OSVČ

Autor: Kadlecová Gabriela

Kdo je osoba samostatně výdělečně činná

Za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění od 1.1.2022 považuje osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů a spolupracující osoba OSVČ, pokud na ni lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Jako OSVČ vystupuje vůči zdravotnímu pojištění také pojištěnec, který nemá živnostenský list a provádí činnost na základě jiného povolení.

Pro účely zdravotního pojištění nejsou považovány za OSVČ osoby, které mají příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize (autorský honorář) plynoucí ze zdrojů na území ČR zdaňované zvláštní sazbou daně za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (do 31. 12. 2013 platil limit 7 000 Kč).

OSVČ má povinnost do 8 dnů nahlásit ZPŠ počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

 

Platební údaje

Prosíme plátce pojistného, aby pro platby používali níže uvedené číslo účtu ZPŠ u ČNB.

Pojistné uhraďte na účet ZPŠ u České národní banky.

Číslo účtu:         2092101181

Kód banky:        0710

IBAN:                 CZ67 0710 0000 0020 9210 1181

SWIFT kód:       CNBACZPP

Termín platby: nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

 

OSVČ podle činnosti:

Hlavní činnost

Povinnost platit zálohy od počátku podnikatelské činnosti má OSVČ, pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů. Pokud si sama nestanoví zálohu vyšší, musí v prvním roce podnikání tato OSVČ hradit zálohu v minimální výši. Výše minimální zálohy je stanovena jako 13,5 % z 50 % průměrné měsíční mzdy. Za průměrnou mzdu se považuje součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za dva roky zpětně a přepočítacího koeficientu. Výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu je každoročně zveřejněna ve Sbírce předpisů ČR.

Vedlejší činnost 

OSVČ, která je současně vedle podnikatelské činnosti zaměstnána a zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné uhradí až po podání "Přehledu".

OSVČ, za kterou je plátcem pojistného stát

Pojištěnec, za kterého je plátcem i stát a který začíná podnikat, není povinen v prvním roce podnikání platit zálohy na pojistné. U těchto OSVČ není stanoven minimální vyměřovací základ. Pojistné platí až na základě podaného "Přehledu" ve vypočítané výši.

 

Splatnost záloh

Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Tento den již příslušná částka musí být připsána na účet zdravotní pojišťovny (připadne-li poslední den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty splatnosti následující pracovní den).

Pravděpodobná výše pojistného

Pokud OSVČ nepodá zdravotní pojišťovně přehled o svých příjmech a výdajích, může jí tato rozhodnutím stanovit pravděpodobnou výši pojistného, a to ve výši jeden a půl násobku všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém je pravděpodobná výše stanovena.

Nedoplatek a přeplatek

Nedoplatek musíte zaplatit do 8 dnů po podání přehledu, přeplatek pojišťovna vrací automaticky na základě podaného přehledu.

Penále

Počínaje rokem 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroků z prodlení. Plátce je povinen penále odvést na bankovní účet ZPŠ, vedené u České národní banky 2091504181 / 0710. Variabilní symbol je rodné číslo.