Pabišta: Preventivní program se ZPŠ má velký význam

V posledních letech se často mluví v mediích o takzvaném Movembru. Tedy kampani, která má za cíl osvětu v oblasti prevence mužského zdraví. Nejen o mužské prevenci jsme si povídali s primářem urologického oddělení Richardem Pabištou.

Image

 

Co je rakovina prostaty?
Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších zhoubných onemocnění jak v Evropě, tak i v České republice. Jedná se o třetí nejčastější příčinu úmrtí mužů na zhoubný nádor v ČR. Počet nově diagnostikovaných onemocnění se v průběhu 8 let zvýšil o 75 %! Je předpoklad, že vzhledem ke stárnutí populace se výskyt tohoto onemocnění ještě zvýší. Mortalita tohoto onemocnění, zjištěného v pozdním stádiu je velmi vysoká.  Je prokázáno, že screening pomocí prostatického specifického antigenu (PSA) může pomoci snížit počet úmrtí při této diagnóze o 20 %.  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zavedla program k vyhledávání časných stádií karcinomu prostaty hrazený z Fondu prevence právě s pomocí PSA. Ve spolupráci s praktickými lékaři a specialisty z našeho urologického oddělení organizuje tento program již od roku 2002.  

Co jsou preventivní programy ZPŠ?
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se od svého vzniku, tedy více než 30 let, zabývá screeningem onkologických onemocnění. Jako první v České republice zaváděla preventivní programy, které se později staly celoplošně zavedenými screeningovými programy a začaly se hradit i ze Základních fondů ostatních zdravotních pojišťoven. Jako příklad možno uvést screening kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu.  Ve spolupráci s praktickými lékaři, ambulantními specialisty a se smluvními nemocnicemi nabízí ZPŠ i nadále finanční podporu programů, které zatím nejsou běžně hrazené, přesto mají pro včasný záchyt onkologických onemocnění velký význam. Jedná se zejména o aktivity v oblasti prevence karcinomu prostaty, melanomu nebo screening novotvarů v dutině břišní pomocí ultrazvukového vyšetření.          

Jak funguje program k záchytu časných stádií rakoviny prostaty?
Tento program je realizován ZPŠ od roku 2002, má tedy více než 20letou tradici. Program je cílený pro muže ve věku od 45 let. Tam, kde je pozitivní rodinná anamnéza, již od 40 let. Podpora pojišťovny spočívá ve finanční bonifikaci praktického lékaře, který vyhledá vhodné pojištěnce, doporučí při preventivní prohlídce odběr krve na PSA a zhodnotí výsledné hodnoty.  Další podpora pojišťovny spočívá v úhradě dalších potřebných vyšetření a následné léčby. V případě zvýšení stanovené hladiny PSA pro danou věkovou skupinu je pacient předán do péče specialisty – urologa, kde jsou provedena další vyšetření – digitální rektální vyšetření a následně transrektální ultrazvukové vyšetření (TRUS) s odběrem histologických vzorků. Při potvrzení pozitivní diagnózy adenokarcinomu prostaty následuje další terapie.  

Do programu ZPŠ určeného pro včasný záchyt karcinomu prostaty bývá ročně zařazeno cca 4 000 pojištěnců ZPŠ, a ti s vyšší hodnotou PSA jsou odesláni do urologické ambulance k dovyšetření, ev. další léčbě. Další indikací k provedení biopsie je mimo již zmíněné zvýšení hodnoty PSA i pozitivní digitální rektální vyšetření, které zjistí praktický nebo jiný lékař. Nespornou výhodou tohoto programu je jistě i úbytek pacientů s pokročilým, již nevyléčitelným onemocněním. Předpokládá to ovšem, že pacient pravidelně navštěvuje ordinaci svého praktického lékaře.

Je třeba dále uvést, že v posledních letech se v diagnostice karcinomu prostaty velmi významně uplatňuje magnetická rezonance prostaty (MR). Zde je ovšem zcela zásadním faktorem popis vyšetření. Snímky by měl prohlédnout a popsat velmi zkušený rentgenolog. Stále více pracovišť pak na základě výsledku popisu MR využívá v diagnostickém algoritmu metodu tzv. fúzní biopsie prostaty.

Kolik bioptických vyšetření – tedy odběru vzorků z prostaty bylo na Vašem oddělení provedeno?
V letech 2018–2022 bylo provedeno jen v naší nemocnici 663 biopsií prostaty, z toho 191 v analgosedaci. Samozřejmě celkový počet je mnohem vyšší, protože biopsie je prováděna i v externích privátních urologických ambulancích. Ultrazvukový přístroj s rektální sondou byl v roce 2002 urologickému oddělení v Mladé Boleslavi zakoupen právě z důvodu vyšší potřeby vyšetřování pacientů v rámci tohoto programu.

V posledních 5 letech kolísá záchyt adenokarcinomu prostaty z bioptických vzorků mezi 22–29 %.

Co se nepochybně na našem pracovišti zcela změnilo, je operační léčba, resp. počty odoperovaných pacientů. Zatímco například v roce 2014 jsme odoperovali 46 pacientů s lokálně ohraničeným karcinomem prostaty klasickou otevřenou radikální prostatektomií, v roce 2021 už to nebyl ani jediný. Příčinou je jednoznačně velký rozvoj robotické operativy. Část pacientů samozřejmě využije fotonovou, ale i protonovou radioterapii.

Preventivní program ve spolupráci se ZPŠ a zlepšená diagnostika má velký význam pro přežívání pacientů s touto závažnou diagnózou. Na základě dosavadních výsledků bude ZPŠ ve spolupráci se smluvními partnery v tomto programu pokračovat. Sama existence tohoto programu upozorňuje na závažnost problematiky a umožňuje detekci časných stádií karcinomu prostaty, která jsou vyléčitelná. Výsledky dokládají, že tato snaha přináší nesporný medicínský, společenský i ekonomický přínos jak pro pojištěnce, tak pro poskytovatele i plátce zdravotní péče.

 

Všechny aktuality