Pravděpodobná výše pojistného

Autor: Kadlecová Gabriela
Číslo Uvozovací text Obsah položky Zařazení informace

1.

Identifikační číslo

 

úplná

2.

Kód

 

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Pravděpodobná výše pojistného

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen "ZPŠ") v případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného nepředal ZPŠ přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo  osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a to ani ve lhůtě určené ZPŠ v písemné výzvě, může stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného, pokud byl plátce pojistného v uvedené výzvě na tento následek upozorněn.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci jedná ZPŠ jako příslušná zdravotní pojišťovna.

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nesplnění povinnosti podat přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., nebo jestliže osoba samostatně výdělečně činná nesplnila povinnost podat přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené ZPŠ v písemné výzvě.

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Povinný subjekt není oprávněn proces stanovení pravděpodobné výše pojistného zahájit svým návrhem.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

Pravděpodobnou výši pojistného stanoví rozhodnutím ZPŠ.

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pravděpodobnou výši pojistného stanovují rozhodnutím referenti oddělení kontroly a příjmu pojistného ZPŠ. Adresa: Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01. S referentem, který je na písemnosti uveden. V pracovní době ZPŠ v sekci Kontakty na webových stránkách ZPŠ.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Zaměstnavatel přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u ZPŠ, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u ZPŠ a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují) a osoba samostatně výdělečně činná přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů).

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro zaměstnavatele: hromadná oznámení a přehledy o platbách pojistného za příslušný měsíc. Pro osoby samostatně výdělečné činné: přehledy o příjmech a výdajích za příslušný rok. Formuláře jsou k dispozici na kontaktních místech ZPŠ nebo na internetových stránkách ZPŠ v sekci Pro plátce pojištění / zaměstnavatel (OSVČ) / formuláře

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Právní předpisy lhůty pro možnost stanovení pravděpodobné výše pojistného nestanoví.  

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu ZPŠ - jen při opatření zprávy zaručeným elektronickým podpisem. Datové schránky.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle ustanovení § 25a  zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

18.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

ZPŠ je po řádném splnění předmětné povinnosti oprávněna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zrušit z vlastního podnětu. Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to u orgánu který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O případném odvolání rozhodne Rozhodčí orgán ZPŠ. Odvolání se podává prostřednictvím ZPŠ, Husova 302, Mladá Boleslav. 

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V souvislosti  s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sakce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 nebo § 24 zákona č. 592/1992 Sb., ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

Dotaz: Obdržel jsem rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného, co mám udělat? Odpověď: Předat ZPŠ přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (zaměstavatel), nebo podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (osoba samostatně výdělečně činná).

úplná

22.

Další informace

 

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

rozšířená

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomický odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí kontroly a příjmu pojistného

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2022

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nestanoveny.

úplná