Žadatelé o vyžádanou péči

Autor: Tomáš Rutar

Se souhlasem ZPŠ můžete v určitých případech čerpat zdravotní služby v jiném členském státě i v případě, že jste onemocněl již na území ČR. Muže jít o situaci

 • kdy jste českým pracovníkem-pojištěncem, ale bydlíte v jiném členském státě. V tomto případě Vám pojišťovna vydá souhlas na formuláři E112, příp. přenositelném dokumentu S2
 • kdy jste českým pojištěncem, potřebujete specifickou zdravotní službu a žádáte o souhlas s jejím poskytnutím v jiném členském státě. Udělení takového souhlasu záleží na vůli zdravotní pojišťovny. Svolení by nemělo být odmítnuto v případech, kdy jde o léčení, které Vám v ČR nemůže být poskytnuto ve lhůtě, která je zde obvyklá a s přihlédnutím k Vašemu současnému zdravotnímu stavu a k pravděpodobnému dalšímu průběhu nemoci. V případě udělení souhlasu Vám ZPŠ vystaví formulář E112 (příp. S2), který předložíte u poskytovatele zdravotních služeb, kam jste se odebral k ošetření, popřípadě v instituci, která v místě poskytnutí hradí zdravotní služby. O vystavení formuláře je třeba požádat Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda před vycestováním prostřednictvím Žádosti o udělení souhlasu s vycestováním za zdravotní službou do zahraničí.

Vycestování za zdravotní službou bez souhlasu ZPŠ

Možnost vycestování pojištěnce za plánovanou zdravotní službou do jiného státu Evropské unie bez nutnosti předchozího udělení souhlasu ZPŠ v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Tato směrnice umožňuje náhradu nákladů na zdravotní péči, za kterou osoba cíleně vycestovala do zahraničí.

Pro získání náhrady je však nutné splnit následující podmínky:

 • Náhradu nákladů lze získat jen za léčbu, která je v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění!
 • Určitá péče je v ČR hrazena, jen pokud je doporučena ošetřujícím lékařem. Proto bude nutné v některých případech prokázat, že jste dané ošetření absolvovali na základě předchozího lékařského doporučení.
 • Za plánovanou péči musíte v zahraničí zaplatit a až následně můžete žádat svou zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů. Výše náhrady se stanovuje dle českého sazebníku, a proto se může podstatně lišit od skutečně vynaložených nákladů!

Před odjezdem do zahraničí za plánovanou péčí pečlivě zvažte všechny důsledky.

 • Vaše náklady Vám mohou být nahrazeny pouze u léčby, která je v ČR hrazená a většinou tedy i dostupná. Jste si jistí, že péči, kterou můžete získat bez zbytečného odkladu v ČR, chcete čerpat v jiném státě EU?
 • Pokud nelze hrazenou péči poskytnout bez zbytečného odkladu v ČR, máte nárok na odsouhlasení úhrady nákladů Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda v ceně státu léčení (formulář S2/E112).
 • ZPŠ nemá žádnou možnost, aby kontrolovaly kvalitu péče poskytnuté v zahraničí. Dbejte tedy vždy o to, abyste byli co nejlépe informováni o kvalifikaci zahraničního poskytovatele.
 • Vzájemná důvěra a porozumění je základem účinné léčby. Jazyková bariéra mezi lékařem a pacientem (a jeho příbuznými) se může výrazně projevit při řešení nečekaných situací.
 • Vždy je nutné důkladně propočítat finanční stránku věci. Cenu Vámi přímo placené péče si musíte domluvit se zahraničním poskytovatelem. Nezapomeňte si nechat vystavit co nejpodrobnější doklad o zaplacení.
 • Pomyslete na případné zdravotní komplikace, které mohou léčbu prodražit. Dopředu nelze znát rozsah skutečně poskytnutých služeb. Proto ZPŠ nedokáže předem garantovat, jakou částku Vám v budoucnu nahradíme.
 • Před odjezdem za péčí do zahraničí se o léčbě důkladně poraďte se svým ošetřujícím lékařem, který Vám poradí další možnosti léčení. Dohodněte si s ním také předání potřebné lékařské dokumentace před odjezdem i po návratu. Váš lékař bude řešit případnou následnou péči a měl by být plně informován.
 • Poskytování péče v zahraničí se řídí tamními právními předpisy. Víte třeba, jaká jsou Vaše práva v případě sporu v zahraničí?

Po návratu se obraťte na ZPŠ s žádostí o proplacení péče v zahraničí. K vyplněné žádosti přiložte:

 • Originál účetního nebo jiného dokladu o zaplacení zahraničnímu poskytovateli zdravotních služeb,
 • Lékařskou zprávu (nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem), z níž je patrné, jaká péče Vám byla poskytnuta.