Osoby z EU, EHP a Švýcarska

Autor: Tomáš Rutar

Ve vztahu k zemím Evropské unie se od 1. 5. 2010 aplikují pravidla upravená v nových koordinačních nařízeních č. 883/2004 a č. 987/2009, tj.:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Výše uvedené předpisy se od 1. 4. 2012 vztahují k Švýcarsku a od 1.6.2012 i k Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu (EHP) a Švýcarsku.

K 1.7.2013 se začnou aplikovat evropská koordinační nařízení č. 883/04 a 987/09 i vůči Chorvatsku!

Osoba, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení (a zdravotním pojištění) pouze jediného členského státu.

Základním pravidlem pro určování příslušných právních předpisů je pravidlo státu místa výkonu činnosti (čl. 11(3)(a) nařízení č. 883/2004), tj.:

  • Osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení toho členského státu, na jehož území pracuje, i když bydlí na území jiného členského státu, nebo když její zaměstnavatel má sídlo na území jiného členského státu. Na situaci nemá vliv skutečnost, kde a v jaké měně je osobě vyplácena mzda, kde jsou odváděny daně a státní příslušnost osoby (za předpokladu, že osoba spadá do osobního rozsahu nařízení).
  • OSVČ podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává samostatnou výdělečnou činnost, i když bydlí na území jiného členského státu, bez ohledu na to, jaká je státní příslušnost osoby (za předpokladu, že osoba spadá do osobního rozsahu nařízení) nebo kde odvádí daně.

Tzv. neaktivní osoby - nevztahují se na ně ustanovení článků 11(3)(a) až 11(3)(d) nařízení č. 883/2004 - v souladu se zněním čl. 11(3)(e) uvedeného nařízení podléhají právním předpisům členského státu bydliště. Aby bylo možné rozhodnout o státu bydliště dané osoby je nutné předložit vyplněný Dotazník pro určení státu bydliště.

Do skupiny neaktivních osob lze zařadit např.:

  • osoby, které přestaly vykonávat výdělečnou činnost,
  • osoby, které jsou příjemci dávky důchodového pojištění,
  • studenty,
  • rodinné příslušníky, aj.