pro pojištěnce

Informace pro pojištěnce

Rozcestník informací pro pojištěnce

Pojištěnci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda vyřídí drtivou většinu administrativních úkonů z pohodlí svého domova. Jdeme digitalizaci naproti a chceme, aby pro vás kontakt s pojišťovnou byl co možná nejpříjemnější. Většinu důležitých informací tak najdete v následujícím rozcestníku.

chci se stát pojištěncem

Nejste naším pojištěncem?

Přidejte se k nám!

Výhody pro pojištěnce
Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Zdravotní programy

Zdravotní programy

Zdravotní programy různých kategorií umožňují našim pojištěncům čerpat slevy až do výše několika tisíc korun. Vyberte si z programů podporujících maminky s dětmi, dárce krve, milovníky sportovních aktivit a další skupiny.

buď fit

Program Buď Fit

Chcete být fit? My pro vás chceme totéž. Nabízíme našim pojištěncům zvýhodněné či bezplatné vstupy do různých sportovních zařízení. Navštívit můžete bazény, brusliště i klasické cvičení ve fitku.

slevy

Slevy pro pojištěnce

Zajít si na masáž, na kosmetiku nebo do fitka? Se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda můžete navštívit desítky různých provozoven a podniků se zajímavou slevou.

hhhh

Karta mého srdce: Mějte o svém zdraví maximum informací

Zdravotní pojišťovna Škoda nabízímí svým pojištěncům takzvanou Kartu mého života. Jedná se bezplatnou webovou a mobilní aplikaci, díky které rychle získáte přehled o platbách ze zdravotního pojištění, zjistíte, na jaké preventivní prohlídky máte nárok nebo jaké zdravotní programy a slevy můžete využít.

O Kartě mého srdce

smluvní partneři

Hledáte smluvní partnery ZPŠ ve vašem okolí?

Pravděpodobně vás zajímá, kteří lékaři a poskytovatelé zdravotní péče ve vašem okolí spolupracují se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Podívejte se.

Otázky a odpovědi pojištěnců

Máte otázky o pojištění a chcete odpověď najít rychle a především online? Podívejte se na seznam často kladených otázek. Pokud jste nenašli, co hledáte, kontaktujte nás. Rádi vaše dotazy zodpovíme přímo.

Kdy za pojištěnce hradí zdravotní pojištění stát?

Pojistné nehradíte, pokud například: 

 • pobíráte důchod z českého důchodového pojištění,
 • dosáhli jste věku na starobní důchod, který vám ale nebyl přiznán (čestné prohlášení - odkaz na formulář ke stažení),
 • jste invalidní ve 3. stupni a invalidní důchod byl zamítnut (čestné prohlášení - odkaz na formulář ke stažení),
 • jste příjemce rodičovského příspěvku,
 • jste osobou pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
 • jste osoba v domácnosti a staráte se celodenně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, (čestné prohlášení – odkaz na formulář ke stažení)
 • jste příjemce dávek nemocenského pojištění v ochranné lhůtě,
 • jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (Úřad práce),
 • jste student (více se dozvíte zde).

Musíte ale POJIŠŤOVNĚ DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY, aby vás zařadila do správné kategorie pojištěnce. Pokud jste v některé životní situaci výše uvedené a nevíte, jaké doklady je třeba nám doložit, volejte naši infolinku 800 209 000, kde vám ochotně poradíme. Zdravotní pojištění stát platí také v dalších specifických případech – více najdete v § 7 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. V případě jakékoliv změny je vaší povinností tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do 8 dnů. 

Jaká je výše pojistného?

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Plátci pojistného:

 • zaměstnanec,
 • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
 • osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Vyměřovací základ stanovuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Minimální vyměřovací základ je minimální mzda. 

Od 1. 1. 2004 změnou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je pro osoby samostatně výdělečně činné minimálním vyměřovacím základem 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanoven.

Co je pravděpodobná výše pojistného?

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen "ZPŠ") v případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného nepředal ZPŠ přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo  osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a to ani ve lhůtě určené ZPŠ v písemné výzvě, může stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn.

Pravděpodobnou výši pojistného stanovují rozhodnutím referenti oddělení kontroly a příjmu pojistného ZPŠ. Adresa: Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01. S referentem, který je na písemnosti uveden. V pracovní době ZPŠ v sekci Kontakty na webových stránkách ZPŠ.

Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to u orgánu který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán ZPŠ. Odvolání se podává prostřednictvím ZPŠ, Husova 302, Mladá Boleslav.

V souvislosti  s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sakce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 nebo § 24 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.

Pokud zaměstnavatel obdržel rozhodnutí o vyměření pravděpodobné výše pojistného, může reagovat podáním přehledu podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u ZPŠ, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u ZPŠ a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují). 

Osoba samostatně výdělečně činná může ve stejné situaci taktéž podat přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů).

ZPŠ je po řádném podání a přijetí přehledů oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit z vlastního podnětu. 

Co je karta pojištěnce (EHIC)?

EHIC je vydáván novým pojištěncům, jelikož slouží jako český národní průkaz. Zároveň je vydáván osobám přechodně cestujícím do zemí EU, EHP a Švýcarska, protože slouží i jako doklad, na jehož základě Vám vzniká nárok na lékařsky nezbytnou péči v zemích EU. Tato péče vám bude poskytnuta za stejných podmínek jako místním pojištěncům. To znamená, že místní systém za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, abyste se nemusel/a vracet do ČR dříve než jste zamýšlel/a. Musí se jednat o zdravotní péči, kterou z lékařského hlediska vyžaduje váš zdravotní stav. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou byste do zahraničí vycestoval/a nebo o péči, kterou by váš zdravotní stav nevyžadoval (např. kosmetická operace či preventivní prohlídky).

Nevýhody nároku z evropského nařízení oproti komerčnímu připojištění

 • Při ošetření v zemích EU musíte hradit stejnou výši spoluúčasti za ošetření jako místní pojištěnci. Tuto výši spoluúčasti Vám ZPŠ nebude po návratu do ČR refundovat.
 • Dále nemáte nárok na převoz zpět do ČR a musíte si jej hradit sami. Nevztahuje se ani na převoz ostatků.
 • Zdravotní péče musí být čerpána ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém veřejného zdravotního pojištění.
 • Při potřebě ošetření nelze využít možnosti asistenční služby.
 • Komerční připojištění se stále vyplatí
 • Pokud se chcete vyhnout platbě za spoluúčast nebo za převoz do ČR, doporučujeme Vám uzavřít komerční cestovní pojištění. V takovém případě je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním pojištění.

Jak postupovat při ztrátě nebo výměně průkazu pojištěnce?

Výměna průkazu pojištěnce

Nový Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce) lze získat:

 • při osobní návštěvě jakékoliv pobočky ZPŠ po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu pojištěnce, průkaz je vydán na počkání.
 • korespondenčně zasláním vyplněného formuláře "Žádost o vystavení průkazu pojištěnce" na příslušnou pobočku ZPŠ, či e-mailem na podatelnu zpskoda@zpskoda.cz. Průkaz je poté zaslán Českou poštou. 
 • elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP.
 • Nový průkaz pojištěnce se vydává zdarma.

Ztráta průkazu pojištěnce

Pojištěnec je povinen oznámit do 8 dnů své zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce (viz § 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.)

Duplikát průkazu pojištěnce lze získat:

 • při osobní návštěvě jakékoliv pobočky či kontaktního místa ZPŠ po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, náhradní doklad totožnosti nebo kopie evidenčního listu pro pojištěnce vystaveného ZPŠ při registraci).
 • korespondenčně zasláním vyplněného formuláře "Žádost o vystavení průkazu pojištěnce" na příslušnou pobočku ZPŠ, nebo e-mailem na podatelnu zpskoda@zpskoda.cz. Průkaz je poté zaslán Českou poštou. 
 • elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP,
 • Při osobní návštěvě je duplikát průkazu pojištěnce vydán na počkání. 

Průkaz pojištěnce se vydává zdarma.

Aktuality