Financování zdravotních služeb

Autor: Markéta Hlaváčková

Financování zdravotních služeb

  • Praktické lékařství 
  • Stomatologie
  • Specializovaná ambulantní péče 
  • Lůžková péče 
  • Ostatní zdravotní služby 
  • Gynekologie 

 

Vykazování a úhrada hrazených zdravotních služeb

se řídí aktuálně platnou vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení:

- v období od 1. 1. - 31. 12. 2022  č. 396/2021 Sb.

- v období od 1. 1. - 31. 12. 2021  č. 428/2020 Sb. 


 

Informace k poskytnutí zálohové platby z důvodu

dopadu pandemie onemocnění Covid-19

V souvislosti s proběhlými změnami ve způsobu financování v roce 2020 provedenými z důvodu zmírnění dopadu pandemie onemocnění Covid-19 si Vás dovolujeme touto cestou informovat, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ponechává do 31. 12. 2020 v platnosti opatření, které umožňuje smluvním poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen PZS) požádat o poskytnutí zálohové platby, která zajistí adekvátní průběžné financování zdravotních služeb a zohledňuje navýšení úhrad vyplývající z platné tzv. kompenzační vyhlášky - (dále jen KV).

Důvodem je snaha omezit administrativu, která by vyplývala z případného uzavírání nových smluvních dodatků upravujících systém financování podle KV. Zároveň je cílem zachovat přehlednost úhrad s ohledem na řádné účetnictví. Navrhujeme proto průběžně do konce roku 2020 hradit vykázané zdravotní služby podle již vzájemně uzavřených smluvních Dodatků typu „A“. Adekvátní navýšení úhrad podle KV se zohlední zálohovou platbou zúčtovatelnou při konečném finančním vyhodnocení roku 2020. Toto vyhodnocení proběhne v termínech daných aktuálně platnou legislativou, ze které vyplývá, že bude nutné vyhodnotit toto období dle parametrů úhradové vyhlášky č. 268/2019 Sb. a současně podle KV. Následně bude zvoleno právě to vyhodnocení, které je pro každého jednotlivého PZS výhodnější.

Dovolujeme si také upozornit, že již při případném podání žádosti o poskytnutí zálohy je nutné zvážit potřebu navýšení úhrad tímto způsobem i s ohledem na předpokládanou celoroční produkci poskytnutých zdravotních služeb každého jednotlivého PZS i proto, že poskytnutí této zálohy v roce 2020 může také ovlivnit daňovou povinnost pro toto období.

V případě potřeby jsme připraveni tuto informaci individuálně doplnit nejlépe po zaslání dotazu na emailovou adresu: zuzana.brzakova@zpskoda.cz, popřípadě lucie.rehorova@zpskoda.cz. Na tyto adresy můžete zároveň zaslat i vlastní žádost o poskytnutí zálohové platby. Do předmětu zprávy zadejte Vaše 8-místné IČZ - záloha KV (např. 26 999 000 – záloha KV). Výše zálohy bude kalkulována podle KV tak, aby zohlednila úhradu odpovídající částkou u každého příslušného PZS podle smluvní odbornosti za období celého roku 2020. Není tedy nutné uvádět ve Vaší žádosti požadovanou částku zálohy.     

    

Informace pro lékaře provádějící očkování

 

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2022 aktualizovaná verze


Informace zdravotního odboru - Očkování proti chřipce v roce 2021


Očkování proti meningokoku

Dle § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění se nově od 1. 5. 2020 zavádí nepovinné hrazené očkování proti meningokoku u vybraných skupin dětí a to, "proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života. "

Tzn., pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění musí být splněno:

- proti meningokoku skupiny B musí být očkování zahájeno do 6 měsíců věku dítěte, očkuje se 3 dávkami, dávky podané po 1. 5. 2020 jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění,

- proti meningokoku skupiny A, C, W, Y se očkování provede ve 2. roce života dítěte, zde se podává pouze 1 dávka, je-li podána po 1. 5. 2020, je hrazena ze zdravotního pojištění.

Očkovací látky, které byly podány před 1. 5. 2020, nebudou zpětně ze zdravotního pojištění proplaceny.


Metodika provádění pravidelného očkování k 1.9.2020 -  aktualizovaná verze


Změna v očkování proti pneumokokovým infekcím

u skupiny osob umístěných v LDN, obyvatel domovů pro seniory a chronicky nemocných obyvatel v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem:

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny obdržely informaci od společnosti Sanofi Pasteur o ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23. Z tohoto důvodu lze tuto očkovací látku aplikovat pouze do ukončení expirace nebo vyčerpání zásob. Nadále bude k dispozici pro očkování proti pneumokokovým infekcím konjugovaná očkovací látka 0149868 PREVENAR 13.

V rámci pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím pojištěnců patřících do skupiny osob stanovené podle ust. § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem:

osob umístěných v LDN,
osob (obyvatel) umístěných v domovech pro seniory,
osob (chronicky nemocných obyvatel) umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem,

po uplynutí expirace nebo vyčerpání zásob očkovací látky PNEUMO 23, bude z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazena očkovací látka PREVENAR 13.

V případech provedení pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců patřících do vyjmenovaných skupin vykáže poskytovatel výkon 02105 (v zařízeních lůžkové péče PZS vykáže k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace) a kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“.

Očkování zajišťuje registrující všeobecný praktický lékař. Vakcínu v tomto případě nelze předepsat na recept, očkující lékař ji objedná na vlastní náklady a spolu s výkonem očkování ji vykáže zdravotní pojišťovně. Vakcíny předepsané na recept zdravotní pojišťovna nehradí.


Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR aktualizovaná verzepříloha 1