Nároky českých pojištěnců na zdravotní péči

Autor: Tomáš Rutar

Státy, ve kterých máte nárok na zdravotní péči
Poskytování zdravotní péče v rámci EU je upraveno Nařízeními Rady EHS. Tato nařízení jsou přímo platná ve všech státech EU.

Nároky vyplývající z členství ČR v EU, lze uplatnit ve státech: 
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko,Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, NorskoPolsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.


Státy, ve kterých má občan ČR nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění na základě Mezistátních smluv o sociálním zabezpečení: MakedonieSrbsko a Černá HoraTurecko.


Existuje celá řada mezivládních dohod sjednaných před rokem 1989. Na jejich základě má pojištěnec nárok na bezplatnou nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet těchto států. Uplatnění nároku bývá v praxi komplikované, proto je lepší uzavřít komerční připojištění na cesty.

Základní pravidla

Pokud se v rámci svého aktivního života pohybujete mezi státy EU (např.v jednom státě bydlíte a v druhém pracujete), měli byste být pojištěni pouze v jednom státě. Tímto státem je zpravidla stát, ve kterém pracujete. Toto pravidlo stanoví evropské právní předpisy platné pro všechny státy EU včetně ČR.
 

Pokud pracujete ve dvou či více státech zároveň a v jednom z těchto států bydlíte, jste pojištěni ve státě bydliště. Pokud pracujete pro jednu firmu ve dvou zemích, z nichž ani jedna není zemí  bydliště, jste pojištěni v té zemi, ve které má firma své sídlo. Pokud jde o dvě nezávislá zaměstnání pro dvě nezávislé firmy, které mají svá sídla ve dvou různých zemích odlišných od země bydliště, budete pojištěni v zemi bydliště. Pokud jste pracovníkem vyslaným do jiného členského státu, zůstáváte pojištěn v ČR, musíte však zažádat o udělení výjimky (žádost na ČSSZ o formulář E101). Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává svou výdělečnou činnost na území dvou a více členských států, je pojištěna v zemi bydliště za předpokladu, že zde vykonává alespoň část své činnosti. Pokud tomu tak není, podléhá právním předpisům státu, kde vykonává hlavní činnost. Osoba samostatně výdělečně činná na území jednoho členského státu, která vykonává nějakou práci na území druhého členského státu, podléhá předpisům prvého státu. Osoba, která je zaměstnána na území jednoho státu a zároveň je samostatně výdělečně činná na území druhého členského státu, podléhá právním předpisům země, kde pracuje v placeném zaměstnání. Toto však neplatí, pokud je v příloze Nařízení uvedeno jinak.
 

Ve výše uvedených státech máte nárok na zdravotní péči na účet ZPŠ, a to za stejných podmínek jako občané místního systému zdravotního pojištění.
 

Tento princip znamená:

  • budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci,
  • musíte čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů,
  • musíte se prokázat u lékaře Evropským průkazem zdravotního pojištění (popřípadě Potvzrením nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) vystaveným českou zdravotní pojišťovnou, 
  • nejsou kryty náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriace ostatků