header_kontakty_II

Všeobecná pravidla soutěží

Základní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01 IČO: 46354182 (dále též „pořadatel“ nebo „ZPŠ“).

2. Soutěž probíhá na facebookových stránkách https://www.facebook.com/zpskoda nebo na instagramové stránce https://www.instagram.com/zpskoda, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

3. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com) nebo Instragram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku/Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi, anebo jsou rodinnými příslušníky těchto osob v řadě přímé.

Účast v soutěži

4. Soutěže probíhají na facebookové nebo instagramové stránce. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový/instagramový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém/instagramovém postu ZPŠ.

5. Podstatou soutěží je zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, originálních odpovědí dle zadání pořadatele nebo tipování. Z originálních odpovědí je náhodným generátorem vylosován výherce; v případě soutěže o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému facebookovému/instagramovému postu připojena v pořadí, jež určí pořadatel.

6. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše ve facebookovém/instagramovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher

7. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém/instagramovém profilu.

8. Výhry jsou zasílány elektronickou formou, předávány osobně v sídle ZPŠ nebo zaslány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže.

9. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího doručení, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

10. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher.

11. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Pravidla soutěžních příspěvků

12. Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.

13. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový/instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook/Instagram. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

14. Pořadatel žádá soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile.

15. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže, anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Prohlášení pořadatele

16. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

17. Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží.

18. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

19. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli.

20. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

21. Plné znění pravidel je uloženo na internetové adrese www.zpskoda.cz.

22. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen a poté budou předepsaným způsobem skartovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

23. Souhlasím s tím, aby Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01 IČO: 46354182, jako správce osobních údajů shromažďovala,

zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem ověření oprávněnosti účasti v předmětné soutěži.

24. Souhlasím s použitím své adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže.

25. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytnu za účelem prověření své platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 3 měsíce.

26. Souhlas ke zpracování osobních údajů uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, a to zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů ZPŠ jako správce osobních údajů, práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů, práva požádat ZPŠ jako správce o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu.

27. Okamžikem doručení písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

28. Stane-li se soutěžící výhercem, dává pořadateli soutěže, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník soutěže uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

29. Výhry nejsou právně vymahatelné a za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

30. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook/Instagram, doručení zpráv či výher.

31. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat takzvané cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Bližší informace o používání cookies jsou k dispozici zde.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz