Podání přehledu

Autor: Kadlecová Gabriela

 

Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné, dle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) povinna předložit Zaměstnanecké pojišťovně Škoda (ZPŠ), pokud byla v roce 2021 jejím pojištěncem, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání k dani z příjmu za zdaňovací období 2021.

V návaznosti na lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu je mezní termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2021 stanoven na 2. května 2022, pokud poplatník přiznání zpracovává a předkládá sám.

Podává-li OSVČ daňové přiznání po 1. dubnu 2022 elektronicky, posouvá se mezní termín pro podání přehledu na 2. červen 2022.

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost uvést v přehledu. Mezní termín pro podání Přehledu se tímto odsune na 1. srpna 2022.

Povinnost podat Přehled do 8. dubna 2022 má OSVČ i v případě, že není povinna podle zvláštního předpisu daňové přiznání podávat (má nízké příjmy, má pouze příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně apod.). Povinnost podat Přehled mají také OSVČ, které ukončily samostatnou výdělečnou činnost, resp. změnily zdravotní pojišťovnu, v roce 2021 nebo v roce 2022 před termínem pro odevzdání Přehledu.

Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena v kategorii OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh osvobozena.

Změní-li se dodatečně údaje uvedené ve výše uvedeném přehledu, např. proto, že k daňovému přiznání byly podávány změny, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném zdaňovacím období pojištěna, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.

Obecně platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín na první následující pracovní den. Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč.

 

Způsoby podání přehledu

I nadále Vás s ohledem na Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců žádáme o využití možnosti bezkontaktního předložení přehledu OSVČ:

  • Vyplněný a podepsaný Přehled OSVČ, můžete naskenovat a poslat na elektronickou  podatelnu ZPŠ, zpskoda@zpskoda.cz jako obecné podání (není potřeba elektronický podpis).
  • Vyplněný přehled můžete zaslat do datové schránky ZPŠ (5kpadkp)
  • Vyplněný přehled může podat pomocí Portálu ZP.
  • Přehled OSVČ také lze zaslat poštou.

Na všech pobočkách ZPŠ je formulář Přehledu OSVČ k dispozici v papírové podobě.

V otevírací době pracovišť ZPŠ je možnost předat kompletní a podepsané dokumenty také do sběrného boxu, a to v sídle ZPŠ v Mladé Boleslavi anebo v Nymburce. Případně lze dokumenty předat i do poštovních schránek (Vrchlabí, Rychnov, areál Škoda auto Kvasiny/Mladá Boleslav). Nemusíte tak případně čekat frontu na přepážce.

Na webových stránkách je umístěn interaktivní formulář, který vás při vyplňování povede a příslušné částky za vás spočítá. Pak si ho můžete vytisknout.

 

Zde najdete Přehledy OSVČ