Ostatní dohody

Autor: Tomáš Rutar

Seznam platných smluv o bezplatném poskytování zdravotní péče

Afghánistán

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 9, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.
Vyhláška č.103/1987 Sb.

Bosna a Hercegovina

Zdravotní péče se poskytuje za podmínek stanovených Úmluvou s bývalou SFRJ (viz. Jugoslávie).

Bulharsko

Úmluva mezi vládou ČSR a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci voblasti zdravotnictví
čl. 5, odst. 2 - Každá smluvní strana zajistí občanům druhé strany, kteří se nacházejí na jejím území, při náhlých onemocněních nezbytné léčení. čl.11,odst. 4 - Léčení nemocných podle čl. 5, odst. 2 je bezplatné.
Vyhláška č. 22/1960 Sb.

Republika Makedonie

Zdravotní péče se poskytuje za podmínek stanovených Úmluvou s bývalou SFRJ (viz. Jugoslávie). V současnosti  se připravuje nová smlouva upravující poskytování a vzájemnou úhradu nutné a neodkladné péče.

Irák

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 6 - Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany, kteří se nacházejí na jejím území, při úrazu, akutním onemocnění nebo v jiných naléhavých případech bezplatně nezbytnou lékařskou péči.
Vyhláška č. 83/1983 Sb.

Jemen

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. VI, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.
Vyhláška č. 95/1985 Sb.

Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
čl. 10 - Zdravotní péči občanům druhého státu má poskytovat na svůj účet ta strana, kde se oprávněná osoba zdržuje. Rozsah dávek určuje: Správní dohoda oprovedení Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění čl. 5 a 6 - bezplatné poskytování plné zdravotní péče oprávněným osobám (pokud předloží hodnověrné doklady o tom,že mají nárok na bezplatné poskytování dávek ve svém státě) v případě trvaléhopobytu nebo i při přechodném pobytu, avšak v souvislosti se zaměstnáním. Přijiném přechodném pobytu se bezplatně poskytuje jen v nezbytném rozsahu.
Vyhláška č. 3/1958 Sb.
V současné době se připravuje nová smlouva upravující poskytování a vzájemnou úhradu nutné a neodkladné péče.

Kambodža

Dohoda mezi vládou ČSSR a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 7, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí najejím území.
čl. 9, odst. 4 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů podle čl. 7, odst.2 této dohody bude poskytováno bezplatně.
Vyhláška č. 25/1982 Sb.

Kuba

Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 7 - ..poskytnou občanům druhé smluvní strany nacházejícím se na jejich území nezbytné léčení při náhlém onemocnění.
čl. 9, odst. 4 - Léčebná péče při náhlém onemocnění se poskytuje občanům druhé smluvní strany bezplatně.
Vyhláška č. 28/1962 Sb.

Kypr

Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 8, odst. 2 - Každá smluvní strana zajistí nezbytné léčení občanům druhé strany, kteří se dočasně nacházejí na jejím území, v případech úrazu nebo akutního onemocnění.
čl.10 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo při úrazu občanů jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatně.
Vyhláška č. 7/1974 Sb.

Libye

Dohoda mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahirijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 8, odst. b - Každá strana zajistí nezbytné léčení občanů druhé strany,kteří se nacházejí dočasně na jejím území, v případech úrazu nebo akutního onemocnění.
čl. 10, odst. d - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů jedné ze smluvních stran na území druhé strany bude poskytováno bezplatně.
Vyhláška č. 63/1982 Sb.

Maďarsko

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
čl. 7 - Každá smluvní strana zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči včetně potřebných léků a stravování po dobu hospitalizace občanům druhé smluvní strany, kteří se dočasně nacházejí na jejím území v případě náhlého onemocnění vyžadujícího ambulantní nebo ústavní péči.
Vyhláška č. 20/1983 Sb.
Úmluva mezi ČSR a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
Bezplatná zdravotní péče se poskytuje pouze v případech, kdy jde o naléhavé případy a péče je nezbytná.
Vyhláška č. 21/1960 Sb.
Správní dohoda o provedení Úmluvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 16. prosince1959

Maroko

Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou ČSFR a vládou Marockého království
čl. 8 - Každá ze smluvních stran zajistí bezplatně a v nezbytném rozsahu občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, v případě náhlého onemocnění nebo úrazu nezbytné ošetření, jež jim umožní návrat do jejich země bez ohrožení jejich zdravotního stavu.
Vyhláška č. 329/1992 Sb.

Mosambik

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
čl. 9, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocněnínebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.
čl. 11, odst. 3 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu bude poskytováno bezplatně.
Vyhláška č. 71/1987 Sb.

Polsko

Úmluva mezi Republikou československou a Republikou polskou o sociálním pojištění, Závěrečný protokol.
Je stanovena zásadní rovnost nakládání s příslušníky druhého státu jako s vlastními státními příslušníky.
Vyhláška č. 261/1948 Sb.
Prvý dodatkový protokol k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948 Sociální smluvní dokumenty zřetelně předvídají vzájemné hrazení nákladů za poskytnutou zdravotnípéči osobám zdržujícím se nebo bydlícím ve druhém státě s tím, že výše náhrad musí odpovídat sazbám používaným druhým státem pro vlastní pojištěnce.
Vyhláška č. 73/1957 Sb.

Gruzie, Arménie, Moldova, Tadžikistán, Kyrgyzstán, Azerbajdžán –státy bývalého SSSR

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
čl. 7 - Smluvní strany zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se dočasně nebo trvale nacházejí na jejich území v případech náhlého onemocnění vyžadujícího ambulantní a ústavní péči.
čl. 9, odst. 5 - Smluvní strany poskytnou v souladu se svými vnitrostátními předpisy bezplatně nemocným občanům druhého státu uvedeným v čl.7 této dohody všechny druhy lékařské péče, včetně stravování a potřebných léků po dobu jejich umístění v lůžkových odděleních zdravotnických zařízení.
Vyhláška č. 148/1980 Sb.

Řecko

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 4 - Každá smluvní strana bude poskytovat bezplatně občanům druhé smluvní strany ambulantní ošetření a první pomoc při úrazech a náhlých případech, když přímý lékařský zákrok je nevyhnutelný a neodkladný, jako i nevyhnutelné léčení při povinně hlášených přenosných chorobách s výjimkou tuberkulózy a pohlavních chorob.
Vyhláška č. 93/1983 Sb.

Slovinsko

Zdravotní péče se poskytuje za podmínek stanovených Úmluvou s bývalou SFRJ (viz. Jugoslávie).
V současné době se připravuje nová smlouva upravující poskytování a vzájemnou úhradu nutné a neodkladné péče.

Súdán

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 8 - Příslušné orgány a ústavy obou smluvních stran budou přijímat nemocné druhé smluvní strany do ústavního léčení, zejména v případech náhlého onemocnění.
čl.10, odst.4 - Nezbytné odpovídající léčení při náhlém onemocnění a úrazech občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatně.
Vyhláška č. 98/1970 Sb.

Sýrie

Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čl. 9, odst. 2 - .. poskytnou lékařskou péči občanům druhé strany, budou-li postiženi náhlým onemocněním během své přítomnosti na území druhé strany.
čl. 11, odst. 4 - Lékařská pomoc poskytnutá příslušníkům druhé strany v případě náhlého onemocnění bude poskytována zdarma.
Vyhláška č.106/1976 Sb.

Tunisko

Dohoda s Tuniskem byla vypovězena k 1. květnu 2002 a dále již neplatí.

Velká Británie

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irskao spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
čl. 5, odst. 1 - V případech úrazu, akutního onemocnění nebo v jiných případech, vyžadujících okamžité lékařské ošetření (nemocniční i ambulantní),obdrží občané ČSFR a občané Spojeného království lékařské ošetření při pobytu vdruhé zemi za stejných podmínek jako občané přijímající země v souladu sezdravotnickými zákonnými předpisy platnými v této zemi v době trvání platnostitéto dohody.
čl. 2 - Lékařské ošetření podle odst.1 tohoto článku bude poskytováno bezplatně příslušnými orgány přijímající země s výjimkou poplatků normálně placených občany této země.
čl. 3 - Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na občana jedné země,který navštíví druhou zemi se zřejmým cílem získat prospěch z lékařské péče podle této dohody.
Vyhláška č. 105/1976 Sb.

Vietnam

Dohoda s Vietnamem byla vypovězena k 1. květnu 2002 a dále již neplatí.