Dlouhodobý pobyt v cizině

Autor: Josef Novotný

Pokud odjíždíte na dlouhodobý pobyt v cizině, můžete využít možnosti přerušení pojištění v ČR podle §8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., splníte-li následující tři podmínky:

  • nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců
  • po celou dobu pobytu v cizině jste zdravotně pojištěn
  • doručíte písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině (viz tiskopis Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině) Zaměstnanecké pojišťovně Škoda před odjezdem spolu s podepsanými podmínkami přerušení zdravotního pojištění (viz tiskopis Dlouhodobý pobyt v zahraničí - podmínky přerušení pojištění)

Povinnost pojištěnce platit pojistné zaniká dnem, který pojištěnec uvedl ve výše zmíněném oznámení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto oznámení doručeno ZPŠ. Povinnost platit pojistné vzniká opět dnem návratu z ciziny.

Povinnost ZPŠ hradit lékařskou péči končí dnem předcházejícímu dni, kdy zanikla pojištěnci povinnost hradit pojistné. Lékařskou péči opět hradí ZPŠ ode dne, kdy se pojištěnec po návratu z ciziny opět přihlásí u naší pojišťovny.

Po návratu z ciziny se pojištěnec musí opět pojistit u stejné pojišťovny, které musí předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění (např. komerční pojištění) a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zdravotní pojišťovně zpětně pojistné tak, jako by nepostupoval podle výše uvedeného ustanovení příslušného zákona.