Zaměstnavatel/zaměstnanec

Autor: Kadlecová Gabriela

Výše minimální mzdy v roce 2022

Na základě nařízení vlády č. 1091/2021 Sb., dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 15 200 Kč na 16 200 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 187 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2022 činí 2 187 Kč. 

Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

 

Výše minimální mzdy v roce 2021

 

Zvyšování minimální mzdy se projevuje také do minimálního pojistného odváděného za zaměstnance.

Minimální pojistné u nich činí částku vypočtenou jako 13,5 % aktuální minimální mzdy. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021 na 15 200 Kč tedy znamená zvýšení uvedených částek na 2 052 Kč měsíčně (dosud to bylo 14 600 Kč a měsíční pojistné činilo 1 971 Kč měsíčně).

Došlo také ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 500 Kč, a to s účinností od 1. ledna 2021. Toto zvýšení se dotkne např. osob výdělečně činných na základě dohod o pracovní činnosti, kde je za zaměstnance považován jen ten, u něhož úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci dosáhl započitatelného příjmu. Počínaje 1. 1. 2021 se jedná o částku 3 500 Kč (dosud 3 000 Kč).

 

 

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty.
U pozdních plateb ale není vymáháno penále. Toto se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které jsou splatné do 20.března 2020.

Úprava zákona se také netýká Přehledů o platbách pojistného za zaměstnance, ty jsou zaměstnavatelé povinni podávat ve standardních termínech, tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Zaměstnavatel

Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává minimálně jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zaměstnanec

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již pro posuzování vzniku a zániku zeměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.