OSVČ

Autor: Kadlecová Gabriela

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna 2021.

Tuto změnu podání umožnil nový § 28d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, novelizace nabyla účinnosti dne 10. 4. 2021.

Jinak platné lhůty pro podání Přehledu se podle ní nepoužijí a Přehled za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných, bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání samy, s daňovým poradcem, nebo ho nepodávají vůbec.

 

Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2020 nejpozději 8. dubna 2021
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2021 a přehled za rok 2020 musí podat nejpozději v pondělí 2. srpna 2021 (daňové přiznání do 1. 7. 2021)
  • Ostatní OSVČ musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2020 nejpozději v pondělí 3. května 2021 (daňové přiznání do 1. 4. 2021)
  • Podáva-li OSVČ daňové přiznání elektronicky, posouvá se mezní termín pro podání přehledu na 3. červen 2021.

 

Předložení přehledu

Přehled musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, nebo do 8. dubna, pokud nemá povinnost podat daňové přiznání.

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář přehledu o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled do 8. dubna následujícího roku.

Změní-li se dodatečně údaje uvedené ve výše uvedeném přehledu, např. proto, že k daňovému přiznání byly podávány změny, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném zdaňovacím období pojištěna, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.

Obecně platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín na první následující pracovní den.

Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč.

 

Způsoby podání přehledu

I nadále Vás s ohledem na Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců žádáme o využití možnosti bezkontaktního předložení přehledu OSVČ:

  • Vyplněný a podepsaný Přehled OSVČ, můžete naskenovat a poslat na elektronickou  podatelnu ZPŠ, zpskoda@zpskoda.cz jako obecné podání (není potřeba elektronický podpis).
  • Vyplněný přehled můžete zaslat do datové schránky ZPŠ (5kpadkp)
  • Vyplněný přehled může podat pomocí Portálu ZP.
  • Přehled OSVČ také lze zaslat poštou.

Na všech pobočkách ZPŠ je formulář Přehledu OSVČ k dispozici v papírové podobě.

V otevírací době pracovišť ZPŠ je možnost předat kompletní a podepsané dokumenty také do sběrného boxu, a to v sídle ZPŠ v Mladé Boleslavi anebo v Nymburce. Případně lze dokumenty předat i do poštovních schránek (Vrchlabí, Rychnov, areál Škoda auto Kvasiny/Mladá Boleslav). Nemusíte tak případně čekat frontu na přepážce.

Na webových stránkách je umístěn interaktivní formulář, který vás při vyplňování povede a příslušné částky za vás spočítá. Pak si ho můžete vytisknout.

Zde najdete Přehledy OSVČ

 

Nedoplatek a přeplatek

Nedoplatek musíte zaplatit do 8 dnů po podání přehledu, přeplatek pojišťovna vrací automaticky na základě podaného přehledu.

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného (nedoplatek) musí OSVČ zaplatit do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Je-li úhrn zaplacených záloh naopak vyšší než pojistné vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu, jedná se o přeplatek pojistného. Přeplatek pojišťovna vrací, pokud vůči ní plátce nemá jiný splatný závazek (dluh), jinak se použije k jeho úhradě. O vrácení přeplatku pojistného není třeba zvlášť žádat – za žádost o vrácení přeplatku se považuje samotné podání přehledu, vyplývá-li z něho přeplatek pojistného. Můžete ale požádat o použití přeplatku pojistného na úhradu zálohy na pojistné na další období.

Zdravotní pojišťovna je povinna vrátit přeplatek pojistného do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila. Ve sporných případech, kdy se rozhoduje ve správním řízení, se lhůta může prodloužit. Pokud zdravotní pojišťovna vrátí přeplatek po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného, je povinna zaplatit penále. Nárok na vrácení přeplatku se promlčuje za 10 let od uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl.