Paušální režim daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění

 

V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), můžete od 1. 1. 2021 na základě novelizace zákona o daních z příjmů, vstoupit do režimu paušální daně a hradit měsíčně místo 3 jednotlivých plateb  pouze jednu tzv. paušální zálohu  finančnímu úřadu. OSVČ tímto odpadne administrativní zátěž a bude moci místo tří jednotlivých plateb daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění platit jednu, paušální zálohu. V případě, že se rozhodnete vstoupit do paušálního režimu, je  nutné  akceptovat skutečnost, že „paušalisté“ ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Vstup do paušálního režimu je zcela dobrovolný.

Vstup do paušálního režimu nebo jeho ukončení registruje vždy Finanční správa, která posuzuje a kontroluje splnění všech podmínek pro vstup do paušálního režimu. V případě, že se rozhodnete vstoupit do paušálního režimu, je nejjednodušší  podat oznámení finančním úřadu, který o vzniku paušální daně informuje příslušnou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

 

Paušální záloha a její splatnost

Paušální záloha se bude skládat ze  zálohy na daň z příjmů fyzických osob, minimální výši zálohy pro OSVČ na veřejné zdravotní pojištění a minimální výši zálohy navýšenou o 15 % na důchodové pojištění. V roce 2021 bude paušální záloha činit 5 469 Kč měsíčně.  Tato částka se skládá: 100 Kč daň z příjmů, 2 393 Kč zdravotní pojištění, 2 976 Kč důchodové pojištění. Paušální záloha se platí vždy ke 20. dni kalendářního měsíce na finanční úřad. Pokud vstoupíte do paušálního režimu od 1. 1. 2021, záloha za měsíc leden je splatná do 22. února (20. února je totiž sobota) a společně se zálohou na měsíc únor. Další měsíce je záloha splatná již dle standardních pravidel.

 

Podmínky pro vstup do paušálního režimu

Pokud uvažujete o vstupu do paušálního režimu a jste již  OSVČ, můžete tak učinit vždy k 1. 1. kalendářního roku. Podáte oznámení o vstupu finančnímu úřadu a ten informuje zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Oznámení o vstupu do paušálního režimu můžete podat finanční správě od 1. 1. do 10. 1., lze se přihlásit až do 11. 1. 2021, protože 10. 1. připadá na neděli.

Vedle podání oznámení v daném termínu musí OSVČ splnit pro vstup do paušálního režimu  k 1. 1. následující podmínky:

  • být OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění,
  • být OSVČ podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  • nebýt plátcem daně z přidané hodnoty (DPH),
  • nebýt společníkem veřejné obchodní společnosti (v. o. s.) ani komplementářem komanditní společnosti (k. s.),
  • nebýt dlužníkem se zahájeným insolvenčním řízením,
  • nevykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, tedy nebýt zaměstnán,  a to ani na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním výdělkem 3 500 Kč a výše nebo dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně,
  • nemít v předchozím zdaňovacím období, tj. rok 2020, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 1 mil. Kč.

V případě, že budete začínat v roce 2021 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, pak je možné se do paušálního režimu přihlásit ode dne zahájení činnosti, tedy v průběhu roku. Oznámení o vstupu do paušálního režimu podáte ke dni zahájení činnosti a to  finančnímu úřadu, nebo živnostenskému úřadu na Jednotném registračním formuláři. Výše uvedené podmínky pro vstup musíte splnit také, ne však ke dni 1. 1., ale ke dni zahájení vaší činnosti.

 

Výhody paušálního režimu

Největší výhodou paušálního režimu je snížení administrativní zátěže. Jediným odvodem se zbavíte nutnosti komunikace se třemi různými úřady. Pokud dodržíte podmínky pro uplatnění paušální daně, nebudete muset podávat daňové přiznání ani Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění. Navíc za daný rok nebudete muset nic doplácet ani na daň, ani na pojistné na zdravotní nebo sociální pojištění. Během roku pouze hradíte 1x měsíčně finančnímu úřadu paušální zálohy ve stanovené výši, a nebudete tudíž ani muset mít účetní nebo daňového poradce.

Nevýhody paušálního režimu

Protože budete jako OSVČ v paušálním režimu hlídat pouze výši svých příjmů, tak nelze uplatnit žádné skutečné výdaje ani výdaje procentem. Záloha na daň z příjmů je pevně stanovená v rámci paušální zálohy, takže pokud vstoupíte do paušálního režimu, nelze zohlednit žádné slevy na dani, žádná daňová zvýhodnění ani daňové bonusy. Nelze uplatnit slevu: na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný nebo plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, na elektronickou evidenci tržeb (EET), daňové zvýhodnění na vyživované dítě/děti. Nelze také uplatnit ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nebude možné rozdělovat příjmy v rámci spolupracující osoby.

Výše zálohy na zdravotní pojištění je v paušální záloze obsažena v minimální výši. Jako OSVČ v paušálním režimu nebudete moci uplatňovat výpočet pojistného ze skutečných příjmů, pokud jste například důchodce, student, matka na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené či pečující o děti, pobíráte rodičovský příspěvek, jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P apod. – za normálních okolností (tzn. bez paušálního režimu) by vaše záloha byla nižší než minimální.

Není ani možné, abyste jako OSVČ v paušálním režimu nemuseli hradit zálohy na pojistné, pokud se stanete v průběhu roku zaměstnancem. V případě, že jako OSVČ budete po celý kalendářní měsíc práce neschopní nebo vám bude nařízena karanténa, pak nebudete moci využít úlevu neplatit za takový kalendářní měsíc zálohu na pojistné. Paušální zálohy budete muset v paušálním režimu platit vždy.

Pokud v průběhu roku překročíte hranice příjmů 1 mil. Kč, pak od následujícího kalendářního roku musíte z paušálního režimu vystoupit a za daný rok budete podávat daňové přiznání i Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění a doplatit případné nedoplatky na dani a pojistných.

 

Ukončení či přerušení OSVČ v paušálního režimu

Jako OSVČ můžete dobrovolně vystoupit z paušální režim ke konci kalendářního roku a od nového roku pokračovat jen jako „klasická“ OSVČ.

Pokud  porušíte některou z podmínek pro setrvání v paušálním režimu nebo ukončíte svoji činnost, pak je ukončen i paušální režim povinně. Porušení podmínek pro setrvání v paušálním režimu posuzuje Finanční správa.

Jestliže jste OSVČ v paušálním režimu a svou činnost během roku přerušíte, bude ukončen i paušální režim. Při obnovení činnosti se pak můžete rozhodnout, zda opět vstoupíte do paušálního režimu, či nikoliv. Vždy se musíte obrátit na Finanční správu, která je hlavní autoritou pro paušální režim.

Další a podrobnější informace o paušálním režimu a jeho podmínkách naleznete na webových stránkách Finanční správy.

 

Všechny aktuality