 zcela vyhověla a informace poskytla. S ohledem na jejich rozsah je nelze zde uveřejnit a byly i pro žadatele uloženy k vyzvednutí na úložišti.


Dne 24. 10. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu konkrétních LP a pojištěncům jimž byly předepsány v období od 1. 1. 2019 do roku 2023. ZPŠ žádosti č. 54/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace pod bodem A poskytla ve formě tabulky. Informace pod bodem B byly tak rozsáhlé, že je nelze zde uveřejnit a byly i pro žadatele uloženy k vyzvednutí na úložišti.


Dne 7. 11. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se pojistného vztahu žadatelky k ZPŠ v historii. ZPŠ žádosti č. 57/2023 zcela vyhověla a žadatelce sdělila, že nikdy nebyla pojištěnkou ZPŠ ani jí tato tudíž neproplatila zdravotní výkon 1 - 63909.


Dne 24. 10. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu UP a jim poskytnutých LP v centrech se zvláštní smlouvou a uhrazených balení LP v centech se zvláštní smlouvou v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2023. ZPŠ žádosti č. 55/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 18. 9. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely od ledna 2020 do června 2023. ZPŠ žádosti č. 51/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3 poskytla.


Dne 25. 9. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených výkonů a UP u konkrétních zdravotnich výkonů, počet uhrazených balení LP z konkrétní ATC skupiny a počtu pojištěnců ve věku 13 let s uhrazenou vakcínou z ATC skupiny JO7BM. ZPŠ žádosti č. 52/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3 poskytla.


Dne 11. 8. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených balení a počtu UP, kterým byl předepsán LP a počet UP s konkrétní diagnózou C50 v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, případně 31. 3. 2023. ZPŠ žádosti č. 48/2023, zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 21. 8. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených balení a počtu UP, kterým byl předepsán LP (LP1 - LP8) v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2023. ZPŠ žádosti č. 49/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 9. 7. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu provedených hrazených ultrazvukových vyšetření v 1. trimestru a počtu porodů v letech 2013 až 2023. ZPŠ žádosti č. 46/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 10. 7. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se rehabilitačních výkonů, ošetřených pojištěnců a poskytovatelů za období 2019 - 2022. ZPŠ žádosti č. 45/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě mnohostránkové tabulky.


Dne 26. 7. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se statistik činnosti ZPŠ za rok 2022, respektive k 31. 12. 2022. ZPŠ žádosti č. 47/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě odpovědního dopisu.


Dne 23. 6. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely v období od ledna 2020 do března 2023. ZPŠ žádosti č. 42/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3 poskytla.


Dne 28. 6. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtu uhrazených balení LP z ATC skupiny J07BM po měsících od ledna 2015 do května 2023, jakož i o počtech pojištěnců, jímž byla tato léčiva poskytnuta. ZPŠ žádosti č. 44/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1 a č. 2 žadateli poskytla.


Dne 9. 6. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se úhrady léčivých přípravků schválených a hrazených na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., v období od 1. 1. 2021 až březen 2023. ZPŠ žádosti č. 39/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 12. 6. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se protetických pomůcek a příslušných pojištěnců v období let 2019 a 2023. ZPŠ žádosti č. 40/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě odpovědního dopisu a tabulky.


Dne 18. 5. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se roční odměny paní ředitelky ZPŠ za rok 2022. ZPŠ žádosti  č. 35/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla takto: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Vám posílá Vámi vyžádané informace o roční odměně paní ředitelky, a to v rozsahu na které máte podle § 8c zákona č. 106/1999 Sb. nárok. Roční odměna za rok 2022 Ing. Dariny Ulmanové, MBA - ředitelky ZPŠ je v celkové maximální výši 600 000 Kč a její vyplacení je rozděleno na dvě části. Za rok 2022 jí byla zaplacena tak, že celková výše byla doplacena v květnu 2023. Byla to celkem ta maximální výše 600 000 Kč, a to za splnění všech předem stanovených úkolů, směřujících k rozvoji ZPŠ.


Dne 15. 5. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se léčivého přípravku Enstilar v období let 2021 a 2022 a četnosti jeho předepisování. ZPŠ žádosti č. 34/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 18. 5. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se procesu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. ZPŠ žádosti č. 36/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě dopisu.


Dne 14. 4. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o pojištěncích ZPŠ podle věkových skupin a jejich onemocnění perikatditidou  nebo myokarditidou. ZPŠ žádosti č. 33/2023  zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 23. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o četnosti výkonů elektroforézy č. 91397, 81397, 81395 a 91167 za období let 2021 a 2022. ZPŠ žádosti č. 29/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě 2 tabulek.


Dne 14. 4. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o množství vydaných léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění s rozlišení na MKN v období od ledna 2019 do února 2023. ZPŠ žádosti č. 31/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky./


Dne 30. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o úhradách léčivých přípravků ve specializovaných centrech (S léčba) s rozlišení na MKN diagnózy v období od ledna 2021 do ledna 2023. ZPŠ žádosti č. 27/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 16. 2. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o úhradách zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti 925 - domácí péče v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 13/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 27. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP z ATC skupiny J07BM po měsících od ledna 2015 do února 2023, jakož i počty pojištěnců jimž byly tyto LP předepsány. ZPŠ žádosti č. 26/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1 a č. 2 poskytla.


Dne 5. 4. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se roční odměny pro paní ředitelku v letošním roce. ZPŠ žádosti č. 28/2023 zcela vyhověla a žadateli poskytla informaci, že v letošním roce dosud nebylo rozhodnuto o roční odměně pro paní ředitelku a nebyla tato odměna vyplacena.


Dne 23. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu všech uhrazených balení LP ze skupiny GLP1 agonistů a pojištěnců, jimž byly předepsány tyto LP, včetně poměru uhrazených LP v rámci základní a zvýšené úhrady v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. ZPŠ žádosti č. 24/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 6. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaných výkonů při léčbě covid-19 od prosince 2021 do ledna 2023. ZPŠ žádosti č. 18/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 8. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se veškeré hrazené zdravotní péči, kterou ZPŠ proplatila.  ZPŠ žádosti č. 20/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě uložení na veřejné úložiště z důvodu rozsahu dat, který přesahuje možnosti webu ZPŠ nelze data zveřejnit.


Dne 7. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se léčivých přípravků hrazených na lékařský předpis. Jednalo se o žádost na veškeré recepty. ZPŠ žádosti č. 19/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě uložení na veřejné úložiště z důvodu rozsahu dat, který přesahuje možnosti webu ZPŠ nelze data zveřejnit.


Dne 23. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP, ZP a potravin pro zvláštní lékařské účely v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 25/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3 poskytla.


Dne 1. 3. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o agregovaných počtech UP s diagnózami, LP a ZÚLP v letech 2017 - 2022. ZPŠ žádosti č. 16/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1č. 2č. 3 žadateli poskytla.


Dne 1. 3. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o uhrazených ZP a pojištěncích jimž byly předepsány v letech 2020 až 2022. ZPŠ žádosti č. 17/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1,č. 2č. 3č. 4, č. 5 ač.6 poskytla.


Dne 19. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se léčby karcinomu prsu od roku 2012.  ZPŠ žádosti č.6/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 13. 3. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu a objemu poskytnutých příspěvků celiakům v roce 2022. ZPŠ žádost prověřila a dělila následující: Za příspěvky na celiakii v roce 2022 bylo vyplaceno celkem 274 příspěvků za 1 096 tis. Kč, tedy jednalo se o ty, které jsou potvrzené vykázanou diagnózou. ZPŠ tedy žádosti č. 23/2023 zcela vyhověla.


Dne 16. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně  objemu uhrazených LP, ZP, a potravin proto zvláštní lékařské účely za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 4/2023 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1,  č. 2 č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 26.1.2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 6 dotazů k preventivním vyšetřením v oblasti základní prevence, případně screeningových programů. ZPŠ žádosti č.8/2023 zcela vyhověla a odpovědi poskytla.


Dne 20. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se odměn členů DR a SR ZPŠ v letech 2017 - 2022. ZPŠ doposud nikdy svým členům správních a dozorčích rad za jejich účast na jednáních neposkytovala a dosud neposkytuje žádné peněžité plnění ani odměny. Z tohoto důvodu nepovažuje ZPŠ za nutné zasílat informace o účasti na jednáních těchto jejich orgánů. Pokud se týká personálního obsazení odkazuje ZPŠ na obecně přístupné zdroje, kterými jsou její výroční zprávy, zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku a také její webové stránky. ZPŠ žádosti vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 17. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se v průběhu roku 2022 jí od poskytovatelů hrazených služeb vykázaných výkonů č. 11511 a 11512. ZPŠ v tomto roce 2022 bylo vykázáno 125 výkonů č. 11511 a 271 výkonů č. 11512. ZPŠ žádosti vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 13. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu pojištěnců ZPŠ, registrovaných u konkrétní lékařky k datu 31. 12. 2021.  ZPŠ žádosti č. 12/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu počtu osob podle tří věkových skupin a objemu exekučně vymáhaných dluhů těchto dlužníků k 31. 1. 2023.  ZPŠ žádosti č. 10/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, u nichž byla v průběhu roku 2022 diagnostikována epilepsie, jako i celkový počet pojištěnců ZPŠ s touto nemocí celkově v roce 2022.  ZPŠ žádosti č.  11/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 16. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců v centrech, kterým byl tímto centrem předepsán některý z LP, poskytnutí zdravotních služeb centry a počtech balení LP v centrech .  ZPŠ žádosti č. 5/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 11. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z LP (LP1-LP7).  ZPŠ žádosti č. 3/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Ve dnech 5. 1. 2023 a 23. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádosti o poskytnutí informací, týkající se veškeré vykázané péči mezi lety 2018 až 2022.  ZPŠ žádosti č. 2/2023  a č. 7/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se postupu při revizi zdravotních služeb a ve výběrových řízeních před uzavřením smluvního vztahu s poskytovateli ZS.  ZPŠ žádosti č. 1/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.

Rok 2022

Dne 15. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu a proplacení Antigenních a PCR testů subjektu Ordinace Ruzině s.r.o. v letech 2020 až 2022.  ZPŠ žádosti č. 68/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně ZP úhradové skupiny 01 za období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 67/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1,  č. 2č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 8. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se  počtů pojištěnců čerpajících příspěvek na očkování proti lidskému papilomaviru.  ZPŠ žádosti č. 66/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu smluvních poskytovatelů hrazených služeb.  ZPŠ žádosti č. 65/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 23. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán ZÚLP v letech 2019 až 90. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 63/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1, ač. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 11. 2022 ZPŠ  obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací o vybraných zdravotních výkonech v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 61/2022 zcela vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců s plicními chorobami v letech 2018 až 2022. ZPŠ žádosti č. 62/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 8. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců a balení LP z ATC skupiny JO7BM v letech 2015 až září 2022. ZPŠ žádosti č. 60/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1 a č. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 24. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaných výkonů v souvislosti s testováním novorozenců na SMA/SCID od ledna roku 2022. ZPŠ žádosti č. 58/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 3. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně hrazení zdavotní péče dospělým pacientům a ADHD. ZPŠ žádosti č. 54/2022 zcela vyhověla a dne 13. 10. 2022 žadateli  sdělila, následující:

A) Proplácíte psychiatrické vyšetření či vyšetření u klinického psychologa pro dospělé pacienty s ADHD či Hyperkinetickou poruchou (týkající se právě diagnostiky ADHD)? 

Ano naši pojištěnci s dg. F90 v dospělosti jsou ošetřováni našimi smluvními partnery odbornosti 305 a jejich péče je při naplnění všech smluvních podmínek standardně hrazena z v.z.p.

B) Proplácíte léčbu pro dospělé pacienty s ADHD (Hyperkinetickou poruchou)? - medikaci (Concerta, Strattera) a psychoterapii. 

Ano při naplnění veškerých preskripčních požadavků jsou oba jmenované preparáty hrazeny. Taktéž i psychoterapie.

C) Proplácíte léčbu i v případě, že nebyli diagnostikování v dětství ale až v dospělosti (po 18 roce)?

Ano platí, co je uvedeno k bodu A. Podmínkou je schválená žádost formulář č. 21.

D) Vykazujete diagnózu jako ADHD nebo jako Hyperkinetickou poruchu (F90)?

Zdravotní pojišťovna péči nevykazuje ani diagnózy nestanovuje.Dotaz je určen poskytovatelům ZP dbornost 305.

E) Lze vůbec po 18 roce tuto diagnózu oficiálně stanovit a vykázat pojišťovně?

Odpověď primárně musí být směřována na odbornou společnost. Nicméně dle aktuální klinické praxe můžeme odpovědět na tento dotaz kladně.


Dne 3. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu smluvních poskytovatelů hrazených služeb.  ZPŠ žádosti č. 56/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 19. 9. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců a balení LP, obé v centrech se zvláštní smlouvou. ZPŠ žádosti č. 52/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1 a č. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 12. 9. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zaplacení zdravotních služeb Domovu třetího věku s.r.o. ZPŠ žádosti č. 48/2022 vyhověla a sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb – Domov třetího věku s.r.o., IČO: 06934226 v žadatelem uvedeném období nic nezaplatila, protože jí od tohoto poskytovatele zdravotních služeb nedošlo žádné vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb.


Dne 22. 8. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu pacientů dle diagnostických skupin léčených ve specializovaných centrech od roku 2019. ZPŠ žádosti č. 45/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 4. 8. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně nákladů na akvizici jednoho nového pojištěnce v roce 2021. ZPŠ žádosti č. 41/2022 zcela vyhověla a dne 8. 8. 2022 žadateli  sdělila, že vycházejí tyto náklady v roce 2021 na jednoho pojištěnce v průměru 482 Kč.


Dne 1. 8. 2022 ZPŠ  obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nároku pojištěnce na poskytnutí dopravní zdravotní služby. ZPŠ žádosti č. 40/2022zcela vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 6. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu unikátniích pojištěnců  a jejich léků v centrech a o počtech balení LP v centrech se zvláštní smlouvou. ZPŠ žádosti č. 38/2022, a to v tabulkách č. 1 a č. 2 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 2. 6. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se uvedení žadatelky na příloze č. 2 konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. ZPŠ odpověděla dopisem takto. Nestátní zdravotnické zařízení, ortopedická ambulance JUDr. Aleš Nedvěd, s.r.o. IČO 04113209 Vás ke dni 2. 6. 2022 nemá uvedenu v příloze č. 2 své smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a ZPŠ. Vaši činnost poskytovatel ukončil ke dni 30. 11. 2021.


Dne 3. 5. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se redigovaného znění žádostí č. 52 a 56 z roku 2021. ZPŠ žádosti č. 29/2022, a to v tabulkách č. 1 a č. 2 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 4. 4. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se ortodontických výkonů od roku 2020 do současnosti ZPŠ žádosti č. 27/2022 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 20. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů vynaložených a očekávaných v souvislosti se zavedením paušální daně. ZPŠ žádosti č. 22/2022 vyhověla takto:

ad 1) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda v roce 2021 uhradila dodavateli za úpravu svého informačního systému pro zpracování a administraci paušální platby OSVČ prostřednictvím komponenty CRP HUB náklady ve výši 499 125 Kč (včetně DPH). Tato úprava pokrývá všechny aktuálně dostupné funkce řešení.

ad 2) Vzhledem k tomu, že není aktuálně k dispozici detailní zadání, nedovolíme si spekulovat o očekávané výši budoucích nákladů.

ad 3) ZPŠ je povinna na základě zákona přispívat VZP na provoz Centrálního registru pojištěnců, jehož součástí je nově i agenda paušální platby OSVČ. Podíl platby ZPŠ vychází z poměru našich pojištěnců na celkovém počtu pojištěnců. Platba bude mít dvě části a bude pokrývat náklady na odpisy a současně náklady na provoz systému. Při celkových očekávaných osmiletých nákladech CRP HUB na odpisy ve výši 66 343 tis. Kč bude příspěvek ZPŠ, která má zhruba 1,37 % pojištěnců, činit  910 tis.Kč. Při celkových očekávaných nákladech na podporu ve výši 16 986 tis. Kč bude příspěvek ZPŠ činit 233 tis. Kč. Uvedené hodnoty vycházejí z dat VZP.


Dne 15. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném čtvrtletí léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou od ledna 2019 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 21/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 15. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP, ZP a potravin pro zvláštní lékařské účely od ledna 2019 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 20/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 10. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zdravotnických prostředků v letech 2020 a 2021. ZPŠ žádosti č. 19/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 9. 3. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se redigovaného znění žádostí č. 54 a 55 z roku 2021. ZPŠ žádosti č. 18/2022, a to v tabulkáchč. 1, č. 2, č. 3č. 4. vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky v období let 2019 - 2021. ZPŠ žádosti č.17/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 4. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se kontaktů se společností Lancelin, SE. Jednalo se o žádost č. 16/2022. ZPŠ žádost prověřila a zjistila, že se společností Lancelin, SE, IČO 24308935, neměla ani nemá žádné kontakty. Tento subjekt není ani plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zákona, není ani poskytovatelem hrazených služeb podle zákona, ani není jejím partnerem v marketingové oblasti. ZPŠ tedy sdělila, že v posledních 3 letech od společnosti Lancelin neobdržela žádné peněžní plnění ani v současnosti neeviduje žádnou splatnou peněžitou pohledávku za společností Lancelin.


Dne 4. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán ZÚLP v období ríoku 2021. ZPŠ žádosti č. 15/2022 vyhověla a požadované informace poskytla.


Dne 3. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu jejích pojištěnců dle věku registrovaných v jednotlivých okresech ČR v roce 2021. ZPŠ žádosti č. 14/2022 vyhověla a požadované informace poskytla.


Dne 1. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 10 poskytovatelů hrazených služeb, kteří v roce 2021 vykázali ZPŠ k úhradě nejvíce antigenních a PCR testů. Jednalo se o žádost č.13/2022. ZPŠ vyžádané informace poskytla.


Dne 24. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 2 léků, a to Alkeran a Mileran a jejich vykázání k úhradě v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021. Jednalo se o žádost č. 12/2022. ZPŠ žádost prověřila a žadateli sdělila, že ve vyžádaném období jí žádný z léků Alkeran a Mileran nebyl k úhradě vykázán.


Dne 22. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nízkomolekulárních heparinů na pracovištích v ČR od ledna 2020 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 11/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se konkrétních léčivých přípravků v období  roku 2021. ZPŠ žádosti č. 8/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 6. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se výsledků šetření stížností pojištěnců na vybírání neoprávněných poplatků u poskytovatelů zdravotních služeb za posledních 5 let. Jednalo se o žádost č. 10/2022. ZPŠ odpověděla takto:

2021 - 0
2020 - 0
2019 - 1 - žádost o prošetření vybírání poplatků při klinickém vyšetření v ambulanci specializovaného lékaře, šetření neprokázalo pochybení lékaře, v rámci opatření byla následně upravena zveřejněná informace pro pojištěnec ze strany poskytovatele zdravotních služeb (dále jen PZS). 
2018 - 1 - žádost o prošetření vybíraných poplatků za předpis sanitky, V rámci šetření případu byl PZS vyzván k vrácení neoprávněně vybíraného poplatku poškozenému pojištěnci a na základě výzvy ZPŠ tuto chybnou praxi neoprávněně vybíraných poplatků ukončil.   
2017 - 1 - žádost o prošetření na vybírání rezervačních poplatků v lázních, následné prošetření neprokázalo pochybení ze strany PZS. 

Šetření z vlastní iniciativy jsme v této záležitosti nerealizovali. 


Dne 4. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vybraných léčivých přípravků, zaplacených ZPŠ v letech 2020 a 2021. ZPŠ žádosti č. 9/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


ZPŠ obdržřela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.2/2022, týkající se viskosuplementačních ZP


Dne 27. 1. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zaplacených konkrétních léků dle ATC skupin SÚKL v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021. Jednalo se o žádost č. 5/2022a ZPŠ vyžádané informace poskytla.


Dne 25. 1. 2022 ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č. 4/2022.

Žádost byla vyřízená takto: 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302/5, Mladá Boleslav, IČO: 46354182 k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2022 sděluje: Odborný revizní lékař ZPŠ prověřil Vaši žádost vůči datům IS ZPŠ a zjistil, že ve Vámi požadovaném období mezi lety 2000 až 2021 eviduje celkem 8 pojištěnců - pacientů s diagnózou E76.2.  Zároveň Z0PŠ sděluje, že pacienty s diagnózou E76.2 neeviduje podle jednotlivých typů Mukopolysacharidózy.

Ostatní

ZPŠ obdržela žádost  o poskytnutí informací o žádostech, které byly ZPŠ podány a jí vyřízeny v roce 2021 č. 7/2022.


ZPŠ obdržřela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.2/2022, týkající se viskosuplementačních ZP


ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č. 3/2022


ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.1/2022, týkající se ZÚLP.