Zaměstnání nebo OSVČ

Autor: Tomáš Rutar

Z titulu svého zaměstnání nebo podnikání se stáváte pojištěncem toho státu, ve kterém jste zaměstnáni nebo ve kterém podnikáte (i když máte bydliště na území jiného členského státu).

Čeští občané vykonávající zaměstnání (nebo podnikatelskou činnost) v zemích EU jsou zdravotně pojištěni v zemi výkonu svého zaměstnání bez ohledu na svůj trvalý pobyt v ČR.

Po dobu, kdy jsou tyto osoby pojištěni z titulu výdělečné činnosti v zemi EU, jsou s nimi zdravotně pojištěni v EU i jejich nezaopatření rodinní příslušníci.

Příklad: Čech pojede pracovat do Německa, kde bude z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Zároveň s ním budou ale pojištěni i jeho nezaopatřená manželka a děti, kteří od počátku zaměstnání této osoby přestanou být účastny českého systému zdravotního pojištění. (Pokud bude manželka zaopatřená, zůstává ona i děti pojištěni v ČR.)

Před odjezdem do zahraničí máte následující možnosti:

a) vyplnit "Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině"
Pokud odjíždíte hledat práci do zahraničí nebo ji máte "tak napůl" zajištěnou, je třeba vyplnit toto Oznámení s tím, že pokud nezačnete pracovat, je třeba dodržet nepřetržitý pobyt po dobu 6 měsíců v cizině. Pokud nebudete tato doba dodržena, budete muset doplatit zpětně pojistné na zdravotní pojištění v ČR. Pokud v průběhu 6 měsíců začnete pracovat, není třeba dodržet 6 měsíců.

b) vyplnit "Oznámení o výkonu výdělečné činnosti v EU"
Pokud víte, kde a od jakého data budete vykonávat výdělečnou činnost (odjíždíte do zahraničí s ujištěním, že tam opravdu budete zaměstnán), vyplníte a podepíšete toto Oznámení. Vrátíte svůj průkaz pojištěnce. Místo něj můžete na pár dní než začnete pracovat a budete ještě kryti českým systémem obdržet "Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění".

Odhlášení z pojištění až po výjezdu:

Pokud jste si nestihl před výjezdem zařídit potřebné záležitosti, je třeba nyní zpětně ohlásit ZPŠ, od jakého data jste v zahraničí zaměstnán. A dále jste povinen vrátit průkaz pojištěnce.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě jste povinen oznámit ZPŠ, že opět podléháte českým právním předpisům a zároveň jste povinni doložit doby pojištění v jiném státě. Pokud tyto doby nebudou doloženy, bude po Vás vyžadováno doplacení pojistného.

Pokud se pravidelně vracíte do ČR, máte nárok na vystavení formuláře E106 zahraniční pojišťovnou. Na základě tohoto formuláře máte nárok na plnou zdravotní péči v ČR i v zemi zaměstnání. Tento formulář je třeba ve dvou vyhotoveních doručit ZPŠ zároveň s údaji o Vašich rodinných příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo). ZPŠ vyplní formulář E106 v díle B, kde potvrdí Vaši registraci v ČR jako cizího pojištěnce a zároveň do dílu B vyplní nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří budou pojištěni spolu s pracovníkem v zahraničí. Některé státy však tyto formuláře nevystavují a jakmile jednou na jejich území pracujete, tak tam dle jejich názoru i bydlíte.

Pokud Vám formulář E106 nebude vystaven, požádejte o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění, na základě kterého budete mít v ČR nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči po dobu Vašeho pobytu v ČR.

V každém případě jste povinen obstarat si po ukončení pracovní činnosti přehled pojistných dob v EU, nejlépe na formuláři E104. Pokud Vám nebude vystaven, tak alespoň nějaké potvrzení, kde bude uvedeno odkdy - dokdy jste u dané pojišťovny byli pojištěni.