Smluvní státy

Autor: Tomáš Rutar

Na základě uzavření mezistátních Smlouv o sociálním zabezpečení České republiky s Chorvatskem (od 1.7.2013 členem Evropské unie!), Jugoslávií (platná pro Srbsko a Černou Horu), Makedonií a Tureckem se pojistná povinnost výdělečně činné osoby řídí právními předpisy státu, kde je zaměstnána. Proto český pojištěnec, který má trvalý pobyt na území České republiky má nárok na vynětí z českého systému zdravotního pojištění, pokud pracuje a je tudíž pojištěn v některém z výše uvedeném smluvním státě. Je třeba zdůraznit, že v tomto případě se na něj nevztahuje nutnost zdržovat se ve smluvním státě dlouhodobě ( nejméně šest měsíců ) tak, jak to obecně upravuje český zákon o veřejném zdravotním pojištění (§8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.).
 

V tomto případě má mezinárodní smlouva přednost před českým zákonem.
 

Aby mohl dosavadní český pojištěnec využít tohoto nároku na přerušení příslušnosti k českému zdravotnímu pojištění, čímž by nadále nemusel odvádět v ČR pojistné, je nutné přinést na českou zdravotní pojišťovnu potvrzení tamního nositele zdravotního pojištění, z něhož bude vyplývat, že je ve smluvním státě pojištěn z titulu výkonu zaměstnání.
 

V takovém případě však bude mít na území ČR nárok pouze na nutnou a neodkladnou péči, a to na základě příslušného formuláře HR/CZ 111, příp. YU/CZ 111, příp. RM/CZ 111, příp. TR/CZ 111, vystaveného tamním nositelem zdravotního pojištění.
 

Pokud by český pojištěnec hradil dál dobrovolně pojistné české zdravotní pojišťovně, i když měl z titulu zaměstnání a pojištění ve smluvním státě nárok na přerušení příslušnosti k českému systému, bude mu přerušení provedeno od okamžiku, kdy o něj požádal.