ČR členským státem EU

Autor: Tomáš Rutar

ČR se 1. 5. 2004 stala členským státem EU. Členství s sebou přineslo i změnu v zajištění nároků na zdravotní péči při pohybu v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska. Tyto nároky se po vstupu do EU řídí právem EU, které má přednost před českým právem.
 

Změny se netýkají pouze těch, kteří cestují do zemí EU jako turisté. Nové nároky přináší i dalším skupinám osob:

 • pracovníci vyslaní do EU za účelem splnění pracovního úkolu
 • českým studentům, kteří se v jiném členském státě připravují na výkon povolání
 • uchazečům o zaměstnání
 • pracovníkům v mezinárodní dopravě
 • pojištěncům žádajícím o vyžádanou zdravotní péči

Změnily se i nároky těch, kteří bydlí nebo budou bydlet v jiném státě, než je stát výdělečné činnosti, nebo stát odkud pobírají důchod. Nová práva a povinnosti mají po vstupu ČR do EU:

 • pracovníci vykonávající výdělečnou činnost v jiném členském státě, přičemž i nadále mají bydliště v ČR
 • pracovníci vykonávající výdělečnou činnost v ČR, přičemž mají bydliště v jiném členském státě
 • čeští důchodci pobírající důchod pouze z ČR a bydlící v jiném členském státě
 • cizí důchodci pobírající důchod z jiného členského státu a bydlící v ČR
 • žadatelé o český důchod bydlící v jiném členském státě
 • žadatelé o důchod z jiného členského státu bydlící v ČR
 • nezaopatření rodinní příslušníci výše uvedených osob

Zásadním způsobem je ovlivněna příslušnost k českému zákonnému systému zdravotního pojištění. V rámci EU platí pravidlo, že je každý pojištěn v zákonném systému pouze jednoho státu. Pouze v této zemi pak má povinnost platit pojistné. Pouze právní předpisy této země pak určují, jaké má v rámci pojišťovacího systému dané země práva a povinnosti.

Při nesplnění oznamovací povinnosti může vůči Vám ZPŠ uplatnit přiměřenou sankci.