Zaměstnavatel/zaměstnanec

Autor: Kadlecová Gabriela

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty.
U pozdních plateb ale není vymáháno penále. Toto se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které jsou splatné do 20.března 2020.

Úprava zákona se také netýká Přehledů o platbách pojistného za zaměstnance, ty jsou zaměstnavatelé povinni podávat ve standardních termínech, tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Zaměstnavatel

Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává minimálně jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zaměstnanec

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již pro posuzování vzniku a zániku zeměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.